Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S oeniga om ny hantering i personalansvarsnämnden

Rektor kommer besluta om ändring i handläggningsordningen för personalansvarsnämnden (PAN). Saco-S anser att dessa förändringar är mycket olyckliga. Här har vi samlat handlingar, handläggningsordningar och förhandlingsprotokoll så att ni, våra medlemmar, också kan sätta er in i frågan. Den som väl hamnar i en process är i en utsatt position och därmed sällan villig att uttala sig. Antalet ärenden till personalansvarsnämnden ökar och därför bör medlemmarna informera sig om den kommande handläggningsordningen.

Tidigare förändringar av praxis har redan omskrivits i Universitetsläraren. Då handlade det om att medarbetare som anklagas för något som kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked inte får inkomma med eget yttrande avseende anklagelserna.

Med LU:s nya arbetssätt och handläggningsordning kommer medarbetare heller inte få närvara vid nämndens sammanträde. Arbetsgivaren menar att medlemmar istället ska företrädas av arbetstagarorganisationerna i överläggningar som föregår personalansvarsnämndens sammanträde, för att där utreda anklagelserna och finna en eventuell förhandlingslösning. Så här görs på övriga arbetsmarknaden med stöd av LAS, men på de flesta lärosäten och myndigheter finns istället en personalansvarsnämnd, vilket stöds av både Högskoleförordning och Myndighetsförordning i vårt fall. Så även om personalansvarsnämnden kommer finnas kvar på myndigheten så har dess funktion och arbetssätt ändrats i grunden. Tidigare har Saco-S också kunnat stödja våra medlemmar i personalansvarsnämnden och vi har haft stort förtroende för dess arbete. Arbetsgivarverket, som stödjer Lunds universitet i arbetsgivarrollen och representerar på central nivå, är tydliga i sitt stödmaterial att fackligt ombud ska representera medlem under sammanträdet. Saco-S vid Lunds universitet menar att arbetsgivaren ska följa Arbetsgivarverkets råd, att med fackligt stöd tillåta yttrande och deltagande i sammanträden där medlemmars framtida arbetsliv kan avgöras.

Vi anser också att det är olämpligt att HR-direktören är ledamot i nämnden eftersom föredragande tjänsteman och PAN-gruppen jobbar mycket nära HR-direktören. I handläggningsordningen föreslås att ”HR-direktören utser föredragande och ersättare för föredragande. HR-direktören utser sekreterare, vilken ansvarar för att upprätta kallelser, protokollföring vid nämndens sammanträden, expediering av beslut samt diarieföring av möteshandlingar”. Med en sådan närhet till ärenden så kan misstanke uppstå kring dennes oberoende och HR-direktören är en av de som själv kan anmäla ärenden till personalsansvarnämnden. Arbetsgivarverket skriver i Statsanställdas tjänsteansvar (2023) att ”(d)en som gör en anmälan bör inte själv sitta med i personalansvarsnämnden med hänsyn till jävsreglerna i FL”. Att Lunds universitet väljer att gå emot råd från Arbetsgivarverket är symptomatisk för hur man nu väljer att jobba med svåra personalärenden.

Den föreslagna handläggningsordningen föreslår också att ”(v)erksamheten ansvarar för att sammanställa utredningens dokumentation och upprätta underlag till föredragande inför nämndens sammanträde”. Detta innebär att fakulteternas HR själva ska göra det förberedande arbetet innan nämndens sammanträden. Rimligtvis, och förhoppningsvis, kommer detta vara en sällanuppgift även i framtiden ute på fakulteterna. De ärenden som vi haft under det senaste året har hanterats med en nytolkning av den gamla handläggningsordningen och därmed har vi redan sett vissa konsekvenser av det föreslagna arbetssättet. Därav den stora oenigheten inför detta beslut även på denna punkt.

Den nu föreslagna handläggningsordningen ökar varken transparens eller rättssäkerhet för PAN-processen. Arbetstagarorganisationerna uppmanar därför arbetsgivaren att ta fram en tydlig handläggningsordning som stöder hanteringen innan och under PAN-processen.

Så fort den nya Handläggningsordningen är beslutad av rektor kommer vi att uppdatera artikeln med en vidare analys av konsekvenserna.

Publicerad: 2023-12-13

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Dela artikeln