Ledarskap

Ledarskapet ska skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och utveckling. Förväntningarna på ledare ska vara hållbara och ge utrymme för ett gott ledarskap.

Värdesätta gott ledarskap
Scania ska verka för en kultur som uppmuntrar och ger möjlighet till
ett inkluderande och anpassat ledarskap.
Ledarskapet ska på alla
nivåer genomsyras av Scanias kärnvärden och därigenom verka
för individens bästa möjlighet att utvecklas och prestera, chef
som medarbetare.

Chefer som skapar psykologisk trygghet och ger medarbetare förutsättningar att utvecklas ska premieras.

Hållbart ledarskap
Konstant tillgänglighet kan inte förväntas i någon position. Arbetstiden behöver följas och begränsas, oavsett om det utgår övertidsersättning eller ej. De administrativa uppgifterna bör begränsas, för att ge
utrymme för ett gott ledarskap och en sund arbetsbelastning.

Ledarskapsutveckling
För att bedriva ett bra ledarskap är tid och budget för grupputveckling
avgörande. Gruppens storlek måste vara hanterbar, för att möjliggöra
frekventa samtal med gruppmedlemmar.

Tydliga karriärvägar, som uppmuntrar till gott ledarskap, behövs för att
behålla och utveckla ledare.

Stöd till ledare
Mentorskap och nätverk måste finnas tillgängliga för alla ledare.
Det är viktigt att kontinuerligt ha tillgång till en plattform för förtroendefull dialog om komplexa ledarskapsutmaningar.

Nya ledare behöver en introduktion som stödjer dem att lyckas. För de
dagliga uppgifterna, men också för strategisk riktning och för att uppnå
ett välfungerande team.