Hoppa till huvudinnehåll

Skyddskommitté

Skyddskommittén är ett samrådsorgan för arbetsmiljöfrågor med företrädare för arbetsgivare och arbetstagare (AML 6:8).

En skyddskommitté ska finnas om det finns minst 50 arbetstagare på ett arbetsställe eller om arbetstagarna själva begär det. Kommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följa arbetets genomförande. Kommittén ska vara pådrivande och policyskapande i övergripande frågor som rör arbetsmiljön. Skyddsombud ska ingå i skyddskommitté.

Enligt ramavtalet för SLL "Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande"kan parterna avtala om att samverkansgrupp blir tillika skyddskommitté.

Vilka frågor som ska behandlas i kommittén är fastslagna i arbetsmiljölagen (AML 6:9):
- företagshälsovård
- upplysning och utbildning rörande arbetsmiljö
- planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar,  arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation.
- handlingsplaner enligt 3 kap 2a
- planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall.
- arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsstället 

 

 

 

 

Publicerad: 2021-11-23

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Dela sidan