Hoppa till huvudinnehåll

FAQ

Att ha ett förtroendeuppdrag är både viktigt och roligt men det kan också vara svårt. Det är många frågor att sätta sig in i och oberoendet om du är ny i ditt uppdrag eller erfaren så dyker det upp frågor som är nya för dig. Centrala Sacorådet har därför utformat en FAQ, frågor och svar, för dig som är fackligt förtroendevald så att det ska vara lätt att hitta den information som behövs för att det ditt förtroendeuppdrag ska bli ska bli både lättare och roligare. Hittar du inte svar på din fråga? Ring eller mejla oss på kansliet!

 

Frågor

Svar

Vad är Saco?

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 21 självständiga fack- och yrkesförbund för akademiker. I Malmö stad arbetar medlemmar från ett antal av Sacos förbund. Förbunden har valt att samarbeta i det som kallas Centrala Sacorådet i Malmö stad.

 

Hur blir jag medlem i Saco?

Du blir medlem i ett Sacoanslutet förbund. Ett Sacoförbund organiserar medlemmar utifrån en gemensam utbildnings- eller yrkesbakgrund. Det gemensamma för Sacos förbund är att de organiserar akademiker.

Hitta ditt Sacoförbund här

 

Vad gör Saco på min förvaltning och vad gör mitt förbund?

På varje förvaltning finns ett Lokalt Sacoråd. Lokala Sacoråd samordnar de lokala fackligt förtroendevalda inom en förvaltning i frågor som berör medlemmar i mer än ett Sacoförbund. De Lokala Sacorådens huvuduppdrag är att verka för samarbete mellan förbunden i gemensamma frågor utifrån Malmö stads samverkansavtal.

Förbunden väljer fackligt förtroendevalda och skyddsombud. Det Lokala Sacorådet utser vem som sitter i samverkan.

Lönefrågor och frågor som rör enskilda individer hanteras av respektive förbund.

 

Hur många Lokala Sacoråd 
finns det i Malmö stad?

Det finns idag ett Lokalt Sacoråd på varje förvaltning, utom på Kulturförvaltningen där det finns tre Lokala Sacoråd.

 

Hur många Sacoförbund finns det i Malmö stad?

I Malmö stad finns medlemmar från cirka 18 förbund. I Centrala Sacorådets styrelse finns för närvarande 12 förbund representerade.

 

Vilka är kontaktpersoner inom Sacos förbund i Malmö stad?

Du kan kontakta ordförande i det Lokala Sacorådet på din förvaltning eller respektive förbunds kontaktpersoner samt Sacokansliet

 

Vad är skillnaden mellan Centrala Sacorådet och det Lokala Sacorådet på min förvaltning?

 

Centrala Sacorådet är ett sacosamarbete på Malmö stad nivå, medan ett Lokalt Sacoråd är ett samarbete som sker lokalt på förvaltningen.

 

Var går gränsen mellan samverkan och MBL?

I samverkansgrupperna och på APT ska frågor kring verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi, personal och organisation tas upp. I samverkan ska inte frågor som rör individer hanteras, dessa frågor ska hanteras av respektive förbund. I samverkan sker dialog om funktion men inte person.

Det går inte att teckna kollektivavtal i samverkan utan det görs av respektive förbund. Tänk på att vid tecknande av överenskommelser om flextid ska detta alltid göras per förbund. Alla MBL-protokoll ska alltid skrivas under med förbundsnamn - inte i Sacos namn.

Observera att du som lokalt förtroendevald inte alltid har mandat att skriva under MBL-protokoll, här bör du kontrollera vad som gäller med ditt förbund.

 

När är det Saco lokalt och när är det enskilt förbund som ska förhandla?

Vi samarbetar som Saco i samverkan. När frågor rör en enskild medlem då ingår detta inte i samverkan utan istället sker förhandling med den aktuella medlemmens förbund och arbetsgivaren. Ibland kan förbunden ge annat förbund eller företrädare för Saco mandat att företräda i viss fråga.

 

Har jag något inflytande vid rekrytering av chef eller kollegor?

Det finns rekryteringsprocesser för båda dessa anställningar. Gå in och titta på dem här och här. Vid rekrytering av medarbetare kan kollegor vara delaktiga i delar av processen, det finns dock ingen facklig roll i dessa rekryteringar.

Om en ny tjänst ska inrättas är detta något som behöver samverkas.

Vid chefsrekrytering ska fackliga förtroendevalda vara delaktiga och viktigast är vid framtagandet av kravprofil. Läs dokumentet Facklig samverkan och MBL, som du hittar i rekryteringsprocessen på Komin.

 

Vad gäller beträffande övertid och flextid?

Läs vår folder: Myter om flex!

 

Hur ser Sacos organisering ut på respektive förvaltning

Här finns våra ordförande listade för de Lokala Sacoråden på förvaltningarna i Malmö stad

Vad gäller för skyddsombud?

Du ska vara utsedd av ditt förbund och inrapporterad till arbetsgivaren. Via arbetsgivaren har du möjlighet att gå den partsgemensamma grundutbildningen Arbetsmiljö, hälsa och samverkan. Du hittar utbildningen på Komin.Ditt förbund erbjuder olika utbildningar till dig som nytt skyddsombud. Här ska du kontakta ditt förbund i första hand för att höra vilka utbildningar de erbjuder.

Som skyddsombud är din roll att bevaka arbetsmiljön och påtala brister till chef med arbetsmiljöansvar. Du ska vara en dialogpartner till arbetsgivaren och delta i planering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du har rätt att ta den tid som uppdraget kräver enligt lagen (AML 6 kap 5§) Du kan ringa till ditt förbunds huvudskyddsombud eller till Sacos arbetsmiljösamordnare för stöd och råd. Du hittar också information på arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se eller på www.suntarbetsliv.se

Om undersökningar behöver göras på arbetsplatsen eller åtgärder behöver vidtas så är det du som ska påtala detta men det är inte ditt uppdrag att utföra dem.

Malmö stads information om skyddsombud

Vad gäller när jag sitter i samverkan?

Som samverkansrepresentant bör du ha god kännedom om innehållet i Malmö stads samverkansavtal och här finns det: Samverkansavtalet och du ta gärna del av vårt stödmaterial Vara Samverkansrepresentant som du kan ladda ner på vår sida om samverkan

Du ska vara fackligt förtroendevald av ditt förbund, du ska vara utsedd av det Lokala Sacorådet att sitta i samverkan (här företräder du alla Sacoförbund på förvaltningen) och du ska vara inrapporterad till arbetsgivaren. Det är i Lokala Sacorådet på din förvaltning som ni förbereder er inför samverkan. Samverkansmötena sker på arbetstid. Du behöver få möjlighet att förbereda dig i ditt uppdrag genom tid till för- och efterarbete. Prata med din chef om ditt uppdrag och ditt behov av prioritering eller avlastning från ordinarie arbetsuppgifter.

Du ska via ditt förbund få gå facklig grundkurs och du ska via arbetsgivaren få gå den partsgemensamma grundutbildningen Arbetsmiljö, hälsa och samverkan.

Som samverkansrepresentant är ditt uppdrag att bevaka arbetstagarnas intressen i respektive samverkansgrupp. Du ska helst ha kunskap om den verksamhet som du sitter i samverkan för. Du bör ha löpande kontakt med andra fackligt förtroendevalda och ska ha tillgång till APT – protokoll från de verksamheter som berör din samverkansgrupp. Om det finns samverkansgrupper under gruppen där du är representant så ska du ha tillgång till protokoll därifrån. Som samverkansrepresentant skriver du på protokollen med Saco/ditt förbund.

Arbetsgivaren har informationsskyldighet och ska informera om frågor som varit uppe på samverkan. Det är dock viktigt att som företrädare för Sacos medlemmar att ha kontinuerlig kontakt med medlemmarna/förbunden. Varje Lokalt Sacoråd bör prata om hur kommunikationen ska fungera. Det kan ske via personliga kontakter, mejl, medlemsmöten eller via förbunden.

 

Hur bör representationen se ut i samverkan?

Representationen ska spegla medlemskollektiven på förvaltningen. Varje förvaltning har en lokal överenskommelse av samverkansavtalet där det står hur många platser varje facklig organisation har. När Lokala Sacoråd ska utse vilka representanter som ska sitta i samverkan bör hänsyn tas till en spridning av förbund samt förbundens storlek.

 

När blir något en arbetsmiljöfråga och vad är skyddsombudets roll?

Arbetsmiljö kan vara alla förhållanden på arbetet som påverkar hur du mår och dina möjligheter att utföra ditt arbete. Arbetsmiljöarbetet utgår från risker i arbetsmiljön men det är även viktigt att arbete med friskfaktorer och det som främjar en god hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt arbeta med att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.

Skyddsombudet är utsedd av sin fackliga organisation och företräder alla medarbetare inklusive chefen på arbetsplatsen/inom skyddsområdet. Skyddsombudets roll är att bevaka arbetsmiljön, påtala arbetsmiljörisker och vara arbetsgivarens samarbetspartner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska vara väl förtrogen med förhållandena på arbetsplatsen eller inom skyddsområdet.

Alla medarbetare ska aktivt delta i arbetsmiljöarbetet och alla har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö. Skyddsombudet ska inte ta över medarbetarnas ansvar.

 

Vad gör Centrala Sacorådet i Malmö stad?

Centrala Sacorådet samordnar Sacoanslutna förbund i Malmö stad. Och utser representanter till kommungemensamma samverkansgrupper.

Centrala Sacorådet har olika slags utbildningar för förtroendevalda. Se aktuella datum och utbildningar i vårt Kalendarium

En styrelse väljs en gång om året på årsmötet och styrelsen fattar beslut gemensamt i större frågor.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden och föregås av ett arbetsutskott som tillsammans förbereder kallelse och dagordning.

Ska APT dokumenteras?

I Malmö stad samverkansavtal står det följande på sidan 7: Träffarna ska dokumenteras. Dokumentationen återförs till medarbetarna och samverkansgruppen

Protokoll/minnesanteckningar bör diarieföras för att hållas ordnat och för att ha en historisk spårbarhet för alla medarbetare. Protokollet är också i vissa fall ett beslut. Beslut ska diarieföras. Då kan du på ett enkelt sätt ta del av protokollet antingen i Platina eller via Ärendesök på Komin.

Vilka frågor ska tas upp i samverkan?

Läs mer i Malmö stads samverkansavtal sidan 8 i samverkansavtalet.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att kallelse och handlingar skickas ut inför samverkansmöte men både arbetsgivaren och de fackliga representanterna kan lyfta in frågor till samverkan. På APT kan arbetsgruppen lyfta frågor till samverkan. Skyddsombudet har också rätt att lyfta in arbetsmiljöfrågor i samverkansgruppen.

Publicerad: 2019-11-12

Senast uppdaterad: 2019-12-30

Dela artikeln