Redo för framtiden

Det ska finnas förutsättningar att arbeta och utvecklas i linje med Scanias transformation. Det kräver att medarbetare involveras i nya arbetssätt och tekniker samt får god förståelse för efterfrågan och behov hos kunden.

Förstå kunden

Alla medarbetare behöver förstå kundens behov och få återkoppling på arbetsresultat både från interna och externa kunder. Det ska finnas tid och nätverk för en kontinuerlig dialog då våra kunder och deras behov förändras över tid.

Nya arbetssätt

För att lyckas med omställningen till nya arbetssätt behöver medarbetarna ges rätt verktyg och förutsättningar att vara innovativa, pröva nya arbetssätt och utmana områden där vi kan förbättra oss.

Chefer behöver få stöd och utrustas med rätt verktyg för att leda förändringen.

Inkluderande omorganisationer

Scania ska ha enhetliga och kända processer för omorganisation med målet att utveckla nuvarande medarbetare. Vid organisationsförändringar ska fack och anställda involveras i ett tidigt skede. Processerna måste vara skalbara för att kunna hantera förändringar av olika storlek.