Nytt från avtalsrörelsen

Sveriges Ingenjörer, Almega och Unionen har enats om en principöverenskommelse i 8 punkter inför årets avtalsrörelse.

Publicerad: Torsdag 9 feb 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 9 feb 2017

1. Flexpension (också kallat deltidspension, innebär en kompletterande avsättning till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde)

2. Möjlighet att ansöka om att gå ned i arbetstid

3. Avräkning vid uttag av semester

4. Enhetlig reglering av anställningsformer

5. Likalydande förhandlingsordning

6. Guidelines vid avtalsturlistor vid uppsägning

7. Moderna reglering av beredskap

8. Utveckla framtidens kollektivavtal

Sveriges Ingenjörer har hittills enats om följande krav:

Löneökningar på 2,8%. Sveriges Ingenjörer yrkar att ett löneutrymme om 2,8 % skapas inom varje avtalsområde.

Arbetstidsförkortning – flexpension

Sveriges Ingenjörer yrkar att ytterligare avsättningar ska göras till de system för arbetstidsförkortning - flexpension som vi redan kommit överens om med arbetsgivarna. Storleken på avsättningen preciseras i förhandlingarna.

Föräldralön och jämställdhet

Sveriges Ingenjörer yrkar på införandet av VAB-lön, löneutfyllnad vid vård av barn. Det innebär att upp till 90% av lönen betalas ut vid vård av barn, upp till 5 dagar per år. Du har redan idag löneutfyllnad när du själv är sjuk eller föräldraledig. Vi yrkar även på att föräldralön ska kunna tas ut under flera perioder.

Balans mellan arbetstid och fritid

Sveriges Ingenjörer yrkar på bättre villkor vid förskjuten arbetstid, jourtid och beredskap. De ska ersättas både ekonomiskt och med ledig tid för att säkerställa balansen mellan arbete och ostörd fritid. Dessutom behöver ersättningarna höjas. Vi yrkar även på en översyn av tillämpningen av villkoren för ingenjörer som har avtalat bort bl.a. övertidskompensation eller restidsersättning.