Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Det uppstår ibland fel och missförstånd vad gäller uppdraget för Saco respektive dess medlemsförbund. Här kan du läsa om hur uppdragen ser ut.

Sacorådet

Saco är en paraplyorganisation, oftast kallad huvudorganisation, likvärdig med LO och TCO. Saco organiserar på nationell nivå 22 olika förbund. I Huddinge finns ett Sacoråd där 13 förbund ingår dvs har slutit ett samarbetsavtal och har medlemmar som är anställda av Huddinge kommun.

En viktig uppgift för Sacorådet är att samordna det fackliga arbete som sker inom ramen för Samverkansavtalet FAS 05. Det innebär att Sacorådet i samråd med berörda förbund utser Sacoföreträdare till samverkansgrupper (LSG, FSG och CSG) samt till dem kopplade arbetsgrupper.

Sacofrågor

Sacoföreträdare har mandat att företräda medlemmar i de frågor som hanteras inom samverkanssystemet, där övergripande verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor utgör en stor del.

Som Sacoföreträdare i en samverkansgrupp har man ett ansvar för alla Sacoförbundens medlemmar, vilket bl a i vissa fall kan innebära ökade behov av bordläggning/adjungering för Sacos del.

Förbundsfrågor

Frågor som rör enskilt förbund, enskild individ, löner och anställningsvillkor samt de som hanteras i enlighet med andra §§ i MBL än de som ersätts av samverkan (§§ 11, 12, 19 och 38) är förbundsfrågor, dvs det är ett brott mot MBL att hantera dem i samverkan eller ”göra upp med” Sacoföreträdare . LAS hanteras inte heller enligt samverkansavtalet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att förhandling sker med rätt part.

Kollektivavtal

Det är förbunden som äger mandat att teckna kollektivavtal. Av praktiska eller andra skäl kan förbunden i ett ärende ge annat förbund eller Sacoföreträdare fullmakt att genomföra en förhandling.

Problemområden

Ofta uppstår problem kring sådana frågor som genomgår både en samverkans- och en förhandlingsfas, t ex omorganisationer, där de principiella och övergripande frågorna hanteras i samverkan och då de som ofta följer därpå regleras i LAS och hanteras enligt MBL, dvs med berörda förbund.

MBL §38 har tidigare behandlats i en tvärfacklig grupp med bestämda individer med tystnadsplikt i upphandlingsprocessen.

Budget- och flerårsplaner, är särskilt angivna i Samverkansavtalet som en fråga där MBL-spåret kan väljas. Gäller speciellt för CSG.

Arbetsmiljöområdet kan också innehålla inslag av båda spåren, t ex vid ärenden som rör kränkande särbehandling, där en allmän del som rör policy, planer och kollektivet hanteras i samverkan medan stöd osv åt den utsatta individen med hennes/hans förbund.

Publicerad: 2015-01-14

Senast uppdaterad: 2015-01-14

Dela sidan