Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstidsavtal för doktorander m fl.

Tillämpningsområde

1 §
Avtalet gäller för doktorander, assistenter med utbildningsbidrag och amanuenser.

2 §
Lokalt kollektivavtal 2001-01-16 om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare m fl vid SLU skall i tillämpliga delar (jfr nedan under §§ 4-6) gälla även för doktorand, assistent med utbildningsbidrag och amanuens.

3 §
Angående arbetsuppgifter för doktorander, assistenter med utbildningsbidrag och amanuenser gäller vad som sägs i högskoleförordningen, 5 kap, §§ 2 och 9.

Arbetstidens längd

4 §
Den totala årsarbetstiden är densamma som för lärare m fl (jfr § 2 i lärararbetstidsavtalet)

Tjänstgöringsschema

5 §
Tjänstgöringsschema/ plan fastställs på samma sätt som för lärare m fl (jfr § 8 i lärararbetstidsavtalet). Planering av årsarbetstiden skall ske i samråd mellan arbetstagaren och verksamhetsföreträdaren och handledaren. För doktorand gäller att samrådet skall leda till en översiktlig plan över omfattning och förläggning av sådan tjänstgöring som inte avser den egna forskarutbildningen.

Avräkning av tid vid tjänstledighet och semester

6 §
Samma regler skall tillämpas som för lärare m fl (jfr § 9 i lärararbetstidsavtalet).

Tjänstgöring på obekväm tid

7 §
För schemalagd undervisning som fullgörs efter kl 18.00 eller på lördag/söndag/helgdag utgår ett lönetillägg om 75 kr per timme.

Anmärkning
För doktorander, assistenster med utbildningsbidrag och amanuenser gäller inte bestämmelserna om övertid i ALFA, 4 kap eller i § 10 i lärararbetstidsavtalet.

Publicerad: 2021-05-02

Senast uppdaterad: 2021-05-02

Dela sidan