Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstidsavtal och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare med s k kontorsarbetstid

Med stöd av allmänt löne-och förmånsavtal (ALFA) 1 kap, 3§ sluter parterna följande lokala kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar.

Detta avtal är justerat enligt följande:
- § 3 , tillägg vid uppdatering 2017-04-25
- § 5 , ändrad vid uppdatering 2017-04-25
- § 6 , uppdaterad 2017-04-25

Arbetstidens längd vid heltidsarbete

1 §
Istället för vad som sägs i ALFA, 4 kap, §§ 5 och 6 gäller följande:

För heltidsarbetande är den ordinarie veckoarbetstiden för helgfri måndag -fredag 39 timmar och 10 minuter i genomsnitt under ett år. Påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton räknas som helgdag.

Följande dagar har förkortad arbetstid:

Arbetsdag Förkortning antal timmar
Trettondagsafton 4
Skärtorsdag 2
30 april 4
Dagen före Alla Helgons dag 4

 

S k. klämdagar behandlas som vanliga arbetsdagar. Arbetstagare som vill vara ledig skall söka semester, kompensationsledighet eller inarbeta tiden efter överenskommelse med ansvarig chef. Vid flextid kan plustid på flexsaldot användas.

Arbetstidens förläggning

2 §
Med stöd av ALFA, 4 kap 12§ skall följande gälla vid SLU:

Den ordinarie arbetstiden förläggs enligt något av nedanstående alternativ. Den förläggning institutionen (motsv) väljer skall normalt omfatta samtliga de arbetstagare på institutionen som har s k kontorsarbetstid. Val av förläggningsmodell skall, liksom ändring av förläggningsmodell, föregås av lokal förhandling på institutionen (motsv) med arbetstagarorganisationerna.

A) Fast arbetstid med vinter- och sommartid
Ordinarie arbetstid är under månaderna oktober - mars förlagd mellan 0800 och 16.40 (inkl lunch 30 min), varje helgfri måndag till fredag.
Ordinarie arbetstid är under månaderna april - september förlagd mellan 0800 och 16.00 (inkl lunch 30 min), varje helgfri måndag till fredag..

B) Fast arbetstid året runt
Ordinarie arbetstid är under hela kalenderåret förlagd mellan 08.00 och 16.20 (inkl lunch 30 minuter), varje helgfri måndag till fredag.

C) Flexibel arbetstid
Arbetstidens grundförläggning är något av alternativen A och B ovan, men i kombination med flextid enligt följande. Tidsangivelserna nedan gäller oberoende av om A- eller B-förläggningen valts som grund.
Definitioner:
Fast tid Den tid under vilken man måste vara på arbetsplatsen.
Flextid Den tid under vilken man valfritt får börja eller sluta sitt arbete.
Flexram Tiden mellan de klockslag då man tidigast får börja respektive senast sluta sitt arbete

Flextiden vid heltidstjänstgöring omfattar helgfria dagar tiden mellan kl 06.00 och 09.00 samt mellan kl 15.00 och 19.00. Flexramen är således 06.00-19.00. Lunch skall förläggas flexibelt mellan kl 10.30 och 13.30 och får omfatta lägst 30 minuter och högst 1 timme och 30 minuter.
Den fasta tiden är därmed 09.00 - 10.30 samt 13.30 - 15.00.

Vid deltidsarbete halv dag (förmiddag) gäller som flextid tiden 06.00-09.00 samt 12.00-15.00. Den fasta tiden är därmed 09.00-12.00. Vid deltidsarbete med annan förläggning än till hela och halva dagar får specialschema upprättas.

Om arbetstagaren och prefekt (motsv) träffat överenskommelse om distansarbete gäller ovanstående flexschema endast sådana dagar då arbetstagaren arbetar på arbetsplatsen. De dagar arbetstagaren arbetar på distans får arbetstiden förläggas på det sätt som arbetstagaren själv bestämmer.

Avstämning av arbetstid skall göras månadsvis. Vid avstämning får plustiden inte överstiga 40 timmar och minustiden inte överstiga 10 timmar. Plustid får efter överenskommelse med ansvarig chef användas till att ta ut ledighet under den fasta tiden.

För arbetstagare som arbetar på distans gäller samma avstämningsregler som för övriga anställda.

Plussaldo får inte omvandlas till ersättning i pengar.

Flexibel arbetstid förutsätter någon form av tidsregistrering, manuellt eller med tidur/tiddator. När prefekt/arbetsledare så kräver skall arbetstagaren kunna redovisa sitt flexsaldo.

D) Annan förläggningsmodell
Om det utifrån verksamhetens behov finns särskilda skäl får institution (motsv) efter medgivande från personalenheten besluta om annan förläggning av kontorsarbetstiden än vad som följer av alternativen A–C ovan.

Enskild överenskommelse 

3 §
Istället för vad som sägs i ALFA, 4 kap § 14 gäller följande:

Enskild överenskommelse får träffas mellan arbetsgivaren (institutionen eller motsv) och arbetstagaren om att arbetstagaren skall ha
a) oreglerad arbetstid eller
b) annan förläggning av den ordinarie arbetstiden än vad som gäller för övrig personal.
Sådan överenskommelse skall vara skriftlig och skall avse en period om högst tolv månader eller gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid som regleras i den enskilda överenskommelsen.

Innan överenskommelse träffas skall berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.

Övertid

4 §
För övertid gäller reglerna i ALFA, 4 kap, §§17-23. Vid tillämpning av dessa regler skall följande iakttagas:

Övertid skall normalt vara beordrad i förväg av prefekt (motsv). Övertid är sådan beordrad arbetstid som fullgörs utöver den ordinarie arbetstiden den aktuella dagen.

Arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden kan även godkännas som övertid i efterhand, d v s utan att beordring i förväg skett vid varje enskilt tillfälle. En förutsättning för detta är dock att arbetsgivaren och arbetstagaren varit överens om att generellt hantera övertidsfrågan på detta sätt.

Deltagande i kurs, konferens, symposium eller motsv. som helt eller delvis är förlagd till kvällstid eller till lördag-söndag/helgdag kan tillgodoräknas som övertid endast om deltagandet i förväg uttryckligen beordrats av prefekt (motsv). Har deltagandet tillkommit på annat sätt utgår normalt ingen kompensation. I undantagsfall kan kompensationsledighet beviljas timme för timme, förutsatt att arbetsgivaren och arbetstagaren varit överens om detta i förväg.

Vid flexibel arbetstid gäller:
Övertid ligger utanför flextidsavstämningen och skall redovisas på övertidsblankett.

Beordrat arbete på tid utanför flexramen är alltid övertid, liksom beordrat arbete på flextid mellan kl 0600 och 0800. Beordrat arbete på flextid efter kl 1500 räknas som övertid endast till den del som infaller efter den ordinarie arbetstidens slut den aktuella dagen.

Restid

5 §
För restid se Villkorsavtal/Villkorsavtal T samt Lokalt kollektivavtal vid Sveriges Lantbruksuniversitet om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning (SLU ID 2016.1.1.1-1559)

Ikraftträdande

6 §
Detta avtal gäller tills vidare från och med den 25 april 2017 och har längst samma giltighetstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal T. Uppsägningstiden är 3 månader.

Publicerad: 2021-05-02

Senast uppdaterad: 2021-05-02

Dela sidan