Hoppa till huvudinnehåll

Sacorådets stadgar

Stadgar för Sacorådet i Örebro kommun antagna 090326 och reviderade 120329, 170328

§ 1 Syfte
Sacorådets syfte är att samordna de olika Sacoförbunden för att med en gemensam röst kunna uppträda gentemot arbetsgivaren Örebro kommun, media och civila samhället i frågor som rör samverkan, arbetsmiljö och icke-diskriminering.

§ 2 Organisation
Sacorådet i Örebro kommun är ett övergripande samverkansorgan för förbund anslutna till centralorganisationen Saco med medlemmar anställda av Örebro kommun för vilka det kommunala avtalet Allmänna bestämmelser AB gäller.

Sacorådet, tillika styrelsen, består av en ledamot per påbörjat hundratal medlemmar i respektive förbund inom Örebro kommun. Suppleant bör utses för varje ledamot.

Sacorådets verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöten. Varje fackförbund anmäler efter sina respektive årsmöten, vilka ledamöter och suppleanter de valt att sitta i Saco-rådet. Anmälan görs till Sacosamordnarna.

§ 3 Uppgifter
Rådets uppgifter är:           

att handlägga de frågor som Saco eller enskilt förbund delegerar.   

att vara det lokala Sacorådets och förbundens kontaktperson med kommunen i frågor av dess gemensamt och övergripande intresse.       

att etablera för verksamheten erforderliga kontakter med berörda förbunds lokala företrädare.

att övervaka kommunens tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning och fackliga överenskommelser.

att utse Saco:s representant i partsammansatta och andra organ.

att förmedla information till och från Saco centralt, förbundens lokala företrädare och medlemmarna.

att verka för medlemsrekrytering till förbunden.

att stärka samhörigheten mellan medlemmarna och utgöra forum för diskussioner av gemensamma frågor.

§ 4 Årsmöte

Sacorådet sammanträder till ordinarie årsmöte i mars månad. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas och protokoll ska föras.

* Mötets behörighet utlyses.

* Val av mötessekreterare, mötesordförande samt justerare och tillika rösträknare.

* Verksamhetsberättelse

* Ekonomisk redogörelse

* Val av

a) ordförande

b) vice ordförande

c) ledamöter och suppleanter

* Fastställande av representanter i olika grupper

* Eventuella stadgefrågor

* Övriga frågor

Kallelse till årsmötet ska tillställas ledamöterna senast 14 dagar före mötet. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas.

§ 5 Arbetsformer
Förutom vid årsmötet sammanträder Sacorådet efter behov, rekommendation är en gång i månaden med uppehåll under sommarmånaderna, eller då ledamöter från minst fem förbund så fordrar i skriftlig framställan till ordförande.

Sacorådet ska bestå av ordförande, vice ordförande, och ytterligare minst två ledamöter. Sacorådet ansvarar för att de i § 3 angivna uppgifterna fullgörs. Styrelsen är beslutsfattande när minst hälften av ledamöterna är närvarande.               

Sacos huvudskyddsombud i Örebro kommun ska adjungeras till rådets möten i de fall hen inte är ledamot i Sacorådet.

Vid röstning äger varje närvarande ledamot en röst. Röstning med fullmakt medges inte. Då konsensus inte uppnås hänskjuts frågan till respektive förbunds lokalavdelning.

Vid Sacorådets möten ska protokoll föras och justeras. Sekreterare utses bland närvarande ledamöterna på styrelsemötet. Kopia av justerat protokoll ska skickas ut till rådets ledamöter. Saco-förbund som inte är representerade i rådet och som önskar tillgång till protokoll får kontakta Saco-expeditionen. Kopia av årsmötesprotokoll jämte bilagor ska tillställas Saco centralt.

Det är ledamöternas ansvar att informera sina förbund liksom att inhämta förbundens synpunkter, beträffande Sacorådets verksamhet.

§ 6 Saco-samordnare
Samordnare för rådet är tjänsteman som har avtalat tid för facklig förtroendeman, såvida inte Sacorådet beslutar annat. Uppgift är att ansvara för Sacorådets löpande fackliga arbete.

§ 7 Stadgeändring
Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av Sacorådet ska för att vara giltigt beslutas av Sacorådets ledamöter vid ordinarie årsmöte. Ärendet ska ha anmälts i kallelsen till årsmötet. Ett beslut ska biträdas av fler än hälften av närvarande ledamöter.        

Örebro 170328

Publicerad: 2017-02-14

Senast uppdaterad: 2023-05-11

Dela sidan