Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.
i denna film förklaras varför Saco-S har ett tillsvidareavtal om löner och vad ett lönesättande samtal innbeär

På Högskolan Dalarna gäller individuell lönesättning som baseras på arbetsuppgifternas svårighetsgrad, ditt ansvar och ditt arbetsresultat. Även marknadsfaktorer som utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan påverka din lön. Som anställd har du rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts och vad du kan göra för att påverka den.

Lönerevision

Lönerevision sker en gång per år på hösten. Om inget annat avtalas sätts din slutgiltiga lön genom traditionell förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S föreningens fackliga företrädare. Tillhör du inte något fackförbund sätts lönen av arbetsgivaren. Chefen erbjuder dig lönesamtal i samband med lönerevision.

Som medlem i Saco-S erbjuds du att fylla i ett frågeformulär som du sänder in som underlag för den fackliga företrädare som åtagit sig att förhandla din lön. Information sänds ut i god tid till alla Saco-S medlemmar när det är dags.

Framtid

Saco-S lokalt ställer sig positiva till lönesättande samtal som förhandlingsmodell, och det pågår samtal med arbetsgivaren om och när detta kan gå att införa.            

Som med alla modeller finns det för- och nackdelar. Fördelar är att det lönesättande samtalet möjliggör för den enskilde att mer direkt påverka sin lön. Lön sätts så att säga på den nivå där de största kunskaperna om verksamheten och arbetstagarens del i verksamheten finns, det vill säga mellan lönesättande chef och arbetstagare. I den traditionella förhandlingsmodellen finns det risk att den fackliga förhandlaren hamnar för långt ifrån den enskilda medlemmens argument och därmed har för lite kunskap och information om aktuella prestationer. 

En möjlig nackdel med modellen lönesättande samtal är att bägge parter, lönesättande chef och medarbetare, måste ha tillräckliga kunskaper om lönebildning och löneutveckling. Detta kan samtidigt vändas till en fördel om båda parter är insatta i förutsättningarna och grunderna för lönesättningen.

Det finns förutsättningar för att lönesättande samtal som lönerevisionsmodell kan komma att fungera mycket bra eftersom det innebär att fackliga företrädare får andra ingångar att diskutera lönepolitik med arbetsgivaren på flera nivåer i systemet. Vår roll som facklig organisation handlar om att garantera en så rättvis lönesättningsprocess som möjligt. Detta innefattar bland annat att förhandla fram ett gemensamt löneavtal som fastställer villkoren för de lönesättande samtalen. En annan viktig del som bevakas är hur parterna skall hantera de situationer som uppstår när en enskild medarbetare inte kommer överens med sin chef i det lönesättande samtalet. I sådana situationer kommer naturligtvis Saco-S som facklig organisation att finnas till hands för sina medlemmar för råd och stöd. Saco-S har möjlighet att ta över "samtalet" och ta ärendet vidare i en facklig förhandling.

Modellen ställer först och främst krav på våra chefer. Dessa måste vara tydliga i sin kommunikation med medarbetare och i utvecklingssamtalet lägga grunden för det lönesättande samtalet. Det lönesättande samtalet måste upplevas som trovärdigt och baserat på individens prestationer i förhållande till lönekriterier och de mål som stipulerades i utvecklingssamtalet. När vi väl går in i denna modell kommer noggrann uppföljning och kontroll vara A och O från fackliga företrädares sida.

Publicerad: 2016-05-23

Senast uppdaterad: 2016-05-23

Dela sidan