Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud

Skyddsombud är arbetstagarnas representant i samverkan med arbetsgivaren gällande arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska påtala arbetsmiljöbrister till arbetsgivaren och vara en person som arbetstagarna kan vända sig till i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har inga andra skyldigheter än andra arbetstagare. Däremot har skyddsombudet en rättslig status som ger denne rättsligt skydd för att denne ska skyddas från negativa konsekvenser i samband med att denne följer sitt uppdrag som skyddsombud. Nedan hittar du information om vad som gäller kring skyddsombudsrollen.

Vad är ett skyddsombud?

Arbetsmiljölagstiftningen grundar sig på att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. För att uppnå en god arbetsmiljö ska samverkan ske med arbetstagarna. Skyddsombudet är en person som arbetstagarna kan vända sig till i arbetsmiljöfrågor och är arbetstagarnas representant inom samverkan. Det är ändå alltid viktigt att varje enskild arbetstagare i första hand påtalar brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren.

Till skillnad från fackligt förtroendevald företräder skyddsombudet samtliga arbetstagare inom sitt skyddsområde.

Skyddsombudet ska delta i planeringen av lokalförändringar, upprättande av handlingsplaner, förändrad organisation och andra större förändringar av verksamheten. Skyddsombudet ska också delta vid skyddsronder.

Skyddsombudet har inga särskilda skyldigheter mer än andra arbetstagare, det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Skyddsombudet har däremot förstärkta rättigheter att kräva av arbetsgivaren att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Skyddsombudets roll regleras främst i Arbetsmiljölagens 6 kapitel. Samverkan med arbetsgivaren förtydligas i Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/

Hur skyddsombud utses

Stockholms stad är en arbetsgivare med kollektivavtal vilket innebär att det är de fackliga organisationerna som utser skyddsombud på arbetsplatserna. Även om arbetstagarna på APT röstar fram en person till uppdraget, är det ändå enligt Arbetsmiljölagen den kollektivavtalsbärande fackliga organisationen som beslutar om att utse skyddsombud.

Saco i Stockholms stad har lokalföreningar på de flesta av stadens förvaltningar. Val av skyddsombud görs av styrelserna i de lokala Sacoföreningarna eller vid föreningarnas årsmöten. I de fall det saknas lokal Sacoförening på förvaltningen är det Centrala Sacorådets styrelse som utser skyddsombud. Det är viktigt att valet protokollförs i det forum där val sker.

Även om Arbetsmiljölagen inte kräver facklig tillhörighet för skyddsombudet är Sacorådets hållning att lokala Sacoföreningar i Stockholms stad endast bör utse medlemmar i ett Sacoförbund till skyddsombud. Det finns flera skäl varför det är olämpligt att välja en oorganiserad person till skyddsombud, främst det rättsliga skyddet vid eventuella tvister där skyddsombuden stöds av jurister på sitt fackförbund.

Person som är organiserad i annat avtalsbärande fackförbund än de inom Saco kan vända sig till det förbundet för att ställa upp till val av skyddsombud.

Mandattid, skyddsområde och anmälan

Skyddsombud utses normalt på förordnande om tre år, men det är utseende facklig organisation som avgör om förordnandet ska vara kortare.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att verka inom sitt skyddsområde. Det är därför viktigt att tydligt beskriva vilket skyddsområde skyddsombudet har. Skyddsombudet har ingen rätt att verka utanför sitt skyddsområde. Skyddsområdet kan vara en fysiskt avgränsad plats, exempelvis ett våningsplan eller en byggnad. Det kan också vara en organisatorisk enhet, exempelvis Enheten X vid Y förvaltning eller en hel förvaltning.

Det är viktigt att vid val av skyddsombud protokollföra skyddsombudets mandattid och skyddsområde.

När val av skyddsombud har genomförts ska arbetsgivaren underrättas så snart som möjligt. Det är först när skyddsombudet anmälts till arbetsgivaren som personen har de rättsliga rättigheterna att verka som skyddsombud.

Arbetsgivaren ska underrättas om skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid skyddsombudet har uppdraget.

Anmälan till arbetsgivaren sker genom Sacorådets blankett vilken du finner till höger. Blanketten ska upprättas i tre exemplar, ett till arbetsgivaren, ett till skyddsombudet och ett till lokala Sacoföreningen. Kopia av blanketten ska även skickas till Sacokansliet. Lokalföreningen sparar dokumentet som bevisar vilka som är eller har varit skyddsombud.

OBS! för att få information och eventuellt rättsligt skydd behöver du som skyddsombud även vara anmäld till ditt fackförbund. Besök ditt förbunds hemsida eller kontakta förbundets medlemsservice för att anmäla att du är skyddsombud.

Utbildning

Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla utbildning för skyddsombud. Normalt i Stockholms stad är att Personalavdelningen vid respektive förvaltning anordnar gemensam arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud.

Centrala Sacorådet i Stockholms stad tillhandahåller också arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud utsedda av Saco i Stockholms stad. Kommande utbildningar finner du i kalendariet.

De olika Sacoförbunden brukar också hålla egna arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud. Kontakta ditt förbund för information.

Huvudskyddsombud

Om det finns fler än ett skyddsombud på en förvaltning ska ett huvudskyddsombud utses. Huvudskyddsombudet har inga andra rättigheter utöver skyddsombudet. Det är enbart skyddsombud som har rätt att rättsligt verka inom sitt skyddsområde.

Huvudskyddsombudet har ett samordningsansvar för skyddsombuden.

Det är skyddsombuden som väljer huvudskyddsombud.

Om det finns skyddsombud från flera olika fackliga organisationer på förvaltningen bör endast ett huvudskyddsombud väljas för att samordna samtliga skyddsombud. Huvudskyddsombud kan även utses över exempelvis en avdelning vid större förvaltningar.

Många gånger har de fackliga organisationerna var sitt huvudskyddsombud på förvaltningarna. Då det enligt Arbetsmiljölagen är skyddsombuden som utser huvudskyddsombud är detta inget som arbetsgivaren kan neka.

Glöm inte att informera arbetsgivaren och Sacokansliet om val av huvudskyddsombud.

Tid för skyddsombudsuppdraget

Skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Det innebär att uppdraget tar den tid av arbetstiden som skyddsuppdraget för närvarande kräver. Det kan variera över tid beroende på vad som händer inom skyddsuppdraget. Är det en omorganisation eller lokalförändringar på gång tar det längre tid.

Ha en kontinuerlig dialog med din närmsta chef kring uppdragets omfattning över tid för att diskutera hur du lättast avlastas i dina ordinarie arbetsuppgifter.

Behöver du råd eller stöd vänder du dig till Sacokansliet.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljön (6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen)

Om du som skyddsombud upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön kontaktar du arbetsgivaren och ber att dessa rättas till. Ofta räcker det för att arbetsgivaren ska göra vad som krävs för att arbetsmiljön ska bli bra. Är åtgärden inte av akut art kan arbetsgivaren och skyddsombudet komma överens om tidplan för att åtgärda riskerna.

Om detta inte räcker har du som skyddsombud rätt att begära åtgärder. Detta görs med stöd av 6 kap. 6a § Arbetsmiljölagen. Det är enbart inom ditt skyddsområde du kan begära åtgärder.

För att en begäran enligt 6:6a AML ska kunna göras måste skyddsombudet först tydligt ha påtalat bristerna för arbetsgivaren, lämpligt inom ramen för samverkan. Se till att de påtalade bristerna eller observerade riskerna protokollförs när de lyfts fram.

Begäran enligt 6:6a AML görs skriftligt till arbetsgivaren med mottagningsbevis. I begäran ska framgå när arbetsgivaren behöver svara. De flesta gånger återkommer arbetsgivaren med förslag på åtgärder vilka svarar upp mot skyddsombudets begäran. Bedömer skyddsombudet att åtgärderna inte är tillräckliga kan begäran skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då gör en inspektion.

OBS!  Kontakta alltid Sacokansliet för stöd när du som skyddsombud ser brister vilka inte åtgärdas av arbetsgivaren. Sacokansliet ger stöd i formulering och råd inför en 6:6a begäran.

Publicerad: 2017-01-26

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Dela sidan