Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Här finns stadgar för akademikerföreningen vid Saco-Posten.

§ 1 Syfte

Föreningen Saco-Posten har till uppgift att verka för de anställda i postkoncernen som tillhör förbund anslutna till Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) och som erlägger fastställd medlemsavgift till Saco-Posten enligt § 3, eller enskild anställd som tillhör förbund anslutet till Saco och enskilt erlägger fastställd medlemsavgift enligt § 3 till Saco-Posten, dock max 200 kr/medlem och år.

§ 2 Organisation

Saco-Posten utövar sin verksamhet genom:

 • Årsmötet
 • Saco-Postens styrelse som har sitt säte i Stockholm
 • Fackliga förtroendemän
 • Lokala sammanslutningar som är godkända av Saco-Postens styrelse

Vid beslut och val gäller enkel majoritet om intet annat anges i stadgarna.

Votering skall beträffande personval vara sluten, i övrigt öppen.

Vid öppen votering har mötesordförande utslagsröst, vid sluten votering avgör lotten vid lika röstetal.

Beslutsfattare äger rätt att få reservation antecknad till protokollet och är då ej ansvarig för ifrågavarande beslut.

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgift till Saco-Posten fastställs vid Saco-Postens årsmöte.

§ 4 Saco-Postens uppgift

Saco-Posten har främst till uppgift:

 • att företräda medlemmarna i frågor av fackligt intresse
 • att såsom arbetstagarorganisation gentemot Postkoncernen utöva de uppgifter som framgår av gällande avtal
 • att stödja enskilda medlemmar genom att bevaka och hävda deras intressen
 • att förmedla information till medlemmarna i Postkoncernen
 • att medverka till medlemsrekrytering till Saco-förbund som erlägger fastställd medlemsavgift
 • att utse/föreslå representanter i bolagsstyrelser, kommittéer och partsammansatta organ samt fackliga förtroendemän inom Postkoncernen.

§ 5 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§ 6 Årsmötet

Årsmötet är Saco-Postens högsta beslutande instans.

Alla medlemmar i Saco-Posten har rätt att närvara.

Årsmötet skall äga rum tidigast den 1 februari och senast den 15 mars.

Årsmötet ska hållas där styrelsen har sitt säte.

Mötet är beslutsmässigt när kallelse och förslag till dagordning bekant gjorts på föreskrivet sätt.

Medlemsupprop företas och samtidigt upprättas röstlängd.

Röstning via fullmakt godkännes ej.

Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast den 31 december året före årsmötet.

Till kallelse till ordinarie årsmöte bifogas förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, styrelsens utlåtande över motioner och de förslag styrelsen vill presentera för årsmötet.

Handlingarna skall tillsändas samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet.

Förslag till valberedning ska ske skriftligen senast den 31 december året före årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • val av mötesordförande samt vice mötesordförande
 • anmälan av sekreterare för mötet (utses av styrelsen)
 • fastställande av årsmötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning
 • val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 • Saco-Postens verksamhetsberättelse inkl. rapport från kassören om resultat- och balansräkning samt budgetförslag
 • revisorernas berättelse
 • allmän debatt om Saco-Postens verksamhet
 • frågan om ansvarsfrihet för Saco-Postens styrelse
 • motioner
 • förslag från styrelsen
 • fastställande av medlemsavgift
 • rapport från valberedningen om utfallet av poströstningen och fastställelse av omröstningen dvs:
 • val vartannat år av ordförande på två år
 • val av tre ledamöter på två år
 • eventuellt kompletteringsval av ledamot och ordförande på ett år
 • val av två suppleanter på två år
 • eventuellt kompletteringsval av suppleant på ett år
 • val av två revisorer jämte suppleanter på ett år
 • val av valberedning, två ordinarie ledamöter och en suppleant på två år
 • övriga frågor dvs. möjlighet ges att ta upp frågor för diskussion/information dock inte beslut.

§ 7 Val av Saco-Postens styrelse och revisorer - Poströstning/elektroniskt

Gällande val av ordförande, ledamöter och suppleanter till Saco-Postens styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter inklusive fyllnadsval till styrelsen sker via poströstning eller via något elektroniskt system där föreningens samtliga medlemmar har möjlighet att deltaga.

Under perioden 1 april till och med 15 augusti året innan årsmötet skall valberedningen kontakta medlemmarna och informera att man önskar in förslag på kandidater till val enligt ovan.

De av medlemmarna föreslagna kandidaterna skall kontaktas av valberedningen för besked om medlemskap, intresse för kandidatur och personbeskrivning.

Namnlista på samtliga kandidater som accepterat kandidatur skall skickas ut inför poströstningen.

Valberedningen lämnar förslag enligt vad som anges i § 10.

Till styrelse och revision får ej, annat än om synnerliga skäl föreligger, väljas personer enbart från ett förbund eller en enhet inom Postkoncernen.

Därefter genomförs poströstning eller röstning via elektroniskt system under perioden 1 november till den 10 december. Om poströstning sker ska det vara  med ytter- och innerkuvert såsom vid val till riksdag annars i enlighet med valt elektroniskt system.

Valsedel upptar namn på samtliga personer som kandiderar till uppdrag enligt § 10.

Valberedningens förslag på kandidater lämnas i kursiv stil och övrigt i rak stil.

Röstning kan ske genom att kryssa högst det antal kandidater som skall väljas till respektive uppdrag.

Valsedel som inlämnas utan kryssmarkering har accepterat valberedningens förslag.

När valsedel upptar färre kryss än antalet personer som skall väljas för uppdraget tillfaller ej utnyttjade kryss valberedningens namnförslag i den ordning valsedel är upprättad.

Valsedel som upptar fler kryss än personer som skall väljas oberoende av uppdrag skall ogiltigförklaras.

Strykning av namn på valsedel lämnas utan åtgärd. Under perioden 11 december till den 15 januari sammanställer valberedningen röstresultatet.

Personer som kandiderar till flera poster väljs in i följande ordning: ordförande, ledamot och suppleant.

Har personen t ex valts till ordförande utgår hon/han ur andra val.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning vid årsmötet.

Ansvar för val av styrelse och revisorer åligger valberedningen som enskilt ansvarar för röstningsprocessen.

Valberedningen rapporterar valresultatet till årsmötet som fastställer resultatet eller genomför lottning mellan två eller flera kandidater som fått lika röstetal och fastställer resultatet.

Valda personer kan entledigas av ordinarie eller extra årsmöte om de dömts för brott där domen vunnit laga kraft och där brottet skadat Saco-Posten.

Bedömning om brottet skadat Saco-Posten avgörs av föreningens revisorer.

Valda personer kan också entledigas om de av ordinarie årsmöte och därpå av extra årsmöte inte beviljas ansvarsfrihet samt genom egen skriftlig begäran.

§ 8 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om Saco-Postens styrelse så beslutar eller om minst 25 procent av medlemmarna så begär med angivande av ärende som skall behandlas.

Styrelsen får inte på eget initiativ kalla till extra årsmöte för val av ny valberedning förutom i det fall där det inte finns någon valberedning.

Extra årsmöte hålls där styrelsen har sitt säte.

Vid extra årsmöte får endast behandlas frågor som anmälts skriftligt från Saco-Postens styrelse eller 25 procent av medlemmarna.

Kallelse till extra årsmöte skall utsändas från Saco-Posten senast fem dagar efter att giltig begäran framställts.

Extra årsmöte skall hållas tidigast två veckor och senast fem veckor efter kallelsen.

I övrigt följs regler för ordinarie årsmöte för de ärenden som skall behandlas på extra årsmötet.

§ 9 Saco-Postens ledning

Saco-Posten leds av en styrelse som består av ordförande och sex ledamöter samt fyra suppleanter.

Saco-Postens styrelse kan, för beredning av frågor, till sig adjungera en eller flera Saco-medlemmar.

Den adjungerande har ej rösträtt. Saco-Postens styrelse är beslutsför då minst fyra ledamöter deltar i beslutet.

Deltagande i beslut kan även ske skriftligt eller via telefonsammanträde.

Kallelse till styrelsemöte skall ske senast sju dagar före sammanträdesdatum.

Saco-Postens firma tecknas av den/de som Saco-Postens styrelse utser eller av den/de som årsmötet särskilt förordnat.

§ 10 Valberedning

Valberedningen består av fyra ledamöter och två suppleanter varav en ledmot är sammankallande.

Valberedningen bör ha en allsidig sammansättning.

Valberedningen avger senast den 30 oktober förslag till val av ordförande vartannat år, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen kan kalla till medlemsmöte där de föreslagna kandidaterna får presentera sig.

§ 11 Protokoll

Protokoll från ordinarie årsmöte och extra årsmöte skall hållas tillgängliga för samtliga medlemmar.

Övriga mötesprotokoll och förhandlingsprotokoll skall hållas tillgängliga för medlemmarna, om inte särskilda skäl föreligger däremot.

§ 12 Revision

Saco-Postens ekonomiska förvaltning och verksamhet i övrigt skall granskas av två av årsmötet utsedda revisorer.

Revisorerna skall inför årsmötet lämna rapport över sin granskning.

§ 13 Sammanslutningar

Saco-Postens styrelse får besluta om att inrätta eller avveckla föreningar inom Saco-Posten.

Saco-Postens styrelse beslutar om villkoren för en sådan förening.

§ 14 Stadgeändring

Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av Saco-Posten fattas av minst hälften av de närvarande på två av varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen.

Eventuella tillgångar som finns vid en eventuell upplösning av Saco-Posten skall tillfalla Sveriges Akademikers Centralorganisation för att användas för fackligt arbete inom Posten.

Publicerad: 2013-09-23

Senast uppdaterad: 2021-11-16

Dela sidan