Om oss

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 13 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Publicerad: Onsdag 10 jul 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, d v s de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan Göteborg. Andra för medlemmarna viktiga frågor, såsom löner och de enskilda anställningsavtalen, hanteras av respektive förbund.

Sacorådets styrelse består, förutom av ordförande, av 14 ledamöter som tillsammans företräder Sacoförbunden.

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkansgrupperna bereds i styrelsen.

Sacorådets arbete bedrivs till viss del av ett kansli, bestående av tre kommunombud, med anställning i kommunen och som är tjänstlediga för fackligt uppdrag enligt Lagen om facklig förtroendeman, två på heltid och en på deltid.

Sacorådet och kansliet är, utöver det fackliga arbetet på kommuncentral nivå, till stor del inriktade på att stödja det lokala fackliga arbetet ute på förvaltningar och bolag. Det sker genom fackliga utbildningar, fortlöpande information och rådgivning vid behov. Visst stöd ges också genom ekonomiska bidrag.

Sacorådets samverkande förbund har sammanlagt ca 7 000 medlemmar vid 50 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Ca 2 000 av medlemmarna finns på förvaltningar och bolag som har en egen Sacoförening. De lokala föreningarna utser ledamöter till lokala samverkansgrupper, medan Sacorådet utser ledamöter där lokal förening saknas.