Mångfald, jämställdhet och inkludering

Alla medarbetare på Scania ska känna att de kan vara sig själva i sitt arbete, med lika möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förmågor.

Rekrytering

Alla vakanta tjänster ska utannonseras. Det ökar chansen att hitta den bästa bredden av erfarenheter, kunskaper och tankesätt, samtidigt som det ger medarbetare större möjlighet att påverka sin egen karriär.
Aktivt arbete krävs för att minska risken för homosocialitet - att lika väljer lika. Exempelvis genom att säkerställa att det finns en manlig och en kvinnlig slutkandidat vid chefsrekrytering.

Aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkning

Alla enheter på Scania ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Alla former av diskriminering ska motverkas och medvetenheten kring kränkningar och trakasserier öka.

Inkludering

Alla medarbetare, oavsett funktionsvariation, har rätt att känna sig inkluderade. Kunskapen om vilka beteenden och arbetssätt som riskerar att vara exkluderande måste öka. Kommunikation ska ske på ett sätt som ger alla möjlighet att vara delaktiga. Arbetsmiljön ska anpassas så att alla har förutsättningar att prestera och trivas.