Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstidsavtal för forskare/lärare

Avtalet gäller med stöd av bilaga 5 ALFA (för lärare) samt med stöd av 4 kap. ALFA (för övriga anställda som omfattas av detta avtal).

Detta avtal är justerat enligt följande:
- § 1 , delar stryks vid uppdatering 2016-12-08
- § 5 a, tillägg vid uppdatering 2016-12-08
- Bilaga 1 uppdaterad 2016-12-08
- § 1 , uppdaterad 2017-04-28

Tillämpningsområde

1 §
Avtalet gäller för lärare, för sådana anställda som har anställningar för vilka det enligt beslut av rektor krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens (jfr bilaga 1) samt i andra fall (efter godkännande av Personalchef) när det motiveras av arbetsuppgifternas karaktär och verksamheten behov.

Arbetstidens längd vid heltidsarbete

2 §
Den totala årsarbetstiden är
1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar
1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar.

Arbetstidens längd vid deltidsarbete

3 §
Vid deltidsarbete är arbetstiden proportionell i förhållande till arbetstiden vid heltidsarbete.

Med deltidsarbete avses i detta avtal sådant arbete som utförs av deltidsanställda arbetstagare, heltidsanställda arbetstagare vilkas arbetstid under minst fyra hela kalenderveckor i följd är nedsatt genom partiell ledighet utan lön, samt delpensionslediga arbetstagare.

Mertid

4 §
Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov är en deltidsarbetande arbetstagare skyldig att fullgöra arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för det ordinarie arbetstidsmåttet. Detta är mertid. Mertidsarbetet får inte sträckas ut till tid som går utöver det ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande.

Utöver arbete på mertid kan en deltidsarbetande arbetstagare vara skyldig att arbeta på övertid enligt 10 §.

Under ett verksamhetsår får den uttagna mertiden och övertiden sammanlagt för en arbetstagare vara högst 200 timmar. Mertiden får dock inte överstiga 175 timmar under ett verksamhetsår.

För arbete på mertid skall i första hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar sig detta.

De som är partiellt sjukskrivna, partiellt lediga med stöd av lag eller för vård av barn är inte skyldiga att arbeta på mertid. En delpensionsledig arbetstagare är skyldig att arbeta på mertid högst 25 timmar per kalenderår.

Mertidstillägg betalas med ett belopp för timme som motsvarar arbetstagarens lön (exklusive tillägg) uppräknad till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid och därefter dividerad med 165. Mertidstillägg utgår inte till arbetstagare för vilka chefsavtalet gäller.

Arbetstidens förläggning

Arbetstidens fördelning
5 §
Vid fördelningen av årsarbetstiden skall beaktas att institutionens tillgängliga resurser utnyttjas på det för verksamheten bästa sättet samt att det skapas god balans mellan arbetstagarnas olika arbetsuppgifter och mellan olika kategorier av arbetstagare.

Fördelningen skall ske i ett flerårsperspektiv där omfattningen av olika arbetsuppgifter kan variera över tiden. I arbetsuppgifterna kan ingå bl a utbildning, forskning, utvecklingsarbete, forskningsinformation, institutionsgemensamt arbete och egen kompetensutveckling. För lärare inom veterinärmedicin kan även schemalagd klinisk tjänstgöring förekomma.

Fördelningen mellan de olika arbetsuppgifter som kan ingå i anställningen skall göras utifrån anställningens karaktär och syfte. Följande riktlinjer skall därvid vara vägledande:

En professor skall normalt ägna merparten av sin tid åt forskning och forskarutbildning. En universitetslektor skall i ett flerårsperspektiv ägna sig åt både forskning och utbildning. En forskarassistent skall huvudsakligen ägna sig åt forskning. Övrigt arbete får uppgå till högst 20 %. En universitetsadjunkt skall normalt ägna merparten av sin arbetstid åt utbildning.

Med utbildning avses undervisning och handledning inom grund- och forskarutbildning samt program- och kursutveckling och övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Ingår undervisning i arbetsuppgifterna skall beaktas att undervisning normalt kräver för- och efterarbete. Hänsyn skall därvid tas till kursens svårighetsgrad och nivå, undervisningens och ämnets karaktär, undervisningens uppläggning och metod samt arbetstagarens kompetens för och erfarenhet av att undervisa i ämnet. Beroende på mängden av sådant för- och efterarbete kan en undervisningstimme normalt anses motsvara 2-6 klocktimmar. En timmes undervisning är lika med 45 min aktivitet och 15 min paus.

Målsättningen skall vara att tillsvidareanställd lärare eller forskare i ett flerårsperspektiv (normalt 3 år) ska medges utrymme för forskning, utvecklingsarbete och egen kompetensutveckling motsvarande lägst 20 % av årsarbetstiden. I dessa arbetsuppgifter ingår normalt att medverka till finansiering av sådan verksamhet.

Vid fördelningen av arbetstiden skall en arbetstagares önskemål om längre sammanhängande forsknings- och utvecklingsperioder beaktas under förutsättning att önskemålen är förenliga med verksamhetens krav.

Närvaro på arbetsplatsen
5 a §
Arbetstagare ska vara närvarande på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver.

Samråd med den enskilde arbetstagaren
6 §
Planeringen av årsarbetstiden skall ske i samråd med berörd arbetstagare utifrån verksamhetens krav och en helhetssyn på arbetstagarens arbetsuppgifter och arbetssituation. Samrådet skall leda till en översiktlig plan över omfattning och förläggning av arbetstagarens undervisning som medger utrymme för egen forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, att följa forskningen inom det egna undervisningsområdet, annan kompetensutveckling samt övrigt arbete, såsom att samverka med det omgivande samhället.

Semesterns förläggning m.m.
7 §
Utöver vad som följer av semesterlagen och ALFA skall i fråga om semesterns förläggning gälla följande.

Semestern för undervisande arbetstagare förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid.

Förhandlingsordning
8 §
Arbetsgivaren/institutionen skall underrätta berörd arbetstagarorganisation innan beslut om tjänstgöringsschema/plan meddelas. Arbetstagarorganisation kan inom fem arbetsdagar påkalla förhandling. Förhandlingen skall föras lokalt på institutionen.

Har lokal förhandling förts utan att enighet har kunnat nås får institutionen besluta att den nya listan ändå skall tillämpas. Institutionen bör dock dessförinnan samråda med personalenheten.

Om oenigheten gäller tolkningen av detta avtal eller den annars är av principiell betydelse skall personalbyrån och berörda arbetstagarorganisationer överlägga angående frågan. Om överläggningen leder till att listan bör ändras, skall detta ske så snart som verksamheten tillåter.

Vid oenighet, skall - om part så begär inom två månader från det man fick kännedom om beslutet - frågan om arbetstidens fördelning och förläggning överlämnas till en lokal skiljenämnd. Skiljenämnden skall bestå av en opartisk ordförande som parterna enas om samt en företrädare för arbetsgivarsidan respektive en företrädare för arbetstagarsidan.

Avräkning av tid vid tjänstledighet och semester

9 §
Vid alla former av ledighet - hela dagar - justeras årsarbetstiden med åtta timmar.

Vid beräkning av antalet sjukdagar skall arbetstiden anses vara förlagd till måndag-fredag.

Avräkning av antalet semesterdagar skall motsvara antalet uttagna semesterdagar, oberoende av hur arbetstagaren skulle ha tjänstgjort den aktuella dagen (jfr ALFA, kap 5 § 11).

Övertid

10 §
En arbetstagares arbetsuppgifter skall planeras på sådant sätt att samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden. Arbetstid utöver den totala årsarbetstiden skall normalt inte förekomma. Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov av att arbetstagaren fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden har prefekten rätt att beordra eller godkänna övertid med högst 150 timmar. Antalet timmar får överskridas endast om det finns synnerliga skäl. För arbete på övertid skall i första hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar sig detta.

Övertid kan också uppkomma om det i efterhand visar sig att den vid årsplaneringen beräknade tidsåtgången för viss arbetsuppgift varit för låg.

Övertidstimme ersätts med 1/94 av månadslönen (exklusive eventuella lönetillägg). Til lägget inkluderar semestertillägg. Gottgörelse för övertid utgår inte till arbetstagare för vilka chefsavtalet gäller.

Tjänstgöring på obekväm tid

11 §
För schemalagd undervisning och examination som fullgörs efter kl 18.00 eller på lördag/söndag/helgdag utgår ett lönetillägg om 75 kr per timme. Tillägg utgår inte till den som får ersättning för övertid (jfr § 10). Obekvämtidstillägg utgår inte till arbetstagare för vilka chefsavtalet gäller.BILAGA (Uppdaterad version som gäller från 1 jan 2017) till Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare m fl.

Avtalet skall förutom för lärare m fl tillämpas även för anställda som har någon av nedanstående anställningar, för vilka enligt särskilt beslut av rektor krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens:

-forskare
-forskningsledare
-försöksledare
-distriktsförsöksledare
-kursledare
-fältmykolog
-fältherbiolog
-fältgenetiker
-fältentomolog
-chefen för Centrum för Biologisk Mångfald
-chefen för SLU Miljödata
-chefen för Artdatabanken
-miljöanalysspecialist

Publicerad: 2021-05-01

Senast uppdaterad: 2021-05-02

Dela sidan