Hoppa till huvudinnehåll

Otydliga rättigheter för studenter och indirekt arbetsledning av lärare

Arbetsgivaren informerade enligt MBL § 19 om mindre ändringar i Studenternas rättighetslista. En närläsning av dokumentet ger för handen att detta dokument är ett indirekt sätt att arbetsleda lärare.

När det kommer till undervisning och forskning regleras våra medlemmars arbetsskyldighet framför allt genom personalplanen och Arbetstidsavtalet för lärare. I praktiken är det sedan prefekt, studierektor och kursansvarig som efter beslut i institutionsstyrelsen om kurser fördelar ut undervisningen. Endast genom en sådan kollegial lokal styrning kan man uppnå högsta kvalitet i utbildningen enligt SACO-S och detta är en strävan som vi och våra medlemmar delar med studenterna.

Saco-S har skrivit en protokollsanteckning för att uppmärksamma att Studenternas rättighetslista i vissa fall utgör en indirekt arbetsledning utanför prefektens kontroll och att det saknas stöd för detta i kollektivavtal och rektorsbeslut. Vi ställer oss också frågande till om Studenternas rättighetslista faktisk är en lista över rättigheter för studenterna då den lovar runt och håller tunt vid en närmare läsning. Framtida uppdateringar måste därför ta hänsyn till både lärares arbetsvillkor och arbetsledning när studenters rättigheter tas i beaktande.

”Saco-S menar att studenternas rättighetslista har en de facto arbetsledande funktion utanför den ordinarie gången för arbetsledning, utan att listan i tillräcklig utsträckning klargör vems uppgift det är att tillse att respektive rättighet tillgodoses. Otydligheten skapar osäkerhet och i förlängningen stress hos medarbetarna. Sådan indirekt arbetsledning gör det också svårare för medarbetarna att erhålla chefsstöd när det uppstår praktiska tillämpningsproblem kring rättighetslistan.

Saco-S förordar att rättighetslistan kortas ned till att endast omfatta de specifika utfästelser som Lunds universitet vill göra gentemot de enskilda studenterna och som inte följer av annan författning eller föreskrift som statsanställda i högskolesektorn redan är ålagda att följa. De delar av texten i rättighetslistan som är information hänförbar till författning och universitetets andra styrdokument kan och bör tillhandahållas studenterna genom andra kanaler.

Till denna lista av rättigheter bör en korresponderande lista av arbetsledande instruktioner bifogas som tydligt anger på vilket sätt och vilken befattningshavares uppgift det är att dessa rättigheter tillförsäkras den enskilda studenten. Med sådana instruktioner tydliggörs arbetsgivarens rätt att arbetsleda samtidigt som medarbetarna kan förlita sig på att instruktioner för arbetet ges i påbjuden ordning.”

Rättighetslistan finns tillgänglig på Rättigheter och skyldigheter som student | Lunds universitet 

Publicerad: 2023-12-10

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Dela sidan