Om oss

Centrala Sacorådet i Stockholms stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken. Förbund anslutna till Sacorådet har sammanlagt över 4500 medlemmar i Stockholms stad.

Publicerad: Torsdag 5 feb 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 25 jun 2019

Saco nationellt

Saco är en paraplyorganisation, som LO och TCO. Saco organiserar på nationell nivå idag 22 fackförbund som opinionsbildar, utvecklar och gör skillnad för våra medlemmar, 700 000 akademiker.
Sacos vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och där akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.

Centrala Sacorådet i Stockholms stad

I Stockholms stad finns ett Centralt Sacoråd som idag har 14 anslutna förbund. Totalt företräder vi 4500 medlemmar med anställning i staden. Rådets styrelse består av representanter från deltagande förbund. En viktig uppgift för Centrala Sacorådet är att samordna det fackliga arbetet som sker inom ramen för gällande samverkansavtal. Rådets arbete sker genom Sacokansliet som till stor del är inriktat på att stödja det lokala fackliga arbetet ute på förvaltningarna. Det sker genom fackliga utbildningar, fortlöpande information och rådgivning. Sacorådet stödjer även lokalföreningarnas medlemsaktiviteter ekonomiskt.

Sacoföreningar

Utgångspunkten för Sacos organisering i Stockholms stad är att beslut tas så nära medlemmarna som möjligt. Detta sker företrädesvis i Sacoföreningar med lokalt förankrad styrelse inom varje förvaltning i staden. Lokala föreningar utser representanter till samverkansgrupper samt utser skyddsombud.
Stöd till lokala Sacoföreningar ges av Sacokansliet.

Sacofrågor

Sacoföreträdare har mandat att företräda medlemmar i de frågor som hanteras inom samverkanssy­stemet, där övergripande verksamhets-, budget, arbetsmiljö- och personalpoli­tiska frågor utgör en stor del. Som Sacoföreträdare i en samverkansgrupp har du ett ansvar för alla Sacoförbundens medlemmar. Arbetsmiljöarbetet sker i alla delar av samverkanssystemet. Särskilt ansvar har Förvaltningsgruppen som också är skyddskommitté.

Förbundsfrågor

Frågor som rör enskilt förbund, enskild individ, löner och anställningsvillkor samt de som hanteras i enlighet med andra §§ i MBL än de som ersätts av samverkan (§§ 11, 19 och 38) är förbundsfrågor.
Det är förbunden som äger mandat att teckna kollektivavtal. Av praktiska eller andra skäl kan förbunden i ett visst ärende ge annat förbund eller Saco-företrädare fullmakt att genomföra en förhandling.