Mångfald, jämställdhet och inkludering

Alla medarbetare på Scania ska känna att de kan vara sig själva i sitt arbete, med lika möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förmågor. Det kräver jämställdhet och en inkluderande kultur.

Utannonsera alla vakanta tjänster

Alla vakanta tjänster ska utannonseras. Det ökar chansen att hitta den bästa bredden av erfarenheter, kunskaper och tankesätt. Det ger medarbetare ökad möjlighet att påverka sin egen karriär. Konsultbemannade tjänster ska ses som vakanta.

Både manlig och kvinnlig slutkandidat

För att öka möjligheten till objektiv rekrytering och minska risken för homosocialitet - att lika väljer lika, ska det alltid finnas en manlig och kvinnlig slutkandidat vid chefsrekrytering.

Synliggör resultatet av mångfaldsarbetet

Scania är skyldig att med aktiva åtgärder främja mångfald och jämställdhet. AF anser att resultatet av arbetet ska följas upp och redovisas regelbundet i rapporter tillgängliga för alla medarbetare.

Samordna stödet kring funktionsvariationer

AF anser att det ska finnas en central funktion som tar ansvar för att arbetsmiljön är inkluderande. Alla medarbetare, oavsett funktionsvariation ska ha förutsättningar att prestera och trivas.