Nytt från CSG 131017

CSG denna dag ägnades i huvudsak åt två frågor, ”Uppföljningsrapport 2” samt ”Ny bolagsstruktur”-

Publicerad: Onsdag 13 nov 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

Den mest innehållsrika dragningen gällde förstås uppföljningsrapporten där ett stort antal kvalificerade tjänstemän ställde upp och föredrog de olika områden rapporten innehåller. CSG-rapporten fokuserar främst på de områden som har bäring på Sacos områden. Uppföljningsrapport 2 inleddes med en sammanfattande bedömning:

Omvärlden fortsatt osäker – men förväntningar om en bättre utveckling under hösten och nästa årHelhetsbedömningarna för stadens ekonomiska situation både i år och nästa år är i huvudsak enligt vad som sas i vårasBudget 2014 bygger på att det finns ett överskott i år som kan bidra till finansieringen av underskottet 2014

Nettokostnadsutveckling och personalvolymsutveckling har minskat något sedan 2012.

Avseende rekryteringar informerades att fler rekryteras på heltid och fler vikarier får månadsanställning istället för timanställningar. Sammantaget är det färre chefsrekryteringar, undantaget grundskolan där det hittills rekryterats 34 rektorer och enhetschefer. Det är dubbelt så många som inom ordinärt boende som har näst flest rekryteringar.

7 av 10 SDN resp 9 av 20 fackförvaltningar rapporterar om ansträngd arbetsmiljö för medarbetare och chefer - förbättringsarbete pågår

Sjukfrånvaron forsätter att öka något, det konstateras att kvinnor har en betydligt högre sjukfrånvaro än män (7,4 % -4,6 %). Saco anar att det finns ett mörkertal i rapporteringen och att arbetsmiljöläget kan vara mer ansträngd än vad som beskrevs i uppföljningsrapporten.

På SDN-sidan visar resultatet t o m augusti +60 mkr mot budget (0,5%). Tre nämnder har en negativ avvikelse. Nämndernas prognos (-50 mkr) är i stort sett lika med budgeterat. Två nämnder har en negativ prognos mot budget. Nettokostnadsutvecklingen har dämpats, framför allt inom IFO.

För facknämnderna redovisas att utfallet t o m augusti är +162 mkr mot budget (ca 2 %). Helårsprognosen (-56 mkr) är i stort sett lika med budget och det finns ett visst utrymme för ett mer positivt resultat än nämnders helårsprognoser i augusti.

Presentationen av uppföljningsrapport 2, del 1 och 2, kan du hitta i Notesdatabasen "Arbetsgivarfrågor"- Central Samverkansgrupp.

På punkten "Rapport från Avtalsrådet", en partssammansatt grupp som har till uppgift att bevaka efterlevnad av Samverkansavtalet, lämnade Johanna Hasselgren och Eva Holmén

(Lärarförbundet)bl.a. en rapport av sitt arbete med framtagandet av nya stöddokument för partssamverkansarbetet, uppdaterade mallar för kallelser till LSG/FSG samt checklistor och begreppsförtydliganden.

Bengt Delang informerade återigen om åtgärder i samarbete med polis och andra aktörer när det gäller den senaste tidens oroligheter och skjutningar i Göteborg.

Helen Torstensson föredrog kommande upplägg för genomförande av Medarbetar- och chefsenkäten 2014. Genomförande perioden 27/1 – 28/2 (vecka 5 – 9) och resultatredovisning sker under april månad.

Lisskulla Lindström redovisade resultat av den fråga angående arbetsmiljön som ställts till Stadens förvaltnings- och bolagschefer. "Vilken är Er Förvaltnings-/Bolags viktigaste arbetsmiljöfråga?" Sammanställningen visar att arbetsbelastning, stress och brist på återhämtning låg högt bland svaren. Chefers och medarbetares förutsättningar till en bra arbetsmiljö samt ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Lisskulla påpekade att samtliga lyft vikten av arbetsmiljöarbetet och att frågan ställts är en tydlig signal om prioritet. Saco menar att svaren i sig ger en indikation om att utbildning inom området är av största vikt.

Johanna Hasselgren, chef arbetsrätt och förhandling, föredrog hur arbetsgivaren ser på hanteringen av frågor enligt kollektivavtal Samverkan Göteborg i förhållandet CSG, Stadsledningskontoret och andra förvaltningar. Frågan kommer att diskuteras vidare i Avtalsrådet och redovisas i CSG.

Johanna Hasselgren föredrog också underlag till fortsatt diskussion kring arbetsrättsliga aspekter gällande pågående arbete med ny bolagsstruktur i Göteborgs stad.

Därefter redovisade Hans Olsson underlag som kommer att presenteras Kommunstyrelsen "Ny bolagsstruktur".

I huvudsak föreslås en moderkoncern (Göteborgs Stadshus AB, f.d. GKF AB) med underliggande bolagskluster, Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism, Hamn och Kollektivtrafik. För de fackliga organisationerna är förstås frågor som berör arbetsrättsliga och personalpolitiska aspekter generellt intressanta i samband med bildandet av ny bolagsstruktur. Det rör bl.a. avtal om "arbetsgivarsservicesamverkan" mellan kommunen och enskilda bolag, kollektivavtal om samverkan (hantering av MBL- och arbetsmiljöfrågor)och facklig representation i kommande styrelser. Hela dokumentet kommer att finnas i Notesdatabasen "Arbetsgivarfrågor"- Central Samverkansgrupp.

Rekryteringsarbetet av direktör för kommande moderkoncern pågår alltjämt.

Eva Stockfelt