Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstid och övertidsarbete

Saco-S Domstol anser att notarier ska kunna utföra de arbetsuppgifter och tillgodogöra sig den utbildning som ingår i tjänstgöringen inom ramen för ordinarie arbetstid.

Skillnaden mellan flextid och övertid

Till skillnad från t.ex. rådmän och fiskaler har notarier reglerad arbetstid. Läs mer om vad som gäller för övertidsarbete, etc. här.

I lokala arbetstidsavtal finns bestämmelser om flextid om sådan tillämpas på den enskilda domstolen. Syftet med flextid är att arbetstagarens arbetstid inom vissa ramar ska vara mer flexibel, han eller hon förfogar således till viss del själv över arbetstidens förläggning. Sett över tid ska flexsaldot vara omkring noll. Det är vanligt att notarier reglerar övertidsarbete inom ramen för flextidssystemet. Flextid ska dock inte vara ett sätt för arbetsgivaren att kompensera notarier för kontinuerligt hög arbetsbelastning på domstolen. Vidare saknar en sådan modell inslag av kompensation eftersom en arbetad timme endast berättigar till en timmes ledighet. Det kan även vara problematiskt för notarier att ta flexledigt eftersom den rådande arbetssituationen inte ger utrymme till det. För det fall arbetets normala gång kräver övertidsarbete bör denna tid således inte föras upp som flextid, utan ersättas som övertid med övertidstillägg eller med kompensationsledighet. Det är annars omöjligt att visa att verksamheten är underbemannad eller ineffektivt organiserad.

Vad tycker Saco-S Domstol?

Utgångspunkten vad gäller notariers arbetstid måste vara att notarierna ska kunna utföra de arbetsuppgifter och tillgodogöra sig den utbildning som ingår i tjänstgöringen inom ramen för ordinarie arbetstid. Saco-S Domstol anser inte att det är acceptabelt att notarier arbetar på övertid utan att få ersättning för detta. Problem med hög arbetsbelastning kan lämpligen lösas lokalt vid de enskilda domstolarna eftersom det är där man har bäst kännedom om arbetsförhållandena och kan föra en diskussion som i sin tur kan leda till förbättringar. Viktigt att poängtera är att ansvaret är delat mellan arbetsgivare och arbetstagare för att åstadkomma ett klimat där en öppen och konstruktiv dialog i frågan är möjlig. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att gällande kollektivavtal följs och att vidta åtgärder vid övertidsproblem. Varje arbetstagare har i sin tur ett ansvar för att inte "mörka" sin arbetade tid och att ta initiativ till en dialog. Det är således viktigt att man som notarie är öppen med hur mycket arbete som ligger på ens bord och inte tar på sig mer arbete än man hinner med. I början av sin notarietjänstgöring kan det vara svårt att uppskatta hur mycket tid som respektive arbetsuppgift kräver.

Frågan om arbetstid bör dock inte diskuteras isolerat från frågor som rör bl.a. betygssättning och handledarskap. Arbetsgivaren måste t.ex. vara tydlig och klargöra att det förhållandet att en notarie kräver ersättning för övertid eller påtalar att arbetsbelastningen är för hög inte medför några negativa konsekvenser vad gäller notariens tjänstgöringsbetyg.

Vad kan göras?

En grundförutsättning för att komma tillrätta med notariers övertidsarbete är att den arbetade tiden synliggörs och att den ersätts enligt gällande avtal. Om det förekommer en övertidsproblematik vid din domstol där notarier arbetar utan att bli korrekt ersatta kan ni, tillsammans med den lokalt förtroendevalda representanten om en sådan finns, ha ett möte för att diskutera hur ni ska gå till väga. Vid ett sådant möte kan Saco-S Domstol vara till hjälp och på notariernas begäran kan den Saco-S Domstol ta upp frågor om arbetstid och övertidsarbete med lagmannen.

Ett effektivt sätt att kartlägga notariers arbetstid är att genomföra en arbetstidsstudie under en period om t.ex. tre veckor. En sådan studie är ett bra underlag för en dialog med lagmannen eftersom den på ett konkret sätt visar vilka arbetsuppgifter notarier utför och hur lång tid detta tar. Utifrån materialet kan en dialog föras kring alternativa lösningar. Saco-S Domstol har tagit fram en mall som förenklar genomförandet av en arbetstidsstudie, du kan ta kontakt med Saco-S Domstol för att ta del av denna.

Om ni saknar förtroendevalda på din domstol och du vill engagera dig går det bra att skicka ett mail till saco-s.domstol@dom.se så ska vi hjälpa dig i ditt engagemang. Du är alltid välkommen om du har frågor.

 

Publicerad: 2016-10-20

Senast uppdaterad: 2022-03-31

Dela artikeln