Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö, oavsett arbetsplats, samt balans mellan krav och resurser främjar trivsel, hälsa, motivation och därmed prestation.

Hälsosam arbetsbelastning

Medarbetare ska involveras i en dialog om balans mellan förväntningar och resurser, med möjlighet att påverka situationen. Medarbetare ska känna till vad som är prioriterat. Återhämtning under arbetstid, i form av pauser, ska möjliggöras och uppmuntras.

Flexibelt arbetsliv

Flexibelt arbetsliv i form av tid och plats, upplevs positivt av många. Distansarbete ska vara en del av normalläget för var arbete utförs.
Den fysiska såväl som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska säkerställas oavsett var arbetet utförs. Att det finns möjlighet till
återhämtning och riktlinjer för tillgänglighet är en förutsättning.

Arbetsplats hemma

Leasing eller bidrag till utrustning, såsom arbetsstol och höj- och
sänkbart skrivbord ska erbjudas för att säkerställa en hälsosam och
ändamålsenlig hemarbetsplats. Kunskap och stöd i frågor som
ergonomi, digitalt arbete, samarbete på distans och tidiga signaler på ohälsa måste öka.

Attraktiva och funktionella kontor

I den nya mixen av kontorsnärvaro och distansarbete måste kontoren anpassas för att vara ändamålsenliga, säkra individens effektivitet och välbefinnande, samt främja kreativitet och samarbete. Det måste finnas tillräckligt utrymme med områden för kreativt arbete och lagarbete, konferensrum, tysta rum och platser för återhämtning och reflektion.

Digital arbetsmiljö

En bra och användarvänlig digital arbetsmiljö bidrar till en attraktiv arbetsplats och minskad stress. Skyddsronder för digital arbetsmiljö bör införas och tillämpas.