Arbetsmiljö

En attraktiv och lämpligt utformad arbetsplats, med balans mellan krav och resurser främjar medarbetarens trivsel, hälsa, motivation och därmed prestation.

Hälsosam arbetsbelastning

Det ska finnas tid för dialog om balans mellan förväntningar och resurser. Medarbetare ska känna till vilka arbetsuppgifter och projekt som prioriteras. Återhämtning under arbetstid, i form av kortare pauser, ska möjliggöras och uppmuntras.

Förbättrad rapportering och uppföljning

För att rätt förebyggande åtgärder ska kunna tas ska alla tillbud och arbetsskador kopplade till psykisk ohälsa, samt kränkande särbehandling och trakasserier, rapporteras och följas upp. Dessutom bör skyddsronder för digital arbetsmiljö införas.

Riktlinjer för gränslöst arbete

Gränslöst arbetsliv i form av tid och plats, upplevs ofta positivt av medarbetare. Risken är dock att möjligheten till återhämtning minskar. Det ska finnas riktlinjer för medarbetares tillgänglighet.

Återhämtning vid övertid

Medarbetaren ska själv kunna välja om övertid ska tas ut i tid eller pengar. Övertidsarbete ska kunna följas upp, oavsett om medarbetare har rätt till övertidsersättning eller inte.

Ändamålsenliga och trivsamma arbetsplatser

Effektivt arbete kräver en arbetsplats med tillräckligt utrymme, konferensrum, tysta rum, toaletter, rätt luftkvalitet, tillgång till lagad mat samt utrymmen för återhämtning och reflektion.