Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Centrala Sacorådet i Stockholms stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken. Förbund anslutna till Sacorådet har sammanlagt över 4500 medlemmar i Stockholms stad.

Saco nationellt

Saco är en paraplyorganisation, som LO och TCO. Saco organiserar på nationell nivå idag 22 fackförbund som opinionsbildar, utvecklar och gör skillnad för våra medlemmar, 700 000 akademiker.
Sacos vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och där akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.

Centrala Sacorådet i Stockholms stad

I Stockholms stad finns ett Centralt Sacoråd som idag har 13 anslutna förbund. Totalt företräder vi 4500 medlemmar med anställning i staden. Rådets styrelse består av representanter från deltagande förbund. En viktig uppgift för Centrala Sacorådet är att samordna det fackliga arbetet som sker inom ramen för gällande samverkansavtal. Rådets arbete sker genom Sacokansliet som till stor del är inriktat på att stödja det lokala fackliga arbetet ute på förvaltningarna. Det sker genom fackliga utbildningar, fortlöpande information och rådgivning. Sacorådet stödjer även lokalföreningarnas medlemsaktiviteter ekonomiskt. SSR, LR och Sveriges skolledarförbund, är inte en del av SACO samarbetet, inom Stockholms stad. Utan företräder sina medlemmar självständigt.

Sacoföreningar

Utgångspunkten för Sacos organisering i Stockholms stad är att beslut tas så nära medlemmarna som möjligt. Detta sker företrädesvis i Sacoföreningar med lokalt förankrad styrelse inom varje förvaltning i staden. Lokala föreningar utser representanter till samverkansgrupper samt utser skyddsombud.
Stöd till lokala Sacoföreningar ges av Sacokansliet. Ett arbete inom staden har påbörjats att omvandla Sacoföreningar till Sacoråd, vilket beskrivs i nedan.

Från Saco-förening till Saco-råd

Anledningen till att förbunden vill att lokala SACO-föreningar ska ersättas med lokala SACO-råd är införandet av GDPR-lagstiftningen (maj 2018) som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Det handlar om hantering av våra medlemmars personuppgifter och i första hand hanteringen av känsliga personuppgifter.

I en SACO-förening är det styrelsen och i slutändan styrelsemedlemmarna själva som är personligt ansvariga om fel begås gentemot GDPR. Om det är ett SACO-råd så tar förbunden ansvaret. Det betyder också att SACO-rådets styrelsemedlemmar måste vara utsedda av förbunden.

Enklast görs det genom ett mail till ombudsmannen på respektive förbund eller om det finns en lokal ”förbundsklubb” i Stockholm stad som har mandat att utse en styrelseledamot, där det står: ”Kan x-förbundet utse mn till att representera förbundet i Saco-rådet på y-förvaltningen i Stockholm stad?”

Det är önskvärt att styrelsen består av så många förbund som möjligt av de förbund som finns representerade på arbetsplatsen. På de förvaltningar/stadsdelar där det är ett eller två förbund som dominerar bland medlemmarna kan det vara viktigare att ha en fungerande styrelse än att eftersträva att samtliga förbund finns representerade i styrelsen. Det innebär att den lokala styrelsen i vissa fall kan komma att bestå av medlemmar endast från ett eller några få förbund.

Att gå från en Saco-förening till ett Saco-råd

Nedan följer en beskrivning på ett tillvägagångssätt.

 

Möte för att avsluta/ lägga ned en SACO-förening

 1. Sammankalla till ett årsmöte i Saco-föreningen som vanligt
 2. På årsmötet finns följande punkter
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justerare
 • Verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Föreningens avslutande
 • Mötets avslutande

Bilda ett Saco-råd.

Då alla är samlade till möte för att avsluta den lokala SACO-föreningen kan man passa på och fortsätta mötet med att starta ett SACO-råd med en styrelse. Detta förutsätter att kallelse till ett sådant möte och förslag till stadgar har skickats ut i förväg. Styrelsen från SACO-föreningen kan då ses som en interim-styrelse. De tilltänkta styrelsemedlemmarna bör innan mötet ha blivit utsedda av förbunden/ lokala ”förbundsklubben”.

Punkter på SACO-rådets första årsmöte.

 • Mötets öppnande
 • Har alla fått handlingarna (Då det inte finns några stadgar än går det inte att fråga om mötets behöriga utlysande men två veckor innan mötet för kallelse och handlingar ses som ok)
 • Val av mötesordförande
 • Val av sekreterare och justerare för mötet
 • Beslut att bilda ett Saco-råd
 • Beslut om stadgar
 • Val av ordförande
 • Val av styrelse
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutand

Sacofrågor

Sacoföreträdare har mandat att företräda medlemmar i de frågor som hanteras inom samverkanssy­stemet, där övergripande verksamhets-, budget, arbetsmiljö- och personalpoli­tiska frågor utgör en stor del. Som Sacoföreträdare i en samverkansgrupp har du ett ansvar för alla Sacoförbundens medlemmar. Arbetsmiljöarbetet sker i alla delar av samverkanssystemet. Särskilt ansvar har Förvaltningsgruppen som också är skyddskommitté.

Förbundsfrågor

Frågor som rör enskilt förbund, enskild individ, löner och anställningsvillkor samt de som hanteras i enlighet med andra §§ i MBL än de som ersätts av samverkan (§§ 11, 19 och 38) är förbundsfrågor.
Det är förbunden som äger mandat att teckna kollektivavtal. Av praktiska eller andra skäl kan förbunden i ett visst ärende ge annat förbund eller Saco-företrädare fullmakt att genomföra en förhandling.

Publicerad: 2015-02-05

Senast uppdaterad: 2015-02-05

Dela sidan