Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud

Man kan säga att skyddsombudets roll är att ”vaka över” att arbetsgivaren sköter sitt ansvar för den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. I stora drag går det ut på att hjälpa arbetsgivaren att fatta kloka beslut i arbetsmiljöfrågor, och i frågor som på ett eller annat sätt kan få konsekvenser för arbetsmiljön, genom att företräda arbetstagarna och föra fram deras perspektiv.

Som skyddsombud har du inte ansvar för arbetsmiljön, det ligger på rektor. Rektor delegerar sedan vidare ansvaret för att genomföra de uppgifter och rutiner som finns inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ut i organisationen. Din närmsta chef med personalansvar, t. ex., prefekt, avdelningschef, har alltså ansvaret att utföra de arbetsuppgifterna.

I det arbetet ska din chef samarbeta med dig och involvera dig i arbetet under hela processen. Som skyddsombud har du rätt att vara med och påverka din och dina arbetskamraters arbetsmiljö. Detta får du möjlighet till genom att involveras i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Några mer konkreta exempel där skyddsombuden ska delta i dialog med arbetsgivaren:

  • vid planering av förändringar som t.ex. nya lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder.
  • vid planering av ny arbetsorganisation/förändring i arbetsorganisation.
  • vid upprättande av handlingsplaner avseende åtgärder för att förebygga olyckor/risker i arbetsmiljön.
  • vid skyddsronder där man tillsammans går igenom verksamheten och gör en riskinventering av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Du som skyddsombud ska erbjudas kurser - se Kompetensportalen. En av kurserna är ”Vad är en god arbetsmiljö. Vad säger lagen?” Denna ges i samarbete mellan arbetsgivaren, de fackliga organisationernas överskyddsombud, universitetets arbetsmiljöingenjör och Företagshälsovården.

Skyddsorganisationens uppbyggnad
Universitetets verksamheter är indelade i ett antal huvudskyddsområden. För varje huvudskyddsområde ska det finnas ett huvudskyddsombud och ersättare. Huvudskyddsombudet väljs av skyddsombuden inom respektive område. Huvudskyddsombudets roll är att samordna skyddsombudens verksamhet och tjäna som bollplank och stöd för dem. Om en besvärlig situation uppstår så är det till huvudskyddsombudet man ska vända sig för stöd och hjälp. Det finns också tre överskyddsombud på Lunds Universitet, ett från vardera facklig organisation. Överskyddsombuden samordnar, stödjer och hjälper huvudskyddsombuden, deltar i utbildning och planerar för det långsiktiga skyddsarbetet. Ibland kan det dock också bli aktuellt att överskyddsombuden går in som stöd och samtalspartner till skyddsombuden.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Dela artikeln