Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör ett samverkansombud?

Som samverkansombud är du Sacos representant i olika samverkansgrupper. Reglerna för denna samverkan med arbetsgivaren finns i vårt Samverkansavtal, som är ett kollektivavtal mellan Örebro läns landsting och de fackliga organisationerna d v s Läkarförbundet, övriga Sacoförbund, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal.

Rättslig grund för avtalet utgörs av Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) samt Jämställdhetslagen (JL).

I samverkansgrupperna behandlas verksamhetsfrågor som personal-, organisations- och ekonomifrågor. Arbetsgivaren ska ge information (enligt MBL § 19) och förhandla (enligt MBL § 11) i dessa frågor. Om enighet inte nås vid förhandling ska det tydligt framgå vilket/vilka förbund som förklarar sig oeniga samt att förhandlingen anses avslutad först när protokollet har undertecknats. Tag omedelbart kontakt med någon i SACO:s styrelse om Du förklarat Dig oenig. Vi har då möjlighet att inom 7 dagar begära en central förhandling (enligt MBL § 14).

Vidare ska i samverkansgruppen samverkas om åtgärder för att aktivt främja jämställdheten på kliniken ske (JL §§ 4-11). Samverkansgruppen har normalt två representanter från vardera Läkarförbundet, övriga SACO-förbund, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal.

Samverkansgruppen är också klinikens skyddskommitté. Därför är det viktigt att en av SACOrepresentanterna också är anmäld som skyddsombud. I samverkansgruppen ska planering och uppföljning av klinikens arbetsmiljöarbete ske. Exempel på frågor som skall behandlas:

• "internkontrollen" = handlingsplaner enligt AML kap3 § 2 a • planering av ny- ombyggnad av lokaler eller anordningar, planering av ny eller ändrad arbetsprocess, arbetsmetod och arbetsorganisation.

• den psykosociala arbetsmiljön

Frågor som ej ska behandlas i BER (se också samverkansavtalet III E):

• så kallade förbundsfrågor exempelvis arbetstidsfrågor som flextids- och jouravtal, ändrade arbetstider eller andra arbetsvillkor. Dessa frågor löses genom kollektivavtal som tecknas av SACO:s förhandlingsgrupp.

• alla typer av enskilda personfrågor

Du ska få kallelse med föredragningslista och handlingar till BER senast 10 dagar i förväg. Det ska tydligt framgå av föredragningslistan om § 11-förhandling ska ske. Tag kontakt med någon av oss i styrelsen när Du vill diskutera en fråga. Kom ihåg att Du också kan ajournera en förhandling till dess Du har ett tillräckligt beslutsunderlag (pratat med någon i styrelsen, diskuterat/förankrat frågan med kollegorna).

Detta var en introduktion och några råd till Dig som vår facklige representant. Du kommer också att erbjudas möjlighet att delta i olika fackliga utbildningar.

Anmäl förslag till samverkansombud respektive skyddsombud till SACO:s kansli med internpost. Förslaget ska sedan godkännas av SACO-rådet. Efter godkännandet skickas beslutet till ombud, arbetsplatsen och ombudets fackliga organisation.

Publicerad: 2014-11-14

Senast uppdaterad: 2019-04-15

Dela artikeln