Arbetsmiljö

Balans mellan krav och resurser samt tillräcklig återhämtning är grunden till en hälsosam arbetsbelastning. En attraktiv och lämpligt utformad arbetsplats främjar medarbetarens trivsel, hälsa, motivation och därmed prestation.

Hälsosam arbetsbelastning

Det ska finnas tid att regelbundet ta upp frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö, för att tidigt fånga signaler på ohälsa. Återhämtning under arbetstid, i form av kortare fysiska och mentala pauser, ska både möjliggöras och uppmuntras. För att förebygga risker anser AF att:

  • Alla tillbud och olyckor avseende organisatorisk och social arbetsmiljö ska rapporteras och följas upp.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljörond ska genomföras årligen.
  • Skyddsrond för digital arbetsmiljö bör införas. 

Ändamålsenliga arbetsplatser

Arbetsplatsen ska ha tillräckligt med utrymme, konferensrum, tysta rum, toaletter, rätt luftkvalitet, tillgång till lagad mat samt personalutrymmen för återhämtning och reflektion.  Synen på var arbete kan utföras ska vara flexibel, samtidigt som en god arbetsmiljö säkerställs.

Värna integritet i arbetslivet

Vid aktiviteter som riskerar att kränka medarbetare, såsom slumpvisa drogtester, övervakning och bakgrundskontroller ska den personliga integriteten värnas. Fokus bör ligga på förebyggande istället för kontrollerande aktiviteter. Intrång i integritet ska vägas mot förväntad effekt.