Mångfald, rättvisa och inkludering

Alla medarbetare på Scania ska känna att de kan vara sig själva i sittarbete, med lika möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förmågor

Inkluderande rekrytering
Vakanta tjänster ska utannonseras i enlighet med Scanias Policy,
där enda undantaget är tf chefstjänster. Att annonsera tjänster utgör
grunden för inkludering och är en möjliggörare för Skill capture, samtidigt som det ger medarbetare större möjlighet att påverka sin egen
karriär. Aktivt arbete krävs för att minska risken för homosocialitet
- att lika väljer lika. Exempelvis genom att säkerställa att det finns en
manlig och en kvinnlig slutkandidat vid chefsrekrytering.

Aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkning
Alla enheter på Scania ska i enlighet med Diskrimineringslagen arbeta
med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika
rättigheter och möjligheter. Alla former av diskriminering ska motverkas och medvetenheten kring kränkningar och trakasserier öka. Detta
behöver uppmärksammas och arbetas aktivt med inom hela Scania.

Stöd kring funktionsvariationer
En koordinerande funktion inom företaget behövs för att ge stöd åt
chefer och medarbetare i frågor kring funktionsvariationer. Alla medarbetare, oavsett funktionsvariation, har rätt att känna sig inkluderade.
Kunskapen om vilka beteenden och arbetssätt som riskerar att vara
exkluderande måste öka. Kommunikation ska ske på ett sätt som ger
alla möjlighet att vara delaktiga. Arbetsmiljön ska anpassas så att alla
har förutsättningar att prestera och trivas.

Synliggör resultatet av mångfaldsarbetet
Scania är skyldigt att med aktiva åtgärder främja mångfald och jämställdhet. AF anser att resultatet av detta arbete ska följas upp och redovisas regelbundet i rapporter tillgängliga för alla medarbetare. Likväl
ska företaget definiera strategi och mål för mångfald och inkludering.