Hoppa till huvudinnehåll

Uppdraget som skyddsombud

Ett skyddsombud är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud (AML 6:2). Det ska finnas minst ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda. Om det finns flera skyddsombud på samma arbetsplats ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet ansvarar då för samordning av skyddsombudens verksamhet.

Val av skyddsombud
Skyddsombud utses i först hand av den eller de lokala fackliga organisationer som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren (AML 6:2). Saknas en sådan lokal facklig organisation är det arbetstagarna själva som utser skyddsombud.

Uppgift om skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och mandatperiod ska så fort
som möjligt skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller de
arbetstagare som utsett skyddsombudet.

Arbetsgivaren är skyldig att sätta upp ett anslag (eller numera informera på intranät, hemsida eller liknande) med uppgift om namn på utsedda skyddsombud. 

Skyddsombudets uppgifter
Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredställande arbetsmiljö (AML 6:2). Fokus för allt arbetsmiljöarbete måste i första hand vara det systematiska och förebyggande arbetet. Därför ska skyddsombudet även vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Exempel på uppgifter för skyddsombud:
- delta i planering nya eller ändrade lokaler
- delta i planering ny arbetsorganisation 
- delta i planering av nya arbetsmetoder och arbetsprocesser 
- delta i upprättande av handlingsplaner
- delta i skyddsrond

Skyddsombudets befogenheter
Skyddsombud har i Arbetsmiljölagen tillförsäkrats en rad befogenheter.

Publicerad: 2021-11-23

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Dela sidan