Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgar för Saco-rådet vid Umeå kommuns förvaltningsorganisation

Syfte
§ 1

Saco-rådet är ett frivilligt lokalt samarbetsorgan för förbund anslutna till SACO.

Organisation
§ 2

Saco-rådet utövar sin verksamhet genom rådet och om rådet så beslutar, genom rådets sty­relse/arbetsutskott.

Ledamöter
§ 3

Rådet består av en ledamot samt eventuell ersättare utsedd av varje förbund inom rådets verk­samhetsområde. Efter överenskommelse i rådet kan ytterligare ledamöter utses av de lokala förbundsorganisationerna att ingå i rådet.

Rösterna i rådet fördelas mellan förbunden i förhållande till förbundens medlemsantal inom rådets verksamhetsområde. Härvid erhåller varje förbund en röst för varje påbörjas 50-tal med­lemmar. Förbundens röstetal fastställs vid rådets årsmöte.

Verksamhetsområde
§ 4

Rådets verksamhetsområde är Umeå kommuns förvaltningsorganisation.

Uppgifter
§ 5

Rådets uppgifter inom sitt verksamhetsområde är

 • att handlägga de frågor som enskilt förbund delegerar
 • att vara förbundens kontaktorgan i frågor av för dessa gemensamt och övergripande intresse
 • att bevaka arbetsgivarens tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning och tillämpliga fackliga överenskommelser
 • att etablera erforderliga kontakter med eventuella andra samarbetsorgan inom kommunen
 • att utse representanter i partssammansatta och andra organ i de fall detta inte ankommer på annat samverkansorgan inom kommunen
 • att hantera tvärfackliga kontakter och allmänna kontakter med arbetsgivaren,
 • att vara kontaktyta för arbetsgivare, företrädare för andra fackliga organisationer, massmedia samt medlemssökande som söker kontakt med förbund lokalt eller med representanter för Saco lokalt
 • att verka för medlemsrekrytering till förbunden
 • att stärks samhörigheten mellan förbunden lokalt och utgöra forum för diskussion av gemen­samma frågor.

Styrelse/arbetsutskott
§ 6

Om behov föreligger kan rådet vid årsmötet inom sig utse styrelse eller arbetsutskott. Styrel­sen/arbetsutskottets storlek och arbetsuppgifter fastställs av rådet.

Årsmöte och verksamhetsperiod
§ 7

Rådet sammanträder till ordinarie årsmöte i mars månad. Rådets sammansättning och verksam­hetsperiod fastställs av de i rådet representerade förbunden.

I anslutning till rådets årsmöte ska allmänt medlemsmöte hållas. Rådet kan även efter beslut i rådet inkalla extra årsmöte.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • mötets behöriga utlysande
 • val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
 • rådets verksamhetsberättelse
 • val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för rådet
 • val av revisor
 • firmatecknare för Saco-rådet
 • val av valberedning
 • fastställande av röstetal
 • val av eventuell styrelse/arbetsutskott
 • val av rådets representanter
 • eventuella stadgefrågor
 • övriga frågor

Härutöver sammanträder rådet då styrelsen/arbetsutskottet finner det lämpligt eller då förbund tillsammans representerande minst 40% av de i rådet ingående rösterna så påfordrar i skriftlig framställning till ordföranden. Kallelse till årsmöte och rådsmöte, med angivande av de ärenden som skall behandlas, skall tillställas förbundens representanter senast 14 dagar före mötet.

Stadgar
§ 8

Beslut om ändring av dessa stadgar samt upplösning av rådet skall beslutas av rådet vid ordina­rie eller extra årsmöte. Sådant beslut skall biträdas av fler än 2/3 av vid mötet närvarande ledamö­ters röster i rådet.

* Fastställt vid årsmöte 1992-03-26, reviderat vid årsmöte 1995-05-23, 1996-03-20, 2000-03-27, 2001-03-27 och 2007-03-27

Publicerad: 2016-09-13

Senast uppdaterad: 2016-09-13

Dela sidan