Om oss

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 14 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Publicerad: Onsdag 10 jul 2013

Senast uppdaterad: Tisdag 2 maj 2023

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, d v s de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan Göteborg. Andra för medlemmarna viktiga frågor, såsom löner och de enskilda anställningsavtalen, hanteras av respektive förbund.

Sacorådet består av 14 förbund varav 12 har ledamöter i styrelsen. Därutöver består Sacorådets styrelse av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, kassör, samt sekreterare

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkansgrupperna bereds i styrelsen.

Sacorådets arbete bedrivs till viss del av ett kansli, bestående av tre kommunombud, med anställning i kommunen och som är tjänstlediga för fackligt uppdrag enligt Lagen om facklig förtroendeman, två på heltid och en på deltid.

Sacorådet och kansliet är, utöver det fackliga arbetet på kommuncentral nivå, till stor del inriktade på att stödja det lokala fackliga arbetet ute på förvaltningar och bolag. Det sker genom fackliga utbildningar, fortlöpande information och rådgivning vid behov. Visst stöd ges också genom ekonomiska bidrag.

Sacorådets samverkande förbund har sammanlagt ca 7 000 medlemmar vid 23 förvaltningar i Göteborgs Stad. De flesta förvaltningar har en egen lokal sacoförening som utser ledamöter till lokala samverkansgrupper, medan Sacorådet utser ledamöter där lokal förening saknas.