Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022-2023 för Saco i Örebro kommun

Publicerad: Tisdag 14 feb 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 11 jan 2023

 • SACO i Örebro kommun ska vara en aktiv och professionell part i allt arbete som arbetsgivaren bedriver och som rör våra medlemmar.

 • Driva de gemensamma krav alla Saco-förbunden har gällande lönepolitik. I samband med MBL inför Övergripande Strategi och Budget (ÖSB) överlämna eventuella skriftliga synpunkter från respektive förbund samt en gemensam skrivelse från SACO kring hela ÖSB.

 •  Anordna minst en utbildningsdag per år för Saco’s samverkansombud/ skyddsombud. Utbildningen tar upp aktuella frågor i kommunen och pågår en halvdag med lättare förtäring i form av kaffe och smörgås.

 • Noga följa att resultatet av Medarbetarenkäten följs upp och arbetas med.
 • Arbeta för att hitta nya Saco-ombud genom att nuvarande ombud under oktober och november månad informerar sina kollegor på ett APT om vad de gör som ombud i samverkansgrupp, skyddskommitté, som skyddsombud och så vidare.
   
 • Introduktion av nya Saco-ombud fortlöpande via expeditionen.

 • Hålla Saco-rådsmöten ungefär en gång i månaden där alla förbund bjuds in. Uppehåll görs under sommarsemestrarna. Deltagarna bjuds på kaffe.

 • Utse en representant från Saco-rådet som får åka på konferens under hösten vilken anordnas av SACO centralt.

 • Under hösten anordna en föreläsning för SACO medlemmar om förslagsvis AFA försäkring.

       
        Saco-rådet
        220321