Hoppa till huvudinnehåll

Vad sysslar vi med?

Såhär dags på året närmar vi oss slutet på verksamhetsåret för Saco-föreningen. Den 24 april har vi årsmöte och då börjar ett nytt verksamhetsår. Inför årsmötet redovisar vi vad vi gjort under året, men jag tänkte ändå ta upp några punkter redan nu, för att förklara och beskriva några delar av den fackliga vardagen.

RALS - vad hände?
Lönerevisionen avslutades före årsskiftet och nu har vi börjat diskutera årets revision och framtiden, precis som det brukar vara. Men den här gången har det i efterhand kommit ovanligt mycket frågor och kommentarer från er medlemmar, kanske på grund av att vi gick ut med ett extra nyhetsbrev mitt under pågående revision och uppmanade er att bli oeniga om chefen hänvisade till pott eller utrymme. Så vad hände egentligen? Varför ville vi att ni skulle bli oeniga?
Huvudskälet var att vi ville tydliggöra för SLU att det fanns en allmänt spridd missuppfattning hos cheferna att det fanns en pott som skulle fördelas. I efterhand kan vi konstatera att budskapet gick hem och vi har nu påbörjat diskussioner med SLU om hur hela RALS-processen kan utvecklas framöver.

Vi får också höra att en del prefekter säger att vi aldrig förhandlade några löner vid oenighetsförhandlingarna. De prefekter som säger det förstår sannolikt inte fullt ut vad det innebär att "förhandla". Samtliga som blev oeniga förhandlades, dvs vi tittade gemensamt på löneutvecklingen, nuvarande lön, prefekten fick redogöra för hur medlemmen presterar på jobbet och slutligen varför medlemmen skulle ha den föreslagna lönen. I en del fall yrkade vi på högre lön, om vi inte tyckte att prefektens resonemang höll. Ibland accepterade prefekten vårt resonemang  och andra gånger accepterade vi prefektens argumentation.

Det är så förhandlingar fungerar. Man lyssnar på varandras argument och försöker enas. Och så fungerade även oenighetsförhandlingarna.

Ersättning för obekvämt fältarbete
Just nu pågår helt andra diskussioner/förhandlingar. Institutionen för akvatiska resurser lämnade Fiskeriverket och blev en del av SLU för åtta år sen och som vid all så kallad verksamhetsövergång så fortsätter man att följa sina gamla kollektivavtal under ett år efter övergången. Tanken är att man ska ha ett år på sig att se över befintliga kollektivavtal och att eventuellt göra ändringar om det behövs för att passa in den nya verksamheten i de kollektivavtal som finns på den mottagande myndigheten. För Akvatiskas del fortsatte man därför under första året på SLU att följa det specialavtal som man hade på Fiskeriverket och som framförallt reglerade ersättning för resor och fältarbete. Så långt var allt i sin ordning. Men oavsett om befintliga avtal på den mottagande myndigheten ändras eller ej så ska den flyttade verksamheten börja följa den mottagande myndighetens kollektivavtal när ett år har gått. Så blev det inte. Istället valde SLU att fortsätta betala ut ersättning enligt ett inte längre existerande kollektivavtal. Det har skapat en del problem genom åren.

Nu är vi äntligen på gång på allvar med att reda upp i röran. Rent principiellt handlar det dels om arbetstider och dels om ”obekvämlighet” vid en del förrättningar (både arbete och övernattning) och detta måste regleras var för sig på ett sätt som fungerar med befintliga avtal, och dessutom på ett sätt som fungerar för hela SLU. Dessutom är det fyra parter som ska komma överens – tre fack och en arbetsgivare. Förhandlingar och diskussioner pågår och tack vare att SLU har hyrt in rutinerad kompetens utifrån så tror jag faktiskt att vi kommer att ro detta i hamn före sommaren. Men det är många delar och när alla parter väl är överens så måste allt formuleras i avtal på ett sätt så det inte går att missförstå. Och dit har vi inte kommit än. Vi återkommer med mer detaljer så snart vi har nåt konkret att berätta.

"Jag vill ha hjälp av facket!"
Det här är nog den vanligaste kommentaren när medlemmar kontaktar oss. Ibland får man hjälp men ibland blir vårt svar "Tyvärr, det här är inte en facklig fråga" och ibland med tillägget "...för oss lokalt förtroendevalda. Kontakta ditt förbund".
Det som ofta förvirrar är att för Saco-medlemmar är "facket" två helt olika saker. Ett förbund som man är medlem i och en lokalförening som man representeras av vid lokala förhandlingar.

Du som får utskick från Saco-föreningen vid SLU är medlem i ett fackförbund, exempelvis Naturvetarna, SULF, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Veterinärförbundet, osv. Alla dessa förbund har gått samman i en central förhandlingskartell som kallas Saco. Och på SLU innebär det att alla som är medlemmar i ett Saco-anslutet fackförbund representeras av Saco-föreningen vid SLU i nästan alla fackliga frågor. Men inte alla! Vilka frågor tar vi hand om och vilka frågor är inte våra?

En enkel grundregel är att vi hanterar frågor som rör förhållandet mellan dig som privatperson och SLU, vilket möjligen låter konstigt. Typiska exempel på sånt som vi ska lägga oss i är lön, semester, ersättning vid tjänsteresa och anställningsform, alltså vilka ersättningar SLU ska betala dig för ditt arbete och hur länge du ska vara anställd. Allt detta sammanfattas i MBL som "anställningsförhållanden". Därför är det också vi lokalt som ska hantera förhandlingar om övertalighet, uppsägningar, osv. Andra frågor som vi ska hantera lokalt rör "arbetsförhållanden" och dit räknas exempelvis dina arbetstider och hur arbetet är organiserat eftersom det kan påverka arbetsbelastning och risken för stress.

Däremot ska vi aldrig ha synpunkter på själva innehållet i arbetet. I Medbestämmandelagen står det uttryckligen att verksamhet som är av "vetenskaplig natur" är undantagen från "lagens tillämpningsområde såvitt avser verksamhetens mål och inriktning". Vi ska inte lägga oss i om SLU vill ändra ämnesindelning, slå ihop ämnesområden, ändra innehållet i utbildningsprogram, bedriva viss verksamhet eller ej, osv. Däremot ska vi bevaka om sådana förändringar kan tänkas påverka anställnings- och arbetsförhållanden för våra medlemmar, exempelvis arbetsbelastningen, vilket är nåt helt annat.

En annan gränsdragning som man kan använda är att vi normalt bara ska hantera frågor som regleras i kollektivavtal eller i arbetsrätten. Vi är varken nån sorts interna poliser eller internrevision så det är inte vår uppgift att kontrollera att SLU följer sina egna interna regelverk. Dessutom ska vi inte hantera det som av förbunden centralt kallas "individärenden", dvs ärenden där det i värsta fall kan handla om att en medlem i en tvist ställs mot en eller flera andra medlemmar. I det läget är det de centrala förbundens ombudsmän som ska hantera det hela. Vi som är lokalt förtroendevalda skulle annars riskera att hamna i situationer där vi skulle tvingas företräda medlemmar mot medlemmar.
 
När du behöver hjälp och stöd, kontakta först oss lokalt valda kollegor. Men bli inte förvånad om vi ibland hänvisar till medlemsjouren på ditt förbund. Det betyder bara vi bedömer att ditt ärende sköts bättre av ombudsmännen på ditt förbund och att de har bättre kompetens i dessa frågor än vi har.
Och om frågan gäller arbetsmiljön - prata med ditt skyddsombud!

Jag hoppas vi ses på årsmötet den 24 april!

Lars Lundqvist
Ordförande Saco-föreningen vid SLU

 
PS. Om ni inte har något skyddsombud på din enhet men du har synpunkter på arbetsmiljön - varför inte bli skyddsombud, du själv? DS.

Publicerad: 2019-04-04

Senast uppdaterad: 2021-05-24

Dela sidan