Kompetens

Att tydligt kommunicera Scanias framtida kompetensbehov och ge goda förutsättningar till kontinuerlig kompetensutveckling bibehåller medarbetarnas attraktivitet på arbetsmarknaden

Rätt förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling
Det ska finnas förutsättningar, samt möjlighet att avsätta tid, för kompetensutveckling inom ordinarie arbetstid. Ett mål för tid avsatt till
kompetensutveckling ska sättas, och kunna följas upp, både per medarbetare och på övergripande företagsnivå.

Medarbetares kompetensutveckling och utvecklingsplan ska dokumenteras kontinuerligt och bli mindre beroende av organisationsförändringar och chefsbyten.

Kompetensutveckling kopplad till Scanias kompetensbehov
Det framtida kompetensbehovet i verksamheten och kopplingen till
företagets strategiska mål ska kommuniceras. Medarbetare ska av
sina chefer uppmuntras att utveckla sin kompetens i linje med Scanias
nuvarande och framtida behov. Aktuellt och relevant utbud av kompetensutveckling ska erbjudas genom hela karriären. Kunskapsutbyte
kollegor emellan ska underlättas, uppmuntras och värdesättas.

Tydlighet i klassificering, karriärutveckling och karriärvägar
Karriärvägar för samtliga verksamhetsområden ska finnas beskrivna.
Medarbetare ska känna till hur deras tjänst är klassificerad i förhållande till andra tjänster. Plan och krav för nästa steg inom karriärvägen
ska tydliggöras och följas upp under utvecklingssamtal. Steg mellan
karriärvägar ska uppmuntras.

Vid rekrytering ska karriärsteg, karriärvägar och tjänstens klassificering tydligt framgå i annonsen. Globala karriärmöjligheter inom koncernen ska vara allmänt kända.

Rådgivning inom karriär och kompetens
Rådgivning och stöd inom karriär, kompetensutveckling och kompetensskifte ska erbjudas kopplat till Scanias behov. Detta för att ta till
vara på medarbetares kompetens och vilja att stanna kvar och utvecklas
inom Scania.