Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgar för föreningen Akademikerföreningen inom Forsmark vid Forsmarks Kraftgrupp AB

§     1. Namn

Föreningens namn är Akademikerföreningen inom Forsmark vid Forsmarks Kraftgrupp AB

 • 2. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att

 • inom ramen för Sveriges ingenjörers verksamhet företräda medlemmarna i anställnings-,löne- och befattningsnomenklaturfrågor.
 • bevaka lagar och avtal som bedöms ligga inom det fackliga intressefältet.
 • säkerställa medlemmarnas representation i akademikerrådet vid Vattenfallkoncernen.
 • förmedla upplysningar i fackliga frågor till medlemmarna.
 • verka för att skapa god stämning och trivsam arbetsmiljö för medlemmarna
 • i övrigt bevaka områden som bedöms ligga inom det fackliga intressefältet

§     3. Säte

Styrelse skall ha sitt säte i Forsmark

 • 4. Organ:

Föreningens organ är:                         1) Årsmötet

                                                                 2) Styrelsen

                                                                 3) Revisorer

 • 5. Medlemskap

Rätt till medlemskap i lokalavdelningen har anställd av Forsmarks Kraftgrupp AB och som är medlem i Sveriges ingenjörer eller medlem i vid varje tidpunkt med Sveriges ingenjörer samverkande akademikerorganisation.

Anmärkning:
Samverkande akademikerorganisation är sådant SACO-förbund som Sveriges ingenjörer har samarbetsavtal med inom PTK-området och som omfattas av Sveriges ingenjörers avtal eller har eget, med Sveriges ingenjörer likalydande, avtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

 • 6. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap i lokalavdelningen skall ske skriftligen till styrelsen.

 • 7. Utträde:

Utträde ur akademikernas lokalförening sker i samband med avslutat anställning eller att medlemmen själv begär utträde.

§     8. Medlemsavgiften

Medlemskap vid lokalavdelningen är avgiftsfritt.

§     9. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas under perioden november/december, dock senast före 15 decembers utgång.

Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen så finner eller senast 30 dagar efter det att minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdagen.

§     10. Rösträtt vid årsmöte:

Alla medlemar i lokalavdelningen har rösträtt

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§     11. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 8 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.


§     12. Ärenden på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ordinarie ledamöter
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av valberedning
 15. Val av två revisorer
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande

§     13. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter (max 15) inklusive ordförande och kassör och 2 suppleanter. Styrelsens ordförande och kassör väljs på två år och på så sätt att dessa inte väljs på samma årsmöte. Övriga ledamöter väljs på ett år

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

Endast medlemmar i lokalavdelningen är valbara till styrelsen.

§     14. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Det åligger styrelsen

att verkställa av årsmötet fattade beslut

att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper enligt principen god redovisningssed
Rätt att teckna firma har var för sig endast ordförande och kassör

att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade  räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår

§     15. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.


§     16. Räkenskaper

Verksamhetsår definieras som perioden mellan två ordinarie årsmöten.

§     17. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§     18. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslaget skall senast 30 dagar före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på två av varandra följande årsmöten med en majoritet av minst 2/3 av de vid vardera årsmöte avgivna röster.

§     19. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte/extra årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stödjas av minst 2/3 av de vid vardera årsmöte avgivna rösterna.

Tidpunkten när upplösningen skall ske och hur lokalavdelningens tillgångar skall disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande medlemmar vid det årsmöte när det sista beslutet att upplösa lokalavdelningen fattas.

§     20. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

 

 

 

Antagna vid årsmöte 2014-05-19, § 1-20

Publicerad: 2017-06-14

Senast uppdaterad: 2017-06-14

Dela sidan