Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgarna är de interna reglerna för Akademikerföreningen på Scania. För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten. Besluten skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 1   NAMN OCH ÄNDAMÅL
Föreningens namn är Akademikerföreningen vid Scania CV AB.
Föreningens ändamål är att värna medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Föreningen skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan samt förmedla information till medlemmarna i fackliga och andra till arbetet relaterade frågor. Föreningen för de lokala förhandlingarna med företaget och upprätthåller gällande centrala kollektivavtal där Sveriges Ingenjörer är part.

§ 2    ORGANISATION
Föreningen är en lokalavdelning till Sveriges Ingenjörer och handhar förbundets lokala verksamhet.
Föreningens verksamhet utövas av föreningsmöte, styrelse, kontaktmän och tillfälliga arbetsgrupper samt genom representanter i organ för facklig verksamhet inom och utom företaget.

§ 3   MEDLEMSKAP
Rätt till medlemskap i föreningen har medlem i Sveriges Ingenjörer, och medlem i vid varje tidpunkt med Sveriges Ingenjörer samverkande akademikerorganisation (Sacoförbund), som är anställd vid enheter av Scania och dess dotter- och intressebolag i Södertälje eller som administreras av Scanias personalavdelning i Södertälje. Medlemskap i AF är avgiftsfritt. Avgift betalas till respektive SACO förbund. Se § 10 för hur AF bedrivs ekonomiskt.

§ 4   VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 5   FÖRENINGSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall hållas före den 15 mars varje år.
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller senast 30 dagar efter det att minst en tiondel av föreningens samtliga medlemmar skriftligen så begärt i framställning till styrelsen.
Styrelsen skall skicka ut kallelse, dagordning och handlingar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte. I kallelsen skall angivas de ärenden som i huvudsak skall behandlas. Beslut kan fattas endast i de ärenden som upptagits i kallelsen. Medlem som önskar visst ärende behandlat på årsmötet skall anmäla detta till styrelsen före januari månads utgång.

VID ÅRSMÖTET SKALL FÖLJANDE FRÅGOR BEHANDLAS:
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Fråga om behörig utlysning.
3. Styrelsens berättelse för verksamheten under föregående verksamhetsår.
4. Revisorernas berättelse.
5. Styrelsens ansvarsfrihet.
6. Övriga frågor
Vid extra årsmöte skall de ärenden behandlas som väckts av styrelsen eller medlem.
Röstning vid föreningsmöte sker öppet såvida inte annat begärs. Varje närvarande medlem äger en röst. Vid lika röstetal sker förnyad diskussion med omröstning; vid fortsatt lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder.
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid beslutsfattande föreningsmöten och förvaras på betryggande sätt.

§ 6   STYRELSE
Styrelsen leder föreningens verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, och övriga ledamöter. Styrelsen skall alltid bestå av minst sju förtroendevalda ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och förhandlingsdelegation.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst två gånger per kvartal, eller när minst hälften av ledamöterna så begär.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av mötets ordförande och förvaras på betryggande sätt.
Styrelsen är beslutsför om minst fyra röstberättigade ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
Icke förtroendevald har ej rösträtt och ej heller mandat att vid förhandlingar representera medlemmar eller föreningen.

§ 7   VAL
Skriftligt val av ordförande, övrig styrelse och revisorer samt valnämnd för kommande verksamhetsår sker senast i november månad.
Om behov föreligger äger styrelsen rätt att begära skriftligt fyllnadsval.

§ 8   VALNÄMND OCH REVISORER
Styrelsen äger rätt att föreslå valnämnd. Valnämnden skall bestå av minst 3 ledamöter varav en sammankallande. Valnämnden skall förbereda val av funktionärer enligt § 7. Förslag skall vara så utformat att strykningar och tillägg kan göras. Innan förslag utformas bör samtliga medlemmar tillfrågas huruvida intresse att kandidera föreligger.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av revisorer. Två ordinarie revisorer och en suppleant skall finnas.

§ 9   KONTAKTPERSONER OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Kontaktpersoner skall finnas för varje avdelning inom verksamhetsområdet som styrelsen finner relevant. Styrelsen bestämmer antal kontaktpersoner och utser dessa.
Styrelsen utser de övriga funktionärer som anges i § 2 och som inte utses genom skriftligt val.

§ 10   EKONOMI
Föreningens kostnader täcks av bidrag från Sveriges Ingenjörer och föreningens kostnadsställe hos företaget.
Ansvarig för föreningens kostnadsställe är föreningens ordförande.
Föreningens konton tecknas av de ledamöter som styrelsen utser, var för sig.

§ 11   STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Besluten skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och biträdas av minst tre fjärdedelar av antalet närvarande medlemmar.
Tidpunkten för upplösningen och hur föreningens tillgångar skall disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet vid det årsmöte då det sista beslutet att upplösa föreningen fattas.

§ 12   TVIST
Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar skall överlämnas till Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse för beslut.

Stadgarna i PDF

Publicerad: 2024-06-10

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Dela sidan