Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgar för Sveriges Ingenjörers lokalavdelning vid Siemens Energy AB.

§ 1 Namn och ändamål

Sveriges Ingenjörers lokalavdelning vid Siemens Energy AB handhar förbundets lokala verksamhet där.

Lokalavdelningens namn är Akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer vid Siemens Energy AB.

Lokalavdelningens ändamål är att

  • tillvarata medlemmarnas intressen på företaget, dvs Siemens Energy ABs (organisationsnummer: 556606-6048) samtliga arbetsställen
  • som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan
  • förmedla information i fackliga frågor till medlemmarna
  • upprätthålla gällande centrala kollektivavtal där förbundet är part

§ 2 Medlemskap

Rätt till medlemskap i lokalavdelningen har medlem i Sveriges Ingenjörer och medlem i vid varje tidpunkt med Sveriges Ingenjörer samverkande akademikerorganisation.

Samverkande akademikerorganisation är sådant SACO-förbund som Sveriges Ingenjörer har samarbetsavtal med inom PTK-området och som omfattas av Sveriges Ingenjörers avtal eller har eget, med Sveriges Ingenjörer likalydande, avtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

§ 3 Medlemsavgift

Ordinarie årsmöte får besluta om medlemsavgift till lokalavdelningen.

§ 4 Årsmöte

Årsmötet är lokalavdelningen högsta beslutande organ.

Lokalavdelningen skall hålla ordinarie årsmöte senast den 30 november.

Lokalavdelningen skall hålla extra årsmöte om styrelsen beslutar det eller senast 42 dagar efter det att minst en fjärdedel av samtliga medlemmar skriftligen begär det.

Styrelsen skall skicka ut kallelse senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte. Föredragningslista och handlingar skall skickas ut senast 7 dagar före såväl ordinarie som extra årsmöte.

Ärende som avser ändring av dessa stadgar och upplösning av lokalavdelningen skall för att kunna behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas

  • styrelsens redovisning av verksamheten sedan föregående ordinarie årsmöte
  • de ärenden som väckts av styrelsen eller medlem
  • val

Vid extra årsmöte skall följande ärenden behandlas

  • de ärenden som väckts av styrelsen eller medlem.

Varje medlem har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid årsmöte.

Vid omröstning har endast de närvarande medlemmarna rösträtt, enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut men vid val skall företrädet avgöras genom lottning av mötesordföranden.

Vid årsmöte skall protokoll föras.

§ 5 Styrelse

Styrelsen leder lokalavdelningens verksamhet. Styrelsen består av ordföranden, vice ordföranden samt ytterligare 5-8 ledamöter och 0-2 suppleanter.

Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för en mandattid på två verksamhetsår. Ordföranden och vice ordföranden väljs vartannat år så att deras mandattider överlappar varandra. I undantagsfall kan en styrelseledamot väljas för en mandattid på ett verksamhetsår.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice sekreterare samt kassör.

Styrelsen utser inom sig två ledamöter som tecknar lokalavdelningens firma tillsammans eller var för sig.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess samtliga ledamöter deltager i beslutet, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 6 Valberedning och revisorer

Ordinarie årsmöte utser valberedning.

Ordinarie årsmöte skall utse 2 revisorer för att granska styrelsens verksamhet.

Valberedning och revisorer väljs vid ordinarie årsmöte för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.

§ 7 Stadgeändring och upplösning

För att ändra dessa stadgar eller för att upplösa lokalavdelningen krävs antingen beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande medlemmar vid ett årsmöte eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande medlemmar vid två årsmöten med minst tre månader emellan. Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte.

Tidpunkten när upplösningen skall ske och hur lokalavdelningens tillgångar skall disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande medlemmar vid det årsmöte när det sista beslutet att upplösa lokalavdelningen fattas.

§ 8 Tvist

Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar skall överlämnas till Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse för beslut.

Publicerad: 2018-03-11

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Dela artikeln