Dagens Nyheter (DN) frågar TJ och andra fackförbund om vår syn på Sverigedemokraterna

Nedan kan du läsa om en frågerunda DN gort till olika fackförbund. I denna artikel framgår TJ svar: Hur svarade ditt förbund? / Red anm

Publicerad: Fredag 27 jun 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Förbundet har från DN fått följande frågeställningar:

 


1. Kan man ha ett uppdrag i ert förbund och samtidigt ha uppdrag i, eller på annat sätt företräda, Sverigedemokraterna?

 


1B, Om nej, hur många har förlorat sitt uppdrag i förbundet på grund av sitt engagemang i partiet?

 


2. Kan man vara medlem i ert förbund och samtidigt företräda Sverigedemokraterna?

 


2B, Om nej, hur många har uteslutits på grund av sitt engagemang i partiet?

 


3. En del fackförbund tar aktivt avstånd från Sverigedemokraterna, exempelvis genom att inte bjuda in dem till debatter eller blockera deras besök på arbetsplatser. Tar ni på något sätt aktivt avstånd från Sverigedemokraterna?

 


3B, Om ja, hur då?

 

Nedan återges TJs svar på ovanstående frågeställningar:

Saco-förbundet Trafik och Järnväg är partipolitiskt obundet. Vi gör inga efterforskningar av medlemmarnas partipolitiska preferenser. Uteslutning av medlemmar har inte varit aktuellt. Veterligen har vi inga funktionärer i förbundet som är aktiva i Sverigedemokraterna. Av detta skäl har fråga 1) inte diskuterats annat än mer än under hand i vår förbundsstyrelse. De diskussioner som förevarit har närmast landat i slutsatsen att en ev uteslutning av aktiva sverigedemokrater måste ha stöd i förbundets stadgar. Av desamma framgår förbundets värdegrund om alla människors lika värde, skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna etc. Partiets politik och syn på invandring strider mot förbundets värdegrund.

Skulle en hos oss förtroendevald, tillika företrädare för Sverigedemokraterna genom ett publikt ställningstagande, någon aktiv åtgärd eller liknande, härigenom bryta mot förbundets stadgar eller värdegrund kan detta efter den aktuella personens hörande medföra uteslutning.

Förbundet respekterar demokratiska val och utesluter inte Sverigedemokraterna när vi vill påverka parlamentariskt sammansatta organ till ställningstaganden i för förbundet angelägna sakfrågor. I andra sammanhang avstår vi från kontakter med Sverigedemokraterna.