Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan i SoF Söder

Samverkansavtalet i praktiken – ett utvecklande avsnitt under Arbetsmiljödagen på Stadsområde Söder 

Onsdagen den 10 december medverkade ordföranden för Sacorådet, v. Attila Rostoványi, i ett diskussionsforum kring samverkansavtalet under Arbetsmiljödagen på SoF Söder, där chefer och fackliga företrädare från förvaltningsrådet hade samlats.

Som Sacorepresentant i Partssammansatta gruppen (PSG) och en av upphovsmännen till rådande samverkansavtal hade v. Attila Rostoványi bjudits in som utbildare, inspiratör och diskussionspartner kring samverkansavtalets möjligheter.

Med powerpointbilder från arbetsmaterialet ”Samverkan i Malmö stad” och benäget stöd av moderatorn, HR-konsult Annika Norén, lotsades deltagarna genom samverkanssystemets olika nivåer; direkt inflytande, medarbetarsamtal och APT samt representativt inflytande på enhetsnivå, verksamhetsnivå, förvaltningsnivå och skyddskommitté samt parternas olika roller.

Attila som lyssnat in åtskilliga APT-möten menade att diskussionsnivån på mötena är överraskande god och att frågor kring ekonomi, jämställdhet och arbetsmiljö ofta finns på agendan. Här kan alla komma till tals. I det representativa inflytandet, på förvaltningsnivå, är frågorna mer övergripande och centrala för verksamheten. Trots uppdelningen är det särskilt viktigt att följa upp diskussionsflödet från medarbetare till förvaltningsledningsnivå – och tillbaka. Det är medarbetarens inflytande som utgör basen för samverkanssystemet.

Någon ur förvaltningsrådet inflikade att nya medarbetare inte alltid tycks förstå sin roll i systemet. De förstår inte helheten i samverkan eller vart protokollen från APT-mötena tar vägen. Attila bekräftade påståendet, och gav exempel från sin egen tid som oupplyst nyanställd i Malmö stad. Annika Norén ansåg att ett gemensamt introduktionsmaterial vore bra för att orientera nyanställda.

En annan synpunkt från fackliga företrädare var att man kontinuerligt läste alla protokoll och hade besökt många APT-möten. Någon undrade vilka möjligheter medarbetarna har att få insyn i samverkansprotokollen. Annika svarade att de finns på SoF Söders hemsida. Däremot saknas APT-protokollen, vilket sannolikt beror på att de är alltför många. Förvaltningschef Lena Wetterskog Sjöstedt uppskattade antalet arbetsplatser med APT till cirka 100 stycken.

Under diskussionen kring olika roller i samverkan betonade HR-konsulten Annika Norén att de fackliga företrädarna är viktiga för den klokskap som förs fram i de olika frågorna. Samverkan fungerar bara om alla är delaktiga.

En röst från Förvaltningsrådet menade att de chefsrekryteringsprocesser hon deltagit i ofta varit väldigt olikartade. Annika Norén rekommenderade en dialog om hur chefsrekryteringsprocessen ska utvecklas.

Vid den fortsatta diskussionen kring olika roller i samverkan påpekade Attila att problem i första hand ska lösas på APT-nivå. Lena Wetterskog Sjöstedt betonade vikten av att samtliga medarbetare är delaktiga och framför sina synpunkter. Som chef ska man ställa frågor!

Attila tipsade om möjligheten att bjuda in adjungerande till både APT och samverkansmöte. Detta för att stimulera till nytänkande och utveckling i samverkansarbetet.

Så följde en diskussion om hur de fackliga företrädarna ser på sitt uppdrag i samverkan och på rollen som representant i förvaltningsråd samt skyddskommitté. Någon menade att det viktiga var att delta i processen och se till de anställdas bästa. Att sitta i samverkan är som en länk mellan fack, medlemmar och förvaltningsråd. Andra tyckte det var intressant med den helhetsbild man får i förvaltningsrådet.

HR-konsulten Annika Norén kastade ut frågan om de fackliga representanterna betraktar sig som en strategisk partner – för att få in bra beslutsunderlag till förvaltningschefen? Flera nickade i samförstånd.

När förmiddagen avslutades hade många viktiga frågor väckts, som inspirerande avstamp till den fortsatta Arbetsmiljödagen på Stadsområde Söder.

Publicerad: 2014-12-15

Senast uppdaterad: 2014-12-15

Dela sidan