Mångfald, jämställdhet och inkludering

Alla medarbetare på Scania ska känna att de kan vara sig själva i sitt arbete, med lika möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förmågor. Det kräver jämställdhet och en inkluderande kultur.

Utannonsera alla vakanta tjänster

AF anser att alla vakanta tjänster ska utannonseras. Det ökar chansen att hitta den bästa bredden av erfarenheter, kunskaper och tankesätt. Det ger också medarbetare möjlighet att kunna påverka sin egen karriär samt motverkar risken att den som rekryterats misstänks ha fått jobbet på oklara grunder. Konsultbemannade tjänster bör ses som vakanta.

Synliggör resultatet av mångfaldsarbetet

Scania är skyldig att med aktiva åtgärder främja mångfald ochjämställdhet. AF anser att resultatet av arbetet bör följas upp och redovisas regelbundet i rapporter tillgängliga för alla medarbetare.

Samordna stödet kring funktionsvariationer

AF anser att det bör finnas en central funktion som tar ansvar föratt anpassa arbetsmiljön. Alla medarbetare, oavsett funktionsvariation ska ha förutsättningar att prestera och trivas.