Verksamhet

Nedan presenteras referat från våra styrelsemöten. Använd flikarna till vänster för att läsa till exempel protokoll från årsmöten, medlemsinfo och presentation från enkätresultat osv.

MEDLEMSINFO SOMMAREN 2022

Hej alla medarbetare!
Semesterperioden närmar sig med stormsteg och trots att de privata aktörerna inte signalerat om samma kris och nedstängda kliniker med dygnet-runt-vård som i fjol, så väntar tyvärr ytterligare en kritisk situation på sina håll inom vår organisation. Den lokala SACOföreningen har varit tydliga mot arbetsgivaren att det kommer krävas en tydlig prioritering från arbetsgivarhåll om vilka sjukdomsfall som ska hanteras, både inom akutsjukvården på obekväm tid men även planerad verksamhet och tjänster då de totala resurserna inte bedöms räcka till. Ansvaret för arbetsmängden skall inte falla ned på enskilda medarbetares ansvar och personliga legitimation.

Vi vill inför sommaren på nytt påminna om att tillbudsanmäla tunga arbetspass som medför trötthet och/eller stressade situationer. Vi vill även uppmana medarbetare att tillbudsrapportera tillfällen och/eller perioder av hög belastning som orsakar en känsla av otillräcklig återhämtning mellan arbetspass/arbetsperioder.

Ibland kan det vara svårt att värdera upplevelsen av trötthet och bristande återhämtning eftersom denna kan vara högst individuell, då kan det vara bra att ha några referenspunkter att jämföra mot. Ett arbetspass på svensk arbetsmarknad är i normalfallet 8h, och varje återhämtningsperiod mellan två arbetspass är reglerat till krav om minst 11h sammanhängande vila. För varje period om 7 dagar skall den sammanhängande vilan/återhämtningen (veckovilan) vara minst 36h mellan arbetsperioder alternativt att man arbetar maximalt 11 dagar i sträck och därefter har minst 72h (3 dygns) sammanhängande ledighet. Sammanfattningsvis kan man säga, att möjligheten till återhämtning skall balanseras mot arbetsbelastningen – hög belastning kräver längre helt enkelt längre återhämtningsperioder för att skapa en långsiktig hållbarhet och undvika en kumulativ utmattningseffekt för den anställde.

Vi vill också påminna medarbetare om att det är viktigt med god acceptans och respekt mot varandra inom arbetsgrupperna, detta är särskilt viktigt i dessa kritiska perioder med hög belastning och risk för personalbrist. Vi måste vara medvetna om att vi alla kan ha olika nivåer för vad vi mäktar med just för tillfället – och det måste vara accepterat inom personalgruppen att medarbetare säger stopp och sätter gränser, detta får inte utgöra en grund till irritation och osämja inom arbetsgrupperna. Med en ökad medvetenhet kring detta, hoppas vi att risken för gnissel inom arbetsgrupperna minskar. Vi måste komma från en kultur (som kanske är generell inom branschen?) där enskilda medarbetare anstränger sig allt hårdare för att hålla ihop och mäkta med arbetet, med hänsyn till skuldkänslor mot de närmsta kollegorna. Än så länge är veterinärer personligt ansvariga för den vård som ges, trötthet och utmattning äventyrar både patientsäkerheten men även arbetsmiljöriskerna ökar påtagligt med bl.a. den mängd bilkörning som vårt arbete ofta innebär. Vi är alla anställda och när resurserna inte längre räcker till, så är det därför arbetsgivarens ansvar att lösa verksamheten – eller helt enkelt stå upp för att organisationen inte längre kan lösa uppdraget! Börjar hjulen snurra för snabbt – se till att stanna upp och dra i handbromsen i tid!

Vi vill inför denna sommar även vara särskilt tydliga med innebörden av att vara personligt ansvarig för den vård som ges. Vårdansvaret följer av legitimationen och kan inte i dagsläget övertas av någon annan – varken medarbetare eller arbetsgivare. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet (och även skyldighet) att avböja att behandla en patient där du bedömer att du saknar tillräcklig kompetens för det aktuella fallet.

Rätten till semester
Som anställd har man laglig rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet (semester) under semesterperioden (1/6-31/8). Vi har tillsammans med arbetsgivaren tagit fram några olika lösningar med ersättningar som plåster på såren för den/de som gör olika typer av avsteg från sin semesterrätt.

Under sommaren 2021 återkallades en hel del beviljad semester, de flesta på (mer eller mindre) frivillig basis. Det är viktigt att känna till att semesterrätten är väldigt stark till förmån för arbetstagarens sida, under 2022 finns inte heller möjlighet för arbetsgivaren att åberopa Covid-19 som orsak till att återkalla semester. Detta betyder att arbetstagaren har väldigt långt gången rätt att bibebålla sin beviljade semester, och en eventuell beordring/återkallande av semester bör därför granskas i efterhand. Viktigt att känna till är också att en semesteransökan anses beviljad om den inte avslagits 2 månader innan semesterperiodens början. Om en medarbetare beordras till arbete under sin semester utan juridisk grund, så kan det vara tal om skadestånd till förmån för arbetstagaren och den fackliga organisationen. Som arbetstagare har man även juridisk rätt till ersättningar för de eventuella merkostnader som beordringen innebär. Skulle det vara så att ni skulle beordras in under er semester så rekommenderar vi därför att ni informerar oss om detta. För den som frivilligt går med på att flytta eller återkalla sin beviljade semester finns förhandlad ekonomisk kompensation för detta på plats.

Vi har även arbetat för att ta fram överenskommelser om ekonomisk kompensation för de medarbetare som frivilligt väljer att avstå delar av sin lagstadgade semesterrättighet redan i planeringsskedet för sommarsemestern. Att frivilligt avsäga sig sin lagstadgade semesterrätt är en stor uppoffring från arbetstagarens sida, och vår ståndpunkt är att det skall värdesättas högt - vilket också ska visas i ersättningsnivåerna. På plats finns även extra ersättningar för tfveterinärer samt extra ersättningar för långa resor in i angränsande beredskapsområden.

Alla överenskommelser om extra ersättningar inklusive villkoren för dessa, finns publicerade på Dv-magasinets förstasida under gula fliken – länk här. Skulle det uppstå några frågetecken kring ersättningarna kan ni via länken ovan ta del av vad som är överenskommet med arbetsgivaren samt vilka villkor som gäller för respektive ersättning. Skulle det ändå uppkomma några frågor är ni välkomna att höra av er, så ska vi göra vårt bästa för att reda ut saken.

Kort info om Lönerevisionen – RALS 2021
De flesta ska nu ha fått sina nya löner utbetalda efter 2021 års lönerevision, inklusive retroaktivitet från oktober. Kontrollera era lönespecifikationer och hör av er om något inte stämmer. Lönerevisionsprocessen fortgår kontinuerligt och för tillfället pågår hantering av de fall där chef och medarbetare inte funnit överenskommelse om ny lön, så kallad oenighet. Våra representanter och HR diskuterar just nu formerna för hur oenighetsprocessen ska gå till efter vilket hanteringen av de enskilda oenigheterna förhoppningsvis snart ska kunna gå vidare. Om du och din chef inte kommit överens skriftlig om ny lön och du inte varit i kontakt med oss om det tidigare eller om något annat är oklart om din lönerevision, hör av dig till oss.

Till sist – även denna sommar har vi veckovis avstämning med regionledningen under hela sommaren och vi finns tillgängliga via mail/telefon hela sommaren – tveka inte att höra av er om ni behöver stöd eller råd.

Vi önskar er alla en fin sommar och skön semesterledighet!
Styrelsen SACO-Dv

500.png

Publicerad: Tisdag 2 nov 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 2 nov 2021