Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhet

Vi agerar på SLU över hela landet.

Ett exempel på vår nationella närvaro över hela SLU är att ordförande sitter i Drottningholm, viceordföranden i Umeå och Alnarp medan kansliet fysiskt finns på Ultuna. Övriga styrelseledamöter har vi i Alnarp, Skara, Ultuna samt Umeå.

På de fyra största orterna har vi representanter som hanterar de lokala frågorna. Dock sker allt alltid i samråd med verksamheten på hela SLU. Vi är en personalorganisation på och för hela SLU.

En kortfattad översikt om en del av den fackliga verksamheten på SLU följer nedan.

Förhandlingswebben

En stor del av det rutinmässigt återkommande lokala fackliga arbetet rör anställningsärenden. Både nya och ändrade anställningar och uppsägningar. För att effektivisera detta arbete har vi på SLU en "förhandlingswebb" där alla aktuella ärenden läggs upp. Facken får på det viset god överblick över vad som är aktuellt och kan kontrollera att anställningsvillkoren verkar rimliga, dvs lönenivå, anställningsform (tillsvidare eller tidsbegränsad anställning) och titel.
 
Att ärendena läggs upp på webben är en del av den MBL-information som arbetsgivaren är skyldig att lämna. Vi kan då välja att klicka Ok, dvs att vi inte har nåt att erinra, eller så begär vi förhandling.
 
Även många andra ärenden som är föremål för MBL-information eller -förhandling anmäls via förhandlingswebben.

 
Förhandlingsstationer

Allt arbete sker naturligtivis inte via webben. Förhandlingar sker alltid genom personkontakter, och en hel del information sker även den öga mot öga. För att systematisera även detta arbete har vi på SLU sen några år tillbaka inför en förhandlingsordning som innebär att vi har fasta tider och platser för förhandlingar på de olika huvudorterna, så kallade "förhandlingsstationer". Den prefekt eller annan chef som har ett ärende som ska MBL-informeras eller -förhandlas anmäler detta till personalavdelningen som hjälper till med att förhandsanmäla ärendena via förhandlingswebben. Prefekt/chef förväntas sedan att närvara vid förhandlingen och föra sitt ärende.

Dessa informationer/förhandlingar sker på sk. Tisdagsförhandlingar. Som namnet säger sker dessa varje tisdag enligt ett schema så att man [alla parter] alltid kan ha någon från en annan ort tillgänglig. Rutinen är att det förhandlas i Ultuna 13.00, i Umeå 13.30, i Alnarp 14.00 och i Skara 14.30.


Representation

Personalorganisationerna har rätt att utse representanter till ett stort antal organ inom SLU, exempelvis styrelsen, fakultetsnämnderna, samt diverse permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper. Ibland regleras medverkan av Högskolelagen eller Högskoleförordningen, andra gånger av MBL eller av centrala eller lokala kollektivavtal.
 
På årsmötet utses personalföreträdare och dennes personliga ersättare. På SLU har det under senare år alltid varit ordföranden och vice ordföranden som haft dessa uppgifter. Personalföreträdarna har närvaro- och yttranderätt när SLU:s styrelsesammanträden, och sitter som ledamöter i universitetets personalansvarsnämnd.
 
På varje huvudort finns en Regional Arbetsmiljökommitté, RAK, med representanter för arbetsgivaren, huvudskyddsombud, samt representanter från personalorganisationerna. RAK fungerar även som den skyddskommitté som enligt Arbetsmiljölagen måste finnas på varje arbetsplats. I RAK informeras personalorganisationerna om arbetsmiljöfrågor i vid mening.
 
När fakultetsnämnderna (FN) sammanträder har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. De ärenden som ska beslutas av FN ska dessutom MBL-informeras i förväg, så personalorganisationerna har goda möjligheter till både insyn och påverkan.
 
När SLU tillsätter arbetsgrupper som ska arbeta med frågor som rör organisation, rationalisering eller planering av verksamheten så har personalorganisationerna rätt att delta i arbetet genom att utse representanter till grupperna. Detta ska ske genom att vi erbjuds plats av SLU i dessa grupper. Ett exempel är det pågående arbetet med "Framtidens SLU".
 
Vem eller vilka som ska representera Saco-S beslutas av Saco-S föreningens styrelse, och det är också Saco-S föreningens styrelse som avgör vem eller vilka som har mandat att genomföra lokala förhandlingar för Saco-S räkning. SLU kan aldrig bestämma vem som ska företräda personalen. Det kan bara de lokala facken göra.

 
Facklig samverkan

Det lokala fackliga arbetet bedrivs inte isolerat utan i samverkan med både de andra lokala facken, ST och Seko vid SLU, och i samråd med vårt kontaktförbund Naturvetarna.

 
Kollektiva frågor kontra individärenden

Det är viktigt att komma ihåg att det lokala fackliga arbetet i huvudsak handlar om frågor som rör personalen som kollektiv. Det innebär att vi i första hand arbetar med frågor som regleras i kollektivavtal eller i allmän arbetsrätt. När man som enskild anställd behöver mer personlig hjälp eller stöd så ska man vända sig till det förbund man är medlem i, exempelvis SULF, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, JUSEK, osv.

Publicerad: 2021-04-17

Senast uppdaterad: 2024-01-13

Dela sidan