Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar för Saco-S-föreningen vid Karlstads universitet

Stadgar antagna den 21 november 2011.

1 §

   Saco-S-föreningenvid Karlstads universitet är Saco-S lokala arbetstagarorganisation vid Karlstads universitet

  Medlemmar i föreningen är de anställda vid Karlstads universitet som är medlemmar i ett förbund anslutet till Saco-S, såvida vederbörande inte på grund av synnerliga skäl av Saco-S i samråd med berört förbund beviljats stå utanför föreningen.

   Medlemmarna ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras förbundstillhörighet, anställning, funktion eller befattning.

2 §
Föreningen ska:

 • företräda medlemmarna och förbunden i frågor av gemensamt intresse,
 • driva Saco-S fackliga politik och fullgöra de uppgifter som framgår av gällande kollektivavtal, Saco-S arbetstagarnyckel och övriga utfärdade anvisningar,
 • föreslå och utse Saco-S-föreningens representanter i myndighetsorgan och olika partsammansatta organ på Karlstads universitet,
 • verka för medlemsrekrytering till Saco-S-förbunden,
 • ha löpande dialog med kontaktförbundet, Sveriges universitetslärarförbund, SULF,
 • verka för ökad samhörighet mellan medlemmar vid Karlstads universitet och utgöra forum för diskussion av gemensamma fackliga frågor.

3 §
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast innan februari månads utgång. Härutöver hålls medlemsmöte (extra årsmöte) då sty-relsen finner lämpligt eller då minst 50 medlemmar så begär i skriftlig fram-ställning till ordföranden.
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nomi-nerade än antal platser ska valet ske genom sluten omröstning.
Vid lika röstetal i val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder.
Röstning med fullmakt medges inte.
Kallelse till årsmöte och medlemsmöte, med angivande av de ärenden, som ska behandlas, ska skickas ut till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

4 §
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet
 • Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse*
 • Revisionsberättelse*
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ordförande i styrelsen
 • Val av övriga 8 ledamöter
 • Val av 1 suppleant
 • Val av föreningens representanter i olika organ alternativt delegation till styrel-sen att utse sådana representanter
 • Val av förhandlingsansvariga/förhandlingsdelegationer
 • Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
 • Val av revisor*
 • Eventuella frågor som avses i 12 §
 • Inkomna motioner
 • • Övriga frågor

Motioner (det vill säga förslag från medlem/medlemmar) måste för att kunna behandlas på mötet ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Beslut i övriga frågor får bara fattas om kallelsen innehåller tydliga uppgifter om frågan och föreslaget beslut.

Vid extra årsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för.

5 §
Vid sidan av årsmöte hålls medlemsmöten för dialog mellan styrelse och med-lemmar.
Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut till samtliga medlemmar i så god tid som möjligt.

6 §
Styrelsen består av ordförande samt 8 övriga ledamöter och 1 suppleant. Styrelsens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens samman-sättning.
Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreterare, kassör och de eventu-ella övriga funktioner som behövs. Styrelsen utser vidare ett arbetsutskott bestå-ende av ordförande och minst 3 ledamöter.
Styrelsen får adjungera medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot av styrelsen har yttranderätt, men inte rösträtt.

7 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

8 §
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen ut-ser.

9 §
Vid årsmöten och styrelsemöten ska protokoll föras. Kopia av årsmötesproto-koll ska tillställas berört kontaktförbund.
Information om styrelsens sammansättning ska fortlöpande skickas till kon-taktförbundet. Besked om ordförande, vice ordföranden, sekreterare och huvud-förhandlare ska tillställas kontaktförbundet snarast efter val på årsmötet.

10 §
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt av sådana re-presentanter som ska utses vid årsmöte enligt 4 §.
Valberedningen består av 3 ledamöter varav en är sammankallande. Valbered-ningens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgrup-pens sammansättning.
Mellan årsmötena utser valberedningen vid behov ersättare för ledamot som lämnar styrelsen. Om ordföranden avgår, ska emellertid ett extra årsmöte inkal-las.

11 §
Eventuell medlemsavgift till föreningen fastställs av årsmötet och ska vara lika för alla medlemmar.*

12 §
Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar fattas vid ordinarie eller extra årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.
Beslut om upplösning av Saco-S-föreningen vid Karlstads universitet kan end-ast fattas av denna efter beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara ett ordinarie årsmöte. Årsmötena ska vara separerade i ti-den med minst fyra veckor efter separata kallelser, vari ärendet ska anges. Vid det andra medlemsmötet måste minst två tredjedelar av närvarande medlemmar biträda förslaget.
Vid upplösning av Saco-S-föreningen ska dess eventuella tillgångar tillfalla SULF.
Beslut enligt denna paragraf ska för att vara giltiga godkännas av kontaktför-bundet.

* Dessa moment krävs endast om föreningen har en egen ekonomisk förvaltning.

 

Publicerad: 2018-06-19

Senast uppdaterad: 2018-06-19

Dela sidan