Mångfald, jämställdhet och inkludering

Alla medarbetare på Scania ska känna att de kan vara sig själva i sitt arbete, med lika möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förmågor.

Inkluderande rekrytering


Vakanta tjänster ska utannonseras i enlighet med Scanias Policy,
där enda undantaget är tf chefstjänster. Att annonsera tjänster utgör
grunden för inkludering och är en möjliggörare för Skill Capture,
samtidigt som det ger medarbetare större möjlighet att påverka sin
egen karriär. Aktivt arbete krävs för att minska risken för homosocialitet - att lika väljer lika. Exempelvis genom att säkerställa att det
finns en manlig och en kvinnlig slutkandidat vid chefsrekrytering.

Aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkning

Alla enheter på Scania ska i enlighet med diskrimineringslagen arbeta
med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika
rättigheter och möjligheter. Alla former av diskriminering ska
motverkas och medvetenheten kring kränkningar och trakasserier öka.

Ansvarsområde funktionsvariationer

Alla medarbetare, oavsett funktionsvariation, har rätt att känna sig
inkluderade. En koordinerande funktion inom företaget behövs för att
ge stöd åt chefer och medarbetare i dessa frågor. Kunskapen om vilka
beteenden och arbetssätt som riskerar att vara exkluderande måste
öka. Kommunikation ska ske på ett sätt som ger alla möjlighet att vara
delaktiga. Arbetsmiljön ska anpassas så att alla har förutsättningar att
prestera och trivas.

Synliggör resultatet av mångfaldsarbetet

Scania är skyldig att med aktiva åtgärder främja mångfald och
jämställdhet. AF anser att resultatet av arbetet ska följas upp och
redovisas regelbundet i rapporter tillgängliga för alla medarbetare.