Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Centrala Sacorådet i Malmö stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken. Saco består av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Sacos förbund har sammanlagt nästan 6 000 medlemmar i Malmö stad.

I Malmö stad är akademikerna genom deras respektive förbund organiserade i Centrala Sacorådet. Centrala Sacorådet i Malmö stad är ett samverkansorgan för förbund anslutna till Saco. Rådets styrelse utses vid årsmötet av representerade förbund. Sacorådets styrelse består av ledamöter från följande förbund:

 • Akademikerförbundet SSR
 • Akavia
 • DIK
 • Fysioterapeuterna
 • Naturvetarna
 • SRAT
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledare

En viktig uppgift för Centrala Sacorådets styrelse är att samordna det fackliga arbete som sker inom ramen för Malmö stads samverkansavtal. Sacostyrelsen utser representanter i kommuncentrala samverkansgrupper. Det övergripande arbetet därutöver framgår av verksamhetsplanen. I denna framgår att styrelsen informerar och utbildar lokalfacklig företrädare och skyddsombud. Styrelsen anordnar även tematiska möten. Uppdraget är också att stödja bildandet och upprätthållandet av Sacos organisation ute i förvaltningarna.

Centrala Sacorådets arbete bedrivs till viss del av ett kansli bestående av en ordförande, en sekreterare och en arbetsmiljösamordnare med anställning i Malmö stad och som är tjänstlediga för fackligt uppdrag en på heltid och två på deltid.

Sacos lokala organisation på förvaltningarna

Utgångspunkten för Sacos organisering i Malmö stad är att beslut tas så nära medlemmarna som möjligt. Detta sker företrädesvis i Lokala Sacoråd med lokalt förankrad styrelse. Lokala Sacoråd utser representanter till samverkansgrupper på förvaltningarna. Stöd till lokala Sacoråd ges av Sacokansliet.

Sacofrågor

Sacoföreträdare har mandat att företräda medlemmar i de frågor som hanteras inom samverkanssystemet: medbestämmandefrågor som övergripande verksamhets-, budget samt arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor med mera.

Som Sacoföreträdare i en partssamverkansgrupp, oavsett nivå, har man ett uppdrag att företräda alla Sacoförbundens medlemmar. Det kan i vissa fall innebära behov av bordläggning och eller adjungering för Sacos del, eftersom det kan vara svårt att ha tillräcklig kunskap om alla medlemsgrupper, framför allt på förvaltningsnivå. Arbetsmiljöarbetet sker i alla delar av samverkanssystemet. Särskilt ansvar har förvaltningsrådet som tillika är skyddskommitté. Det är därför önskvärt att minst en förvaltningsrådsrepresentant från Saco i förvaltningsrådet är skyddsombud, gärna huvudskyddsombud på förvaltningen.

Förbundsfrågor

Individfrågor, fackligt biträde vid rehabilitering, löner och anställningsvillkor samt LAS är förbundsfrågor och hanteras inte i samverkan. Det gäller även möjligheten att teckna kollektivavtal. Det betyder således att dessa frågor inte heller ska hanteras i samverkansgrupp och därmed ej heller i Sacos namn. Av praktiska eller andra skäl kan förbunden dock i ett visst ärende ge lokal företrädare, annat förbund eller Sacoföreträdare fullmakt att genomföra en förhandling.

Publicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Dela sidan