Hoppa till huvudinnehåll

Lön

Arbetsgivarverket och Saco-S centralt har kommit överens om att alla statliga verksamheter ska tillämpa lönesättande samtal istället för den traditionella modellen med kollektivförhandlingar mellan facket och arbetsgivaren.

Lönesättande samtal innebär att varje anställd har ett lönesättande samtal med sin chef. Samtalet ska föregås av ett utvecklingssamtal där du som anställd och din chef kommer överens om vad du ska göra. Sedan ska utvecklingssamtalet följas upp under året fram till lönerevisionen.

Genomförande av lönerevisionen sker i tre steg

Steg 1: Planering

Chef och anställd ska årligen ha utvecklingssamtal. Chefen ska i god tid kalla till samtalet. I utvecklingssamtalet, som tar sikte på hela arbetssituationen, ska chef och anställd gemensamt upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och skrivs under av båda parter. Det ska klart framgå vad som förväntas av respektive part och vad den anställde kan göra för att påverka sin lön.

Steg 2: Uppföljning

Chef och anställd ska löpande följa upp det som sagts i utvecklingssamtalet. Fokus skall vara på arbetets innehåll och verksamhetens mål utifrån utvecklingssamtalet, samt hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

Inför det tredje steget ska chefen återkoppla sin bedömning av den anställdes arbetsprestation.

Steg 3: Lönerevision

Utifrån den dialog som skett i steg 1 och steg 2 ska chefen delge och motivera ny lön i lönerevisionen. Såväl god som mindre god löneutveckling ska motiveras. För anställda som är medlemmar i ett Saco-S förbund sker detta i dialog mellan chef och anställd i det lönesättande samtalet.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela sidan