Förtroendevald

På den här sidan hittar du material, länkar och information för dig som är förtroendevald. Vårt brevpapper, dokumentmallar för årsmöten m.m. finner du under fliken Mallar.

Avtalsansvarigt förbund - rådgivning och stöd för dig som är förtroendevald

Inom Akademikerförbunden har vi fördelat avtalsansvaret för de kollektivavtal vi förhandlar på några av de 13 förbund som ingår. Det förbund har ansvaret för kollektivavtalet ansvarar också för rådgivning, information och stöd till er som är fackligt förtroendevalda och som har detta kollektivavtal. Under fliken Kollektivavtal finns information om vilket av våra förbund som du ska kontakta. 

Avtalsansvarigt förbund hjälper dig som är förtroendevald med:

 - rådgivning

 - stöd och hjälp vid förhandlingar

 - medlemslistor

 - facklig utbildning

 - aktiviteter och seminarier

 

Föreningsutvecklare, för frågor kring rollen som förtroendevald eller styrelsearbetet: Eva Högberg, mobil: 070-795 78 88, eva.hogberg@akavia.se

Publicerad: Fredag 29 jan 2021

Senast uppdaterad: Fredag 29 jan 2021

Handböcker och dokument

Handbok för dig som är fackligt förtroendevald i privat sektor;
Saco- P Facklig Handbok Din roll och ditt uppdrag

Roller i styrelsen;  Akademikerförening-och-roller-i-styrelsen-2019

Information för valberedningar; Valberedningens-arbete-2019


Att varar med innan besluten fattas - PTKs handbok om Medbestämmandelagen (MBL); Att vara med innan besluten fattas

Hemsidor som har bra information

Avtalat
- här finns information om  tjänstepension och försäkringar

Avtalat finns för alla som arbetar i privat sektor och har kollektivavtalad tjänstepension och försäkring via jobbet. Det är närmare 3 miljoner arbetare, tjänstemän och arbetsgivare.

Alla ska känna till hur pension och försäkring via jobbet fungerar och vad det innebär – så att fler tar del av de förmåner som finns och har möjlighet att fatta välgrundade beslut. 

Pension och försäkring via jobbet är en unik svensk lösning som bygger på avtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv (kollektivavtal). Det innebär att arbetsgivare kan erbjuda sina anställda förmåner utöver lön.

https://www.avtalat.se/

In English: https://www.avtalat.se/in-english/

 

Arbetsmiljöverketwww.av.se

Här finner du lagar och föreskrifter som rör arbetsmiljö, det finns även rapporter och broschyrer att beställa eller ladda ner. Sidan kan översättas till många olika språk.

 

PTKwww.ptk.se 

Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund. Vi arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv – och en bra pension.

In English: https://www.ptk.se/om-ptk/in-english/

 

Sacowww.saco.se 

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 21 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Saco har sidor med information, mallar, filmer och utbildningsmaterial för dig som är förtroendevald, www.saco.se/fortroendevald/

Publikationer hittar du enklast via länken; https://www.saco.se/opinion/rapportsok/

In English: Saco - The Swedish Confederation of Professional Association, www.saco.se/en/

 

Arbetsrättsliga lagar

Arbetsrätten fastställer rättigheter och skyldigheter både för arbetstagare och för arbetsgivare, gällande till exempel:

  • Arbetsvillkor
  • Arbetsgivarens informations-, förhandlingsskyldighet och samråd med arbetstagarna
  • Förtroendemans rättigheter

Förtroendemannalagen (FML) Främjandet av det fackliga arbetet och skyddet för fackliga förtroendemän regleras i förtroendemannalagen (FML), som förstärker det skydd och de regler som finns i MBL.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1974358-om-facklig-fortroendemans_sfs-1974-358

 

Medbestämmandelagen (MBL) innehåller spelregler för medinflytandet på arbetsplatsen i viktiga frågor för de anställda och för verksamheten. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1976580-om-medbestammande-i-arbetslivet_sfs-1976-580

 

Lagen om anställningsskydd (LAS)
LAS gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst och innehåller bestämmelser om anställningsavtal, uppsägning och avskedande.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80

Labour legislation in English, www.government.se/sb/d/3288/a/19565