Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan och Medbestämmandelagen (MBL)

Medbestämmandelagen ger arbetstagarorganisationer rätt att bland annat ta del av information och förhandla verksamhetsförändringar. Inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns också ett Samverkansavtal (FAS 05) som kan ersätta MBL. Stockholms stad och enskilda förvaltningar har olika samverkansöverenskommelser som utgår ifrån FAS 05. Många förvaltningar använder både samverkan och MBL. Nedan finner du information om hur samverkan och MBL går till i Stockholms stad och hur din styrelse kan bedriva ert arbete.

Samverkansgrupper
De samverkansgrupper som finns är skyddskommittéer där man som deltagare representerar sina medlemmar som förtroendevald för Saco, om du är skyddsombud är du det för alla inom ditt skyddsområde. Det finns normalt sett en förvaltningsgrupp och samverkansgrupper på en eller två nivåer under förvaltningsgruppen där representanter från en eller flera enheter sammanträder för samverkan med fackförbunden.

Kallelse till samverkan skickas ut en vecka innan sammanträdet. På sammanträdet så bestäms datum för justering. Har Saco deltagit ska Saco alltid justera protokollet.

Att tänka på under Samverkansmötet
- Om arbetsgivaren vill fatta beslut: har Saco tagit del av information i god tid och haft möjlighet att lämna synpunkter, yttra sig och lägga fram yrkanden?
- Om något särskilt viktigt uttrycks, efterfråga att det specifika uttalandet eller diskussionen protokollförs.
- Du kan alltid be om att få återkomma med svar på de frågor arbetsgivaren ställer till Saco. Du ska aldrig ge svar vid sittande bord om du är osäker.
- Var noga med att det protokollförs att Saco är oeniga med arbetsgivaren i beslutsfrågor som inte är helt i linje med Sacos ståndpunkt. Om det inte framgår att Saco är oeniga är det svårt att driva frågan vidare.

Att tänka på vid justering av protokoll
- Har allt väsentligt protokollförts?
- Finns beslut formulerade och stämmer dessa?
- Framgår Sacos ställning i de frågor där Saco har framfört sin ställning?
- Framgår det att Saco är oeniga i beslutsärenden i de fall som beslutet inte är helt i linje med Sacos ståndpunkt?

Nämndsammanträden
Fackförbunden har rätt att närvara på nämndsammanträden. Detta regleras i 7 kap. 8-17 § Kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.

Fackförbunden har alltid rätt att kontakta politiker och lämna in skrivelser gällande olika frågor. Tänk på att det är bäst att först lyfta frågorna via samverkan och försöka lösa dem där. Om Saco går direkt till politikerna så kan det ses som om Saco går bakom ryggen på förvaltningen.

Den som går på nämndsammanträdet har rätt till övertidsersättning enligt gällande regler.

Förhandlingar enligt MBL
Utöver samverkansmötena så kan arbetsgivaren kalla till förhandling enligt MBL, dessa kan också förläggas under samverkansmöten. Fackförbunden kan också begära att en fråga behandlas enligt MBL. Om en fråga behandlas enligt MBL sker först information enligt MBL §19 där fackförbunden får förhandlingsunderlaget. Vid ett senare tillfälle när fackförbunden haft möjlighet att granska underlaget sker en förhandling enligt MBL §11 där frågan förhandlas. Fackförbunden får då lämna yrkanden gällande förhandlingsunderlaget. Arbetsgivaren svarar, bifaller eller avslår yrkanden. Om inte Sacos yrkanden bifalls i sin helhet så avslutas förhandlingen i oenighet vilket ska framgå av protokollet. Om förhandlingen avslutats i oenighet så kan Saco centralt begära förhandling enligt MBL §14. Lokalföreningen har inte delegation att begära förhandling enligt MBL §14. Styrelsen behöver då kontakta Saco centralt i Stockholms stad och frågan behandlas där.

Chefstillsättningar
Fackförbunden har rätt att delta vid tillsättningar av chefstjänster med personalansvar. Fackförbundens roll i rekryteringen och tillsättningen av chefer ser olika ut på olika förvaltningar.

Exempel på hur fackförbunden deltar på olika förvaltningar kan vara:
- Påverka kravprofilen
- Välja ut vilka sökanden som ska intervjuas
- Vara med vid intervjuer
- Ta fackliga referenser
- Förorda den ena eller andra sökanden

Publicerad: 2017-01-25

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Dela sidan