Hoppa till huvudinnehåll

Lagar och avtal

Här finns många av de lagar, avtal och föreskrifter som gäller på det kommunala området. Här hittar du även vårt lokala avtal Samverkan Göteborg och en del litteraturtips.

Lagar

Arbetsmiljölagen AML
Grunden i arbetsmiljölagstiftningen finns i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag.

Arbetsmiljöförordningen (AMF)
Arbetsmiljöförordningen innehåller bland annat kompletterande regler vad gäller skyddsombudsverksamheten.

Arbetstidslagen (ATL)
Arbetstidslagen är en skyddslagstiftning och ska därför förhindra arbetstagare från överansträngning och uttröttning.

Medbestämmandelagen (MBL)
Lagen handlar om medbestämmande i arbetslivet och den reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna reglerar bland annat rätten för arbetstagarna att organisera sig och rätten att förhandla verksamhetsförändringar.

Förtroendemannalagen (FML)
Lagen reglerar facklig förtroendemans ställning och skydd på arbetsplatsen. Skyddsombud skyddas även av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

Diskrimineringslagen
Ur ett arbetsmiljöperspektiv är lagen relevant utifrån att arbetsplatsen ska vara öppen och inkluderande för alla och att ingen ska bli sämre behandlad på grund av de 7 diskrimineringsgrunderna.
Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)
Förordningen innebär att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Föreskriften reglerar kunskapskrav, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
Förordningen reglerar arbetsgivarens ansvar gällande arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver både förebygga arbetsskador och ge generell arbetsanpassning men också individuell. I både förebyggande syfte och när en skada uppstått. Rutiner för detta ska tas fram i samverkan där skyddsombud deltar.

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
Föreskriften omfattar utformningen av arbetsplatsen, gällande exempelvis ventilation, inredning och utrustning.

AFS 2012:2 Belastningsergonomi
Föreskriften omfattar hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
Föreskriften omfattar utformning av arbetsplatsen, utbildning, säkerhetsrutiner för att förebygga hot och våld.

Kollektivavtal

Huvudöverenskommelse (HÖK)
HÖK är ett centralt kollektivavtal på nationell nivå och är en överenskommelse mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Detta innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor och förslag på lokalt löneavtal.

Allmänna bestämmelser (AB)
Allmänna bestämmelser är en del av HÖK.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76/LAFF 76)
Kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet kompletterar lagen om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö
Avtal om samverkan och arbetsmiljö (2017) är ett centralt kollektivavtal på nationell nivå tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet reglerar hur samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund ska fungera.

Litteraturtips

Arbetsrätt
Samling av aktuella lagtexter gällande arbetsrätt som ges ut varje år av Lars Åhnberg AB.

Arbetsmiljö
Samling av aktuella lagtexter gällande arbetsmiljö som ges ut varje år av Lars Åhnberg AB.

Skyddsombuds- och arbetsmiljö- ombudsrätt
Jur. dr. Maria Steinberg beskriver på ett lättillgängligt sätt olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val och rättsskydd.

Vad är diskriminering? - En facklig handbok
En facklig handbok om diskriminering utgiven av Offentliganställdas förhandlingsråd där flera Sacoförbund är medlemar.

Hemsidor

Arbetsmiljöverket
Tillsynsmyndighet för arbetsmiljön på arbetsplatser. På deras hemsida finns kontaktuppgifter, lagar, förordningar och föreskrifter samt guider och information gällande arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket har också en rådgivningstelefon där du som lokalt förtroendevald och skyddsombud kan ringa för råd i arbetsmiljöfrågor.

Sunt arbetsliv
En organisation som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Här finns mycket information om arbetsmiljöarbete bland annat OSA-kompassen som ger en introduktion till den nya föreskriften om organisatorisk och sociala arbetsmiljö.

Prevent
Privata näringslivet motsvarighet till Sunt arbetsliv, använd därför Sunt arbetsliv i första hand. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK. Här finns tips och information om arbetsmiljöarbete.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
En arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner. Här går det att finna arbetsgivarinformation gällande arbetsmiljö och centrala kollektivavtal.

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sacos hemsida går det att hitta mycket information om Sacos arbete. På Sacos hemsida kan du också hitta information om Sacos medlemsförbund och länkar till deras hemsidor.

Publicerad: 2013-09-13

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Dela sidan