Hoppa till huvudinnehåll

Medbestämmandelagen - MBL

ASI-styrelsens sammansättning och arbetsfördelning

ASI-styrelsen har fördelat ansvaret att förhandla i MBL-frågor till respektive ansvarig enligt nedan. Vi ber därför företagets representanter att kalla rätt person. På så sätt kan vi åstadkomma ett snabbt och effektivt samarbete. Kontaktinformation till förtroendevalda inom ASI.

Område Ord ASI-rep Stf ASI-rep 2:a Stf ASI-rep
Service Julia Bahri Cathrine Haraldsson Johan Östrem
Core Manufacturing Johan Östrem Emma Bjurman Cathrine Haraldsson
R&D D&S Standard Lekamere Kiwara Sara Joge Julia Bahri
Inköp & Kvalitét Makki Al-Ali Rasmus Brand Magnus Persson
Order, PM Sara Joge Julia Bahri Lekamere Kiwara
Övriga områden Simon von Eckardstein Makki Al-Ali Cathrine Haraldsson


Vid oklarheter ber vi att du vänder dig till ordföranden eller vice ordföranden.

Information om Medbestämmandelagen

Lagens främsta syfte är att stärka arbetstagarsidans inflytande över arbetsvillkoren och hur arbetet är organiserat. I MBL finns regler om föreningsrätten och rätten till information och förhandling. MBL ger avtalsbärande part rätt att teckna kollektivavtal.

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) innebär att arbetsgivaren:

  • Fortlöpande måste informera akademikerföreningen om hur verksamheten utvecklas (§19).
  • Måste kalla till förhandling inför viktiga planerade förändringar i verksamheten gällande produktion, ekonomi eller personal (§11).
  • Är skyldig att förhandla i övriga frågor innan de fattar beslut, om akademikerföreningen begär det (§12).
  • Arbetsgivaren har en allmän förhandlingsskyldighet i frågor som rör enskild medlem (§10) om akademikerföreningen begär det.

Lagen ger bara den fackliga organisation som är avtalspart gentemot arbetsgivaren rätt att förhandla med arbetsgivaren i samband med verksamhetsförändringar på arbetsplatsen. MBL ger inte fackförbundet vetorätt men förbundet och/eller föreningen får en viss möjlighet att utreda, inhämta information och utöva fackligt inflytande innan beslut fattas. 

Publicerad: 2018-05-04

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Dela artikeln