Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag

Förhandlingar

Som lokal facklig organisation med kollektivavtal har vi rätt till information och förhandlingsrätt enligt Medbestämmandelagen, MBL. Syftet med MBL är att, genom den lokala föreningen, ge medarbetarna insyn i och möjlighet att påverka arbetsgivarens verksamhet samt arbetsplatsens arbets- och anställningsförhållanden.

Innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändringar i verksamheten eller för enskild arbetstagare, ska arbetsgivaren på eget initiativ påkalla förhandling. Det kan röra såväl omorganisationer och förändringar av arbetsuppgifter som byte av lunchrum. Vi har rätt att påkalla förhandling med arbetsgivaren även i andra frågor och den ska som huvudregel genomföras innan arbetsgivaren får fatta beslut i frågan.

Stöd till medlemmar

Saco-S grundläggande syn är att  dialogen mellan chef och medarbetare är grunden för en väl fungerande verksamhet. Denna dialog sker genom medarbetarsamtal och lönesättande samtal, och med fördel även mer löpande än så.  Saco-S vid SLU bidrar med stöd och guidning till medlemmar då det behövs, och även medlemsförbundet kan kontaktas.  

Lönerevision

Det lokala fackliga arbetet kring lön innebär att SLU ska följa RALS-T, det processavtal som gäller för Saco-S. Varje år sitter vi tillsammans med arbetsgivaren och planerar och förbereder processen med de lönesättande samtalen, och vi avslutar med en uppföljning/utvärdering av lönerevisionen. Syftet är att förbättra kvaliteten och genomförandet av de lönesättande samtalen.

Om problem eller oenighet uppstår under lönesättande samtal är vår roll att undersöka vad som har gått fel, på vilket sätt löneprocessen brustit och om möjligt åtgärda detta. I fokus ligger då att i första hand titta på skälet bakom oenigheten och kvalitetssäkra processen.

Har lönesättande chef tillräckligt tydligt förklarat skälen till sin bedömning av medlemmens bidrag till verksamheten? Har bedömningen koppling till tidigare dialog och medarbetar-/utvecklingssamtal? Har bedömningen grund i lönekriterier? Har det lönesättande samtalet präglats av en verklig dialog eller fick medlemmen snarare ett ensidigt besked?

Saco-S roll är varken att godta medlemmens lönekrav eller att göra en egen bedömning av medlemmens prestation och bidrag till verksamheten. Det är alltid arbetsgivaren som beslutar om lön och ansvarar för en lönebedömning gentemot medarbetaren.

Ett mål kan vara att det lönesättande samtalet om möjligt återupptas senare och slutförs i enighet.

Lokala kollektivavtal

Ett lokalt kollektivavtal innebär att arbetsgivaren och vi kommer överens om vilka villkor  som gäller för anställda på SLU rörande arbetstider, ersättningar vid tjänsteresor med mera med mera. Det kan handla om avvikelser från centrala kollektivavtal som exempelvis arbetstidsregler. Det kan även handla om frågor som behöver regleras i just den verksamhet som bedrivs här på SLU, såsom avtal om arbetsskyldighet vid beredskap och ersättning för det.

Ett avtal kan bara ingås om parterna är överens. Kollektivavtalets syfte är att ge verksamheten möjlighet att bedrivas på ett bättre sätt. Detta kan dock bara uppnås genom att parterna i avtalet ger och tar.

Förändringar

Vår roll som förtroendevalda är att bidra till att SLUs verksamhet utvecklas och förbättras All verksamhet genomgår förändringar. Vi lokalt förtroendevalda ifrågasätter inte behovet av förändringar som sådana, men vi kan och ska kunna ha synpunkter på hur och med vilken inriktning förändringar sker. Saco-S ser rationaliseringar och effektiviseringar som en naturlig del av statens verksamhetsutveckling, även om detta ibland leder till nedskärningar och uppsägningar.

Gränser för vårt uppdrag

Det finns tydliga gränser för vårt uppdrag. Vår roll omfattar frågor som rör förhållandet arbetsgivare/arbetstagare. 

När du som medlem står inför svåra ställningstaganden kan vår roll är bara att verka för att du som medlem får rimliga förutsättningar att fatta genomtänkta beslut och möjlighet att se såväl långsiktiga som kortsiktiga konsekvenser av olika alternativ.  Skyddsombud, medlemsförbundet och företagshälsovården kan också vara en resurs.  

Publicerad: 2021-05-05

Senast uppdaterad: 2024-01-20

Dela artikeln