Hoppa till huvudinnehåll

Lagar, avtal & länkar

Här finner du länkar och kortare förklaring till lagar, förordningar, föreskrifter och kollektivavtal som är användbara i arbetsmiljöarbete. Längst ner finner du också tips på litteratur och hemsidor där du kan söka mer information.

Lagar

Arbetsmiljölagen (AML)
Grunden i arbetsmiljölagstiftningen finns i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag.

Arbetsmiljöförordningen (AMF)
Arbetsmiljöförordningen innehåller bland annat kompletterande regler vad gäller skyddsombudsverksamheten.

Arbetstidslagen (ATL)
Arbetstidslagen är en skyddslagstiftning och ska därför förhindra arbetstagare från överansträngning och uttröttning.

Medbestämmandelagen (MBL)
Lagen handlar om medbestämmande i arbetslivet och den reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna reglerar bland annat rätten för arbetstagarna att organisera sig och rätten att förhandla verksamhetsförändringar.

Förtroendemannalagen (FML)
Lagen reglerar facklig förtroendemans ställning och skydd på arbetsplatsen. Skyddsombud skyddas även av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

Diskrimineringslagen
Ur ett arbetsmiljöperspektiv är lagen relevant utifrån att arbetsplatsen ska vara öppen och inkluderande för alla och att ingen ska bli sämre behandlad på grund av de 7 diskrimineringsgrunderna.
Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)
Förordningen innebär att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
Förordningen reglerar arbetsgivarens ansvar gällande arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver både förebygga arbetsskador och ge generell arbetsanpassning men också individuell. I både förebyggande syfte och när en skada uppstått. Rutiner för detta ska tas fram i samverkan där skyddsombud deltar.

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
Föreskriften omfattar utformningen av arbetsplatsen, gällande exempelvis ventilation, inredning och utrustning.

AFS 2012:2 Belastningsergonomi
Föreskriften omfattar hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
Föreskriften omfattar utformning av arbetsplatsen, utbildning, säkerhetsrutiner för att förebygga hot och våld.

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Föreskriften reglerar kunskapskrav, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kollektivavtal

Huvudöverenskommelse (HÖK)
HÖK är ett centralt kollektivavtal på nationell nivå och är en överenskommelse mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Detta innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor och förslag på lokalt löneavtal.

Allmänna bestämmelser (AB)
Allmänna bestämmelser är en del av HÖK.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76/LAFF 76)
Kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet kompletterar lagen om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö
Avtal om samverkan och arbetsmiljö (2017) är ett centralt kollektivavtal på nationell nivå tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet reglerar hur samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund ska fungera.

Avtal om semesterväxling
Lokalt kollektivavtal i Stockholms stad gällande semesterväxling som erbjuder arbetstagare att växla sin semesterersättning till extra semesterdagar.

Avtal om arbetstidens förläggning
Lokalt kollektivavtal i Stockholms stad som reglerar hur flexibel arbetstid används. Det finns ofta även lokala överenskommelser om flexibel arbetstid i de enskilda förvaltningarna som kompletterar flextidsavtalet.

Litteraturtips

Arbetsrätt
Samling av aktuella lagtexter gällande arbetsrätt som ges ut varje år av Lars Åhnberg AB.

Arbetsmiljö
Samling av aktuella lagtexter gällande arbetsmiljö som ges ut varje år av Lars Åhnberg AB.

Skyddsombuds- och arbetsmiljö- ombudsrätt
Jur. dr. Maria Steinberg beskriver på ett lättillgängligt sätt olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val och rättsskydd.

Vad är diskriminering? - En facklig handbok
En facklig handbok om diskriminering utgiven av Offentliganställdas förhandlingsråd där flera Sacoförbund är medlemar.

Facklig handbok för bättre offentlig upphandling
En facklig handbok om offentlig upphandling utgiven av Offentliganställdas förhandlingsråd där flera Sacoförbund är medlemar.

Hemsidor

Stockholms stads samarbetsyta för arbetsmiljö (intranät)
På intranätet i Stockholms stad finns mycket information om arbetsmiljöarbetet i staden och i enskilda förvaltningar. Det finns både ensidig arbetsgivarinformation och samverkad information som är framtagen i samverkan med fackförbunden.

Arbetsmiljöverket
Tillsynsmyndighet för arbetsmiljön på arbetsplatser. På deras hemsida finns kontaktuppgifter, lagar, förordningar och föreskrifter samt guider och information gällande arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket har också en rådgivningstelefon där du som lokalt förtroendevald och skyddsombud kan ringa för råd i arbetsmiljöfrågor.

Sunt arbetsliv
En organisation som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Här finns mycket information om arbetsmiljöarbete bland annat OSA-kompassen som ger en introduktion till den nya föreskriften om organisatorisk och sociala arbetsmiljö.

Prevent
Privata näringslivet motsvarighet till Sunt arbetsliv, använd därför Sunt arbetsliv i första hand. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK. Här finns tips och information om arbetsmiljöarbete.

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)
En uppdragsstyrd organisation med 14 fackförbund som medlemmar. Här går det att finna mycket information om arbetsmiljö och andra relevanta frågor för förtroendevalda.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
En arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner. Här går det att finna arbetsgivarinformation gällande arbetsmiljö och centrala kollektivavtal.

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sacos hemsida går det att hitta mycket information om Sacos arbete. På Sacos hemsida kan du också hitta information om Sacos medlemsförbund och länkar till deras hemsidor.

Publicerad: 2017-01-27

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Dela sidan