Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

Centrala Sacorådet i Malmö arbetar med arbetsmiljöfrågor, dels genom arbetsmiljösamordnaren, dels genom samordning av förbundens skyddsombud. Många arbetsmiljöfrågor är likartade inom akademikeryrken och skyddsombud i olika yrkeskategorier har mycket att vinna på erfarenhetsutbyte och samarbete i arbetsmiljöfrågor.

Val av skyddsombud
Skyddsombud ska finnas på arbetsplaster med fler än fem medarbetare och det är de fackliga förbunden som har kollektivavtal på arbetsplatsen som utser skyddsombud.

Det är viktigt att du blir formellt vald av ditt förbund (t ex din förvaltningslokala fackklubb eller ditt förbunds lokalförening/ krets i Malmö stad) och att detta meddelas arbetsgivaren. Det är då du kan agera som skyddsombud - erhåller rättigheter, befogenheter samt ett särskilt skydd utifrån AML och FFM-lagen.

Tänk på! När du utses ska skyddsområde och mandattid framgå. Den normala mandattiden för skyddsombud är tre år. Namn, skyddsområde, adress och mandattid ska sedan anmälas till arbetsgivaren, din förvaltnings HR-avdelning.

Stöd till skyddsombud
Centrala Sacorådet i Malmö anordnar, genom arbetsmiljösamordnaren, regelbundet arbetsmiljöforum. Träffarna tar upp olika aktuella teman inom arbetsmiljöområdet, men fungerar också som ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att ställa frågor till arbetsmiljösamordnaren.

För dig som är skyddsombud finns följande stödmaterial att ta del av:

  • Brochyren Vara Skyddsombud
  • Material från tidigare skyddsombudsträffar/arbetsmiljöforum om skyddsombudets roll, digital arbetsmiljö, medarbetarenkät, våld och hot etc.
  • Utbildningsmaterial om skyddsombudets roll, samverkansgruppens ansvar i arbetsmiljön etc.

Utbildning från arbetsgivaren
Arbetsgivaren ska ge skyddsombud grundutbildning i arbetsmiljöfrågor. Malmö stad har en förvaltningsövergripande partsgemensam utbildning i samverkan, arbetsmiljö och hälsa för chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i samverkan som hålls flera gånger om året. Du kan läsa mer och anmäla dig på Komin.  

Utbildning från Saco och förbunden
Utöver arbetsgivarens grundutbildning så har du också rätt till utbildning från ditt fackförbund. Förbunden erbjuder facklig baskurs och olika vidareutbildningar. Saco har fyra arbetsmiljöforum per år och som nytt skyddsombud blir du också inbjuden till Sacointroduktion för att få veta mer om Saco som organisation. och din roll. 

Tid för uppdraget
Som skyddsombud har du rätt till den tid som uppdraget kräver enligt AML 6 kap 5 §. Som skyddsombud representerar du medarbetarna inom ditt skyddsområde och du ska beredas möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta kan innefatta skyddsronder (fysiska såväl som sociala- och organisatoriska), förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, riskanalyser, upprättande av handlingsplaner m.m. Hur mycket tid uppdraget kräver beror på verksamhetens art, men kan också variera över tid. Är ni mitt i ett förändringsarbete, eller har riskfylld verksamhet, så kräver skyddsombudsuppdraget mer tid än om ni är i en lugnare period och har ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Diskutera med din chef hur mycket tid som uppdraget kräver på just din arbetsplats.  

Arbetsmiljösamordnaren 
Centrala Sacorådets arbetsmiljösamordnare heter Hanna Ljungberg.

Publicerad: 2017-03-27

Senast uppdaterad: 2017-05-05

Dela sidan