TORSDAG 9 MARS
Kompanisalen, vid Rådhuset

Centrala Sacorådets årsmöte 2017

17:00 - 19:00

Kompanisalen, vid Rådhuset

Välkomna på årsmöte för Centrala Sacorådet, för verksamhetsåret 2017/2018. Kallelse kommer inom kort gå ut till anmälda representanter.

Årsmöte för Centrala Sacorådet i Malmö stad 9 mars, kl. 17.00 på Kompanisalen, vid Rådhuset

Förslag till dagordning för årsmötet:

1.       Årsmötets öppnande

2.      Mötets behöriga utlysande

3.      Dagordningens fastställande

4.      Mötesordförande för årsmötet utses

5.      Mötessekreterare för årsmötet utses

6.      Två justeringspersoner utses

7.      Upprop och justering av röstlängd

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016, se bilaga 1

9.      Revisorernas rapport

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.    Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, se bilaga 2

12.   Val av ordförande för kommande verksamhetsår

13.   Val av 1:e vice ordförande för kommande verksamhetsår

14.   Val av 2:e vice ordförande för kommande verksamhetsår

15.   Val av sekreterare för kommande verksamhetsår

16.   Val av kassör för kommande verksamhetsår

17.   Val av ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

18.   Val av ersättare till ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

19.   Val av en arbetsmiljösamordnare för kommande verksamhetsår

20.  Val av två revisorer för budgetåret 2017

21.   Val av en revisorssuppleant för budgetåret 2017

22.  Val av valberedning, varav en sammankallande

23.  Motioner

24.  Revidering av stadgar, se bilaga 3

25.  Övriga frågor

26.  Årsmötets avslutande

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-34 51 16