Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgar för det centrala Sacorådet i Göteborgs Stad antagna vid ordinarie årsmöte 2021-02-10.

Stadgar för Centrala Sacorådet i Göteborgs Stad  

 

Antagna vid Centrala Sacorådets ordinarie årsmöte 2023-02-09 

§ 1 Syfte 

Syftet med Centrala Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Centrala Sacorådets förbund, och därigenom öka förutsättningarna för att föra det fackliga arbetet framåt. 

§ 2 Centrala Sacorådet i Göteborgs Stad 

Centrala Sacorådet i Göteborgs Stad är ett övergripande lokalt samarbetsorgan för förbund anslutna till huvudorganisationen Saco, vilka har medlemmar anställda av Göteborgs Stads förvaltningar. För att bli medlem i Centrala Sacorådet ansöker ej anslutet berört förbund om medlemskap och Centrala Sacorådet fattar beslut om inträde. Tillhör förbundet Saco och har medlemmar i Göteborgs Stads förvaltningar har Centrala Sacorådet ej rätt att neka medlemskap. 

Verksamhetsår utgörs av perioden mellan ordinarie årsmöten. 

Budgetår utgörs av kalenderår.  

§ 3 Uppgifter 

Centrala Sacorådets uppgifter är: 

 

 1. att svara för frågor enligt kollektivavtalet Samverkan Göteborg

 

 1. att etablera för verksamheten erforderliga kontakter med övriga lokala samverkansorgan inom Centrala Sacorådet och berörda förbunds lokala företrädare

 

 1. att tillsammans med förbunden verka för bildandet av Lokala Sacoråd. 

 

 1. att stödja Centrala och Lokala Sacoråds företrädare i förvaltningar.

 

 1. att utse representanter för Centrala Sacorådet i partssammansatta och andra organ i de fall detta inte ankommer på Lokalt Sacoråd. Det skall eftersträvas att endast lokala företrädare bemannar lokala grupper, samt att i första hand utse företrädare från de förbund som är mest berörda. Centrala Sacorådets styrelses ordförande kan i särskilda fall delegera rätten att utse representanter för Lokala Sacorådet i lokala partssammansatta organ, till lokal facklig förtroendevald. Den som denna rätt delegerats till ska anmäla de utsedda representanterna till Centrala Sacorådets styrelses ordförande. 

 

 1. att, tillsammans med berörda förbund, övervaka Göteborgs stads tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning samt avtal och överenskommelser

 

 1. att förmedla information mellan Centrala Sacorådet och företrädare för de Lokala Sacoråden och Sacorådsförbunden, samt lokala samverkansorgan och medlemmar

 

 1. att stärka samhörigheten mellan förbunden och utgöra ett forum för fri diskussion av gemensamma frågor

 

 1. att handlägga de frågor som enskilt eller grupp av förbund delegerar

§ 4 Sacorådsmandat  

Företrädare i samverkansgrupper, som utsetts enligt ovan, företräder alla Sacorådsförbund,    d v s samtliga av ett visst ärende berörda förbund, oavsett egen förbundstillhörighet.  

 

Endast fackligt förtroendevalda kan sitta på Centralt eller Lokalt Sacorådsmandat. 

§ 5 Årsmöte 

Centrala Sacorådets ordinarie årsmöte skall hållas så nära föregående årsskifte som möjligt, 

med hänsyn tagen till bl.a. kontouppgifter från bank, dock senast före mars månads  

utgång.  

Härutöver sammanträder Centrala Sacorådet vid extra årsmöte då styrelsen finner lämpligt eller då minst tre förbund så fordrar i skriftlig framställan till ordföranden.  

 

Tidpunkt för årsmöte skall meddelas förbunden senast två månader före årsmötet. Kallelse till årsmöte, med angivande av ärenden som skall behandlas skall tillställas årsmötesdelegater och förbunden senast 14 dagar före mötet. Kallelse till årsmöte skall innefatta stadgar, verksamhetsberättelse, bokslut och eventuella förslag om ändring av stadgar. 

 

Centrala Sacorådets årsmöte består av delegater från Centrala Sacorådets medlemsförbund, anställda av Göteborgs Stads förvaltningar. Fördelningen av delegater följer antal röster vid styrelsemöten. Det vill säga: 

Varje förbund får 1 delegat, plus 1 extra delegat per 100 medlemmar upp till 1000, därefter 1 extra delegat för varje ytterligare 1000:e medlem. 

 

Den som är röstberättigad vid årsmöte kallas delegat. Delegat ska vara anställd av Göteborgs Stads förvaltningar. Utses ledamot eller ersättare i Centrala Sacorådets styrelse under verksamhetsåret till delegat, har den personen inte rätt att rösta under punkten ansvarsfrihet för Centrala Sacorådets styrelse. Delegater samt eventuella ersättare skall vara utsedda senast en månad före ordinarie årsmöte.  

 

Till Centrala Sacorådets årsmöte inbjuds, utöver delegater, styrelsens ledamöter, deras ersättare, revisorer och valberedning.  

 

Röstning med fullmakt medges ej. 

 

Styrelse och enskilt förbund äger rätt att motionera till årsmötet. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. 

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

 1. Utseende av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare, vid mötet 
 1. Mötets behöriga utlysande 
 1. Upprättande av röstlängd 
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 1. Styrelsens kassaförvaltning 
 1. Revisionsberättelse 
 1. Styrelsens ansvarsfrihet 
 1. Val av: 
 • Ordförande, tillika kommunombud för Centrala Sacorådet på heltid (jämna år) 
 • Förste vice ordförande (udda år) 
 • Andre vice ordförande (jämna år) 
 • Två revisorer jämte suppleanter 
 • Valberedning 

Om ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande avgår innan mandatperiodens slut, skall fyllnadsval ske vid nästkommande årsmöte, om det inte då är aktuellt med ordinarie val. 

 1. Val av: 
 • Kommunombud för Centrala Sacorådet på heltid (udda år) 
 • Kommunombud för Centrala Sacorådet på halvtid (jämna år) 

Mandatperiod för kommunombud för Centrala Sacorådet är två år. För fyllnadsval gäller samma som för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

Valberedningen tar tillsammans med sittande kommunombud fram förslag på nytt kommunombud (dock ej ordförande). Det är dock årsmötet som väljer kommunombud. Skulle något kommunombud (dock ej ordförande) avgå mer än fyra månader innan årsmöte, har Centrala Sacorådets styrelse möjlighet att göra ett fyllnadsval fram till årsmötet. 

 1. Fastställande av förbundsrepresentanter till styrelsen samt personliga ersättare för dessa 
 1.  Motioner 
 1. Fråga om ändring av stadgar 
 1. Medlemsantal inom varje förbund, för att i styrelsen kunna tillämpa rösttyngd där konsensus inte kan uppnås 
 1. Övriga frågor 

§ 6 Centrala Sacorådets styrelse 

Styrelsen består av ordförande, förste och andre vice ordförande samt en ledamot och ersättare för varje samarbetande förbund. 

 

Styrelsen utser sekreterare, kassör och erforderliga funktionärer.  

 

Dagordning till styrelsemöten skall senast en vecka före styrelsemötet tillställas styrelsemedlem. 

§ 7 Arbetsformer 

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller en av vice ordförandena samt ytterligare minst sex ledamöter är närvarande. 

 

Arbetssättet i styrelsen ska normalt syfta till konsensusbeslut, men då så inte är möjligt skall viktad röstning tillämpas enligt följande:  

Varje förbund får 1 röst, plus 1 extra röst per 100 medlemmar upp till 1000, därefter 1 extra röst för varje ytterligare 1000:e medlem. Detta enligt på årsmötet fastställt medlemsantal. 

 

Styrelsen ansvarar inför årsmötet för att de i § 3 angivna uppgifterna fullgörs. 

 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som består av ordföranden, de två vice ordförandena, sekreteraren samt ytterligare minst en representant utsedd inom styrelsen. 

 

Mandatperioden för ordföranden och de två vice ordförandena är två verksamhetsår varav ordföranden och andre vice ordförande väljs jämna år och förste vice ordföranden väljs udda år. Övriga styrelseledamöter utses för ett verksamhetsår. 

§ 8 Firmatecknare 

Centrala Sacorådets firma tecknas av ordföranden och kassör, samt av ytterligare en person som Centrala Sacorådets styrelsen utser, varav två i förening 

§ 9 Valberedning 

Valberedning skall bestå av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande. 

Valberedningen skall förbereda val av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, kommunombud för Centrala Sacorådet om 100 %, kommunombud för Centrala Sacorådet om 50 %, samt av revisor och revisorssuppleant. Valberedningen skall även sammanställa underlag för fastställande av övriga styrelseledamöter och personliga ersättare.  

§ 10 Protokoll 

Vid såväl styrelsens som vid årsmötets sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordförande samt tillställas styrelsen och hållas tillgängligt för Centrala Sacorådets lokala företrädare, t ex genom att snarast möjligt läggas ut på hemsida för Centrala Sacorådet i Göteborg. 

§ 11 Ändring av stadgar  

Beslut om antagande eller ändring av stadgar fattas vid ordinarie årsmöte, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. 

Sådant beslut skall biträdas av fler än två tredjedelar av närvarande delegater. 

§ 12 Utträde 

Förbund som önskar utträda ur Centrala Sacorådet ska skriftligen anmäla det till Centrala Sacorådets styrelse. Uppsägningstiden är tre månader. 

§ 13 Lojalitet 

Förbund ska vara lojalt mot Centrala Sacorådet i Göteborgs Stad, följa dessa stadgar, samt respektera Centrala Sacorådets beslut och överenskommelser. 

§ 14 Uteslutning 

Vid synnerliga skäl kan förbund som bryter mot stadgar eller styrelsebeslut, uteslutas av Centrala Sacorådets styrelse.   

Förbundet ska anmodas att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas, krävs för uteslutning att samtliga övriga förbund är eniga om förslag till uteslutning. 

§ 15 Upplösning av Centrala Sacorådet  

Beslut om upplösning av Centrala Sacorådet skall fattas vid ordinarie årsmöte, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. Tillgångar skall efter avräkning av skulder och fordringar fördelas procentuellt, utifrån medlemsantal, mellan ingående Sacoförbund.  

 

 

 

Publicerad: 2013-07-18

Senast uppdaterad: 2024-02-14

Dela sidan