Revisorsrollen

Att vara revisor innebär att granska AF:s verksamhet och räkenskaper. Revisorer väljs årligen.