Kompetens

Att tydligt kommunicera Scanias framtida kompetensbehov och ge goda förutsättningar till kompetensutveckling bibehåller medarbetarnas attraktivitet på arbetsmarknaden.

Rätt förutsättningar för kompetensutveckling  
Medarbetare måste få rätt förutsättningar, samt möjlighet att avsätta tid, för kompetensutveckling inom ordinarie arbetstid. Det ska sättas mål för tid som läggs på kompetensutveckling. Uppföljning av tid för kompetensutveckling ska vara möjlig både per medarbetare och på övergripande företagsnivå.  

Medarbetares kompetensutveckling och utvecklingsplan ska dokumenteras kontinuerligt och bli mindre beroende av organisationsförändringar och chefsbyten. 

Planering kopplad till Scanias kompetensbehov 
Det framtida kompetensbehovet i verksamheten och kopplingen till företagets strategiska mål ska kommuniceras. Medarbetare ska uppmuntras att utveckla sin kompetens i linje med Scanias nuvarande och framtida behov. Aktuellt och relevant utbud av kompetensutveckling ska erbjudas genom hela karriären. Kunskapsutbyte kollegor emellan ska underlättas, uppmuntras och värdesättas. 

Tydlighet i klassificering och karriärutveckling 
Karriärvägar för samtliga verksamhetsområden ska finnas beskrivna. Medarbetare ska känna till hur deras tjänst är klassificerad i förhållande till andra tjänster. Plan och krav för nästa steg inom karriärvägen ska tydliggöras och följas upp under utvecklingssamtal. Steg mellan karriärvägar ska uppmuntras. Vid rekrytering ska karriärsteg, karriärvägar och tjänstens klassificering tydligt framgå i annonsen. 

Rådgivning inom karriär och kompetens 
Rådgivning och stöd inom karriär, kompetensutveckling och kompetensskifte ska erbjudas. kopplat till Scanias behov. Detta för att ta till vara på medarbetares kompetens och vilja att stanna kvar och utvecklas inom Scania.